پخش خودکار ویدیوی بعدی :

خط تولید زغال فشرده یا چینی09147557802

۱۰۶۸ بازدید
منتشر شده در

شرکت تیوا ماشین اریا دارنده گواهی نامه های
(ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001)سال 2016 و 2017
بزرگترین سازنده ماشین آلات زغال فشرده وکوره های صنعتی زغال چوب
قابل توجه خریداران ماشین الات زغال فشرده از شرکت تیوا ماشین با تضمین خرید زغال از شما تولید کنندگان عزیز و گرامی که از این شرکت ماشین الات خریده باشید.
خط تولیدزغال فشرده تیواماشین اریا باتوانایی تولیدزغال فشرده–زغال لیمو وزغال کبابی
خط تولیدزغال ازخاک اره شامل دستگاه های زیل می باشد.
1-دستگاه خردکن
2-دستگاه الک یا سرند
3-دستگاه مخزن گرمکن حرارتی وگرمایشی
4-دستگاه خشککن به همراه بیست مترلوله های اهنی
5-دستگاه مکنده توربینی 12 پره
6-دستگاه سیکلن گریزازمرکز
7-دستگاه میکسر 12 پره
8-دستگاه اکسترودر یافشرده ساز باموتور 30 اسب
9-کوره صنعتی جهار جداره فیلتردار: چهارمنظوره:بریکوت . کبابی . لیمو .خشککن
10- فیلترمادرکاهنده دود
مفهوم زغال فشرد:
به اسم هادربازارشناخته شده هست 1-بریکوت 2-فشرده 3- غالبی 4-چینی 5- جکسون
بریکوت کردن فرایندی است که طی ان برخی از انواع مواد بصورت مخلوط باافزودنی بامواد دیگر صرفا تحت فشارزیاد جهت شکل گرفتن افزایش تراکم واصلاح برخی مواد فشرده میشوند.
عمل فشرده سازی برحسب نوع وسایز ماده اولیه . نوع محصول نظر .فرایند موردعلاقه میتواند درفشارپایین .متوسط وزیاد صورت گیرد.
اگرماده خام موردنظرخاک اره یابراده چوب باشد.لیگنین چوب تحت فشار زیاد که با افزایش دما نیزهمراه میباشد .. ازادشده وبه عنوان یک (همجوشی) موادی راکه قراراست فشرده یابریکوت گردندرابه هم می چسباند.
درطی فشردن مواد . دماقدرکافی افزایش می یابدتا ازمواداولیه (خاک اره) همجوشی یا موادچسبنده مختلفی ازاد میگردد..با اینحال انجام موفقیت امیزاین فرایند مقداررطوبت موادخام باید 10% حداقل باشد لازم است توجه شودکه دمای بالاسبب تبخیر رطوبت درمواد خام میگردد ودررطوبت های بالانیز ممکن است بخارداغ زیاد تولیدشده خروج ان ازسیلندر باعث انبساط وتخریب بریکوت گردد.
درفرایندی که خاک اره ازخشک کن عبورمیکند بایدرطوبت تا 6%-10 % کاهش یابد درغیراینصورت کیفیت محصول خراب شده وعمل بریکوت کردن غیرممکن میشود.
دستگاه های تیواماشین فرایندفشرده سازی رابا این ترکیب انجام میدهند 80%درصدخاک اره 10% موادسلولوزی مثل پوست گردو (باعث استحکام بریکوت میگردد) 10% خاک زغال
خاک اره اول وارد دستگاه الک شده وبعد ازسرند شدن وارد دستگاه خشککن میگردددردستگاه خشککن رطوبت تاده درصدکم میشود .دستگاه خشککن شامل 1-دیگ دمنده حرارتی 2- بیست مترلوله بصورت سینوسی یالوله دوارچرخشی 3-دستگاهمکندهتوربینی 5- سیکلنگریزازمرکز..
خاک اره بعدازعبورازخشککن بعدازسیکلن درمیکسربا موادسلولوزی میکس شده ووارددستگاه فشرذه ساز می گررد تحت فشاربالای 60 باردردمای 350-430 درجه فرایند فشرده سازی صورت می گیرداین دستگاه می توانددرهرساعت 300 کیلوگرم بریکوت تولیدکند . بریکوت هاراواردکوره صنعتی میکنندودرمحیط بدون اکسیژن یاخلاء فرایندکربونیزاسیون راانجام میدهند.
1-دستگاه فشرده سازی ااکسترودرایندستگاه باموتور 25و30 اسب کارمیکند ومیتوانددرهرساعت 250-300 کیلوگرم بریکت ذغال فشرده دردمای 400 درجه تولیدکند .که تشکیل یافته ازشاسی .موتور .فولی ها .گیربکس دوربالا .چاناق :این قطعه بایدریخته گری شود .قطعه صنعتی خورشیدی . سیلندروماردون میباشد .لازم به ذکرهست که چاناق ها بایدریخته گری شوند به این علت که اگربخواهیم این قطعه رابافلز درست کنیم بایدجوشکاری شودودرپروسه جوشکاری به دلیل اینکه فلز همدیگر راجذب میکند ممکن است تاحد 2 میلیمترکشیدگی داشته باشدکه این عامل باعث شکستن ماردون میشودوفلزگرم میشود و زود بلبرنگهای گیربکس راخراب میکند.
امادرقطعه ریختهگری شده چاناق چدنی هست کامل بدون کجی بیرون میاید .شکستگی ماردون وجودندارد .به دلیل اینکه چدن حرارت رابه خودانتقال نمیدهد .اتلاف حرارت نداریم وصدمه ای به بلبرینگها واردنم یشود.تمام دستگاههای تیواماشین ازچاناق چدنی میباشند
مفهوم کربونیزاسیون ذغال:
فرایندی است که دران مواددرمحیط خلاء تحت دمای 400-500 درجه باگرمای غیرمستقیم تبدیل به کربن میگردد . که همراه باکاهش وزن وحجم وافزایش تراکم ودانسیته میگرددکه این فرایند درکوره های تیواماشین بستگی به سیستم کوره هاعمل جداسازی گازها وبخار وسرکه چوب متفاوت میباشد.
www.tivamachine.asia
www.zoghalestan.com
www.charcoalmachine.ir
09147557802
09128720152
09145771804
09124172904
09195851369
04533873775

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.