پخش خودکار ویدیوی بعدی :

شعر آسیاب بچرخ- آموزش بازیهای محلی برای مهد کودک

۷۲۲ بازدید
منتشر شده در
بازی آسیاب بچرخ یکی از بازی‌های محلی و قدیمی است. این بازی با تعداد زیادی از کودکان در فضای باز یا بسته قابل اجرا می‌باشد.

برای انجام این بازی به وسیله‌ی خاصی احتیاج نیست. هرچه تعداد بازیکنان بیشتر باشد، بازی هیجان انگیز تر خواهد شد. بازیکنان دستان هم را گرفته و به صورت دایره می‌ایستند.

معلم یا سرگروه بازی را شروع می‌کند و خطاب به بازیکنان می‌گوید: آسباب بچرخ با گفتن این سخن بازیکنان شروع به چرخیدن دایره‌وار می‌کنند و پاسخ می‌دهند: می‌چرخم.

معلم یا سرگروه می‌خواند و کودکان پاسخ می‌دهند:

آسیاب بچرخ می‌چرخم

تندتر بچرخ می‌چرخم

آسیاب بشین می‌شینم

با گفتن این سخن بازیکنان به صورت چمباتمه می‌نشینند.

آسیاب پاشو پا نمی‌شم

جون بابا جون ‌ پا نمی‌شم

جون مامان جون پا نمی‌شم

جون خاله جون پا نمی‌شم

جون دایی جون پا نمی‌شم

جون چمدون یا پا نمی‌شم

جون خودتون یا پا نمی‌شم

جون خدا جون پا نمی‌شم

بازیکنان پس از گفتن این سخن برخاسته و می‌ایستند سپس استاد یا معلم از بچه‌ها می‌خواهد کارهایی را بکنند یا شعرهای را بخوانند مثل آسیبا بخواب و بچه‌ها هم طوری وانمود می‌کنند که به خواب رفته‌اند. آسیاب بخند و بچه‌ها همگی می‌خنند. آسیاب صندلی شود آسیاب سماور شود، آسیاب کتاب بخوان.

برای مشارکت دادن همه بازیکنان در فعالیت می‌توان به ترتیب از بازیکنان خواست تا به نوبت هر کدام از آسیاب حرکت یا گفته‌ای را بخواهند تا انجام دهد.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.