کلیپ امیدواری به خدا درآخرین شب قدر سال99

۴۰۰ بازدید
منتشر شده در
اگر همه درهای عالم
به رویت بسته شوند
هیچگاه ناامید نشو ؛
سرانجام اوخداوند..!!
کوره راهی مخفی را
که ازچشم همه پنهان مانده،
به رویت باز می کند...
حتی اگر هم اکنون قادر
به دیدنش نباشی!
بدان که در پس
گذرگاه های دشوار،
باغی پرنور و زیبا قرار دارد…
این وعده خداست که
دوبارهم پشت سرهم تکرار کرده
همانا پس از سختی آسانیست
بنده آن است که حتی وقتی
خواسته اش محقق نشده، شکر گوید
چون پس از رسیدن به خواسته ها
شکر کردن آسان است!

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.