پخش خودکار ویدیوی بعدی :

سرکار گذاشتن مردم هند توسط امیر مهدی ژوله با شعر عمو سبزی فروش؟!

۱۹۷۰ بازدید
منتشر شده در

شعر عمو سبزی فروش
عمو سبزی فروش . . . بله.

سبزی کم فروش . . . بله.

ترتیزک داری . . . بله.

توت کالک داری . . . بله.

نعنا هم داری . . . بله.

ترخونم داری؟ . . . بله.

شاهی هم داری؟ . . . بله.

اونو دوسش داری؟ . . . بله.

عمو سبزی فروش . . . بله.

اون نعنا میخاد . . . بله.

تو رو تنها میخاد . . . بله.

عموسبزی فروش . . . بله.

زالزالک داری؟ . . . بله.

تربچت گلیه؟ . . . بله.

تش قمبلیه؟ . . . بله.

عمو سبزی فروش . . . بله.

سبزی کم فروش . . . بله.

اونو پسندیدی؟ . . . بله.

دستبند خریدی؟ . . . بله.

عمو سبزی فروش . . . بله.

چشماشو دیدی؟ . . . بله.

سرمه خریدی؟ . . . بله.

عمو سبزی فروش . . . بله.

ابروشو دیدی؟ . . . بله.

وسمه خریدی؟ . . . بله.

عمو سبزی فروش . . . بله.

لبهاشو دیدی؟ . . . بله.

زود پسندیدی؟ . . . بله.

ماتیک خریدی؟ . . . بله.

عمو سبزی فروش . . . بله.

دستاشو دیدی؟ . . . بله.

دستبند خریدی؟ . . . بله.

عموسبزی فروش . . . بله.

پاهاشو دیدی؟ . . . بله.

پابند خریدی؟ . . . بله.

عموسبزی فروش . . . بله.

هیکل رو دیدی؟ . . . بله.

پیرهن خریدی؟ . . . بله.

عموسبزی فروش . . . بله.

موهاشو دیدی؟ . . . بله.

شونه خریدی؟ . . . بله.

اونوقت که از هند اومدم

با ماشین بنز اومدم

اینقدی بودم

اینقدی شدم

تو منو دیده بودی؟

بله بله بله دیده بودم

تو منو پسندیده بودی؟

بله بله پسندیده بودم

تو که عقل وفهم داری

زلف و سالکو باهم داری

درشکه و یدک داری

یک باغ در ونک داری؟

مرگ من بگو این چشم چپه؟

دیدی که چپه؟

مرگ من چپه؟

دیدی که چپه

جون من چپه؟

دیدی که چپه

تو که عقل وفهم داری

زلف و سالکو باهم داری

درشکه و یدک داری

یک باغ در ونک داری؟

مرگ من بگو این پاکجه؟

دیدی که کجه؟

جون من کجه؟

دیدی که کجه

مرگ من کجه؟

دیدی که کجه

تو که عقل وفهم داری

زلف و سالک باهم داری

درشکه و یدک داری

یک باغ در ونک داری؟

مرگ من بگو این پاشله ؟

دیدی که شله

جون من شله؟

دیدی که شله

مرگ من شله؟

دیدی که شله

تو که عقل وفهم داری

زلف و سالک باهم داری

درشکه و یدک داری

یک باغ در ونک داری؟

مرگ من بگو این گوش کره؟

دیدی که کره

جون من کره؟

دیدی که کره

مرگ من کره؟

دیدی که کره

تو که عقل وفهم داری

زلف و سالک باهم داری

درشکه و یدک داری

یک باغ در ونک داری؟

مرگ من بگو این سر گره؟

دیدی که گره

این چشم چپه؟

دیدی که چپه

این دست کجه؟

دیدی که کجه

این پا شله؟

دیدی که شله

این گوش کره؟

دیدی که کره

این سر گره؟

دیدی که گره

دیدگاه

تا کنون برای این ویدئو دیدگاهی نوشته نشده است.