پخش خودکار ویدیوی بعدی :

شعر مولودی امام حسن مجتبی علیه السلام

۱۰۱ بازدید
منتشر شده در
گل بریزید فرشته ها، پای قدوم مجتبی

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضیدرشب عیدمجتبی،جشن وطرب شده بپا

شادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضیاز آسمون تابه زمین، فرشته ها گرفته صف

به زیرلب زمزمه سرود شادی وشعفخنده به لب، همه به صف، شاخه گل میان کف
جن وملک حور وپری، خوانده همه به یکصداشادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی


ستاره هادرآسمان، تمام غرق رقص نور

روی زمین شده بپامحفل شادی وسرور


چشم حسود، دیده بد، زماه فاطمه به دور

چه باصفا شده زمین، به نیمه ماه خداشادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضیمدینه باصفاشده، زروی فرزندعلی

فاطمه شادمان شده، از گل لبخند علی


بوسه زده رسول حق به روی دلبند علی
رفته زکف صبروقرار، از دل خاتم الانبیاءشادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضی


شب شب عرض حاجت وذکرمناجات ودعا

به ذکریا حسن نشین به بارگاه کبریا


دست طلب بزن به دامن امام مجتبی

ازدرخانه علی، حاجت خودطلب نماشادی کنید آمده شب شادی زهرا ومرتضیسوی مدینه روکنید، به ذکریاحسن همه

به همره فرشتگان، شوید گرم زمزمهصفاگرفته ساحت بیت علی وفاطمه
زعطر موی مجتبی، جهان شده چه باصفا

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.