سخنان عجیب شهید بهشتی در مورد فقر

۳۴۸۸ بازدید
منتشر شده در

فیلم/ شهید بهشتی: بالا بروید یا پایین بیایید، اصلاً قرآن رابر سر جامعه ای پهن کنید، مادام که در آن #جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرما #لرزان وجود دارد، و از سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز، این جامعه لجن است. تمام چهره اش را هم که با قرآن بپوشانید باز #لجن است. آیا کسی در #دنيا #منتظر این می شود که ببیند ان جامعه جامعه قرآنی است، یا انجیلی، یا توراتی، یا بودایی، یا #اوستايي، یا مائوئیست؟ نگاه می کند اگر در جامعه به همه انسانها به #چشم انسان نگاه می شود و ضرورتهای زندگی آنها تأمین می شود، در جامعه ای دیگر به انسانها به عنوان انسان نگاه نمی شود، احتیاجات آنها بی ارزش است، خیابانهای یک طرف #شهر گلکاری دارد، اما طرف دیگرش چندین سال است که چاله – چوله هایش به دره و #ماهور تبدیل شده. این جامعه هر برچسبی می خواهد داشته باشد، آیا مردم سالم دنیا در رده بندی این دو نوع جامعه و #خوب و #بد کردنش حالت انتظار پیدا می کنند و می گویند ببینیم آیات قرآن در این زمینه چه می گوید.

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.