محمد حسین پویانفر سال 1397

محمد حسین پویانفر سال 1397

تعداد ویدئوها: ۶۰ | زمان ایجاد: ۲۲ شهریور ۱۳۹۷
1حسین پویانفر-تک(آروم جونم)-شب هشتمحسین پویانفر-تک(آروم جونم)-شب هشتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
2حسین پویانفر-تک(جلوی آینه خودمو می بینم)-شب هشتمحسین پویانفر-تک(جلوی آینه خودمو می بینم)-شب هشتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
3حسین پویانفر-دودمه(شبه پیغمبر حسین)-شب هشتمحسین پویانفر-دودمه(شبه پیغمبر حسین)-شب هشتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
4حسین پویانفر-روضه پایانی-شب هشتمحسین پویانفر-روضه پایانی-شب هشتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
5حسین پویانفر-زمینه(ناد علی ، علی یا علی)-شب هشتمحسین پویانفر-زمینه(ناد علی ، علی یا علی)-شب هشتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
6حسین پویانفر-شور(بحب الحسین)-شب هشتمحسین پویانفر-شور(بحب الحسین)-شب هشتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
7حسین پویانفر-واحد(کربلا کعبه دلهاست)-شب هشتمحسین پویانفر-واحد(کربلا کعبه دلهاست)-شب هشتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
8حسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا)-شب هشتمحسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا)-شب هشتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
9حسین پویانفر-شور(یا حسین بازم اومدم)-شب هشتمحسین پویانفر-شور(یا حسین بازم اومدم)-شب هشتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
10حسین پویانفر-پیش زمینه(تو مثل من سر کویت)-شب ششمحسین پویانفر-پیش زمینه(تو مثل من سر کویت)-شب ششماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
11حسین پویانفر-دودمه(میروی ماه تابانم)-شب ششمحسین پویانفر-دودمه(میروی ماه تابانم)-شب ششماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
12حسین پویانفر-زمینه(شیر داره میاد،نفس گیر داره میاد)-شب ششمحسین پویانفر-زمینه(شیر داره میاد،نفس گیر داره میاد)-شب ششماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
13حسین پویانفر-شور(باز منو غروب کربلا)-شب ششمحسین پویانفر-شور(باز منو غروب کربلا)-شب ششماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
14حسین پویانفر-شور(هنوز از در و دیوارا)-شب ششمحسین پویانفر-شور(هنوز از در و دیوارا)-شب ششماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
15حسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا السلام ای جانا)-شب ششمحسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا السلام ای جانا)-شب ششماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
16حسین پویانفر-واحد(ای تازه داماد من)-شب ششمحسین پویانفر-واحد(ای تازه داماد من)-شب ششماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
17حسین پویانفر-زمینه(طومار شهادتم رو امضا کن)-شب پنجمحسین پویانفر-زمینه(طومار شهادتم رو امضا کن)-شب پنجماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
18حسین پویانفر-شور(بی خود ز نوای دل دیوانه خویشم)-شب اولحسین پویانفر-شور(بی خود ز نوای دل دیوانه خویشم)-شب اولاحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
19حسین پویانفر-شور(عشقم فقط تویی ، با معرفت فقط تویی)-شب اولحسین پویانفر-شور(عشقم فقط تویی ، با معرفت فقط تویی)-شب اولاحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
20حسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا، السلام ای جانا)-شب اولحسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا، السلام ای جانا)-شب اولاحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
21حسین پویانفر-واحد(باز این چه شورش است)-شب اولحسین پویانفر-واحد(باز این چه شورش است)-شب اولاحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
22حسین پویانفر-واحد(آمده ام که سر نهم)-شب دومحسین پویانفر-واحد(آمده ام که سر نهم)-شب دوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
23حسین پویانفر-تک(زمانه بر سر جنگ است)-شب اولحسین پویانفر-تک(زمانه بر سر جنگ است)-شب اولاحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
24حسین پویانفر-دودمه(ساکن کربلا حسین)-شب اولحسین پویانفر-دودمه(ساکن کربلا حسین)-شب اولاحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
25حسین پویانفر-زمینه(همه دنیارو نمیدم به یک لحظه)-شب اولحسین پویانفر-زمینه(همه دنیارو نمیدم به یک لحظه)-شب اولاحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
26حسین پویانفر-زمینه(می بارم از عشق تو جانا)-شب دومحسین پویانفر-زمینه(می بارم از عشق تو جانا)-شب دوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
27حسین پویانفر-شور(کرببلا برامون وطن)-شب دومحسین پویانفر-شور(کرببلا برامون وطن)-شب دوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
28حسین پویانفر-شور(یابن خیر الورا،یا مصباح الهدی)-شب دومحسین پویانفر-شور(یابن خیر الورا،یا مصباح الهدی)-شب دوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
29حسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا،السلامای جانا)-شب دومحسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا،السلامای جانا)-شب دوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
30حسین پویانفر-واحد(غم یتیمی می خورم بابا)-شب سومحسین پویانفر-واحد(غم یتیمی می خورم بابا)-شب سوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
31حسین پویانفر-تک(صدای گریه می رسه)-شب دومحسین پویانفر-تک(صدای گریه می رسه)-شب دوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
32حسین پویانفر-دودمه(کاروان آمده از راه)-شب دومحسین پویانفر-دودمه(کاروان آمده از راه)-شب دوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
33حسین پویانفر-دودمه(کاروان آمده از راه)-شب دومحسین پویانفر-دودمه(کاروان آمده از راه)-شب دوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
34حسین پویانفر-زمینه(می بارم از عشق تو جانا)-شب سومحسین پویانفر-زمینه(می بارم از عشق تو جانا)-شب سوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
35حسین پویانفر-شور(حس می کنم تو رو تو زندگی حسین)-شب سومحسین پویانفر-شور(حس می کنم تو رو تو زندگی حسین)-شب سوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
36حسین پویانفر-نوحه(السلام ای جانا ، السلام ای یارا)-شب سومحسین پویانفر-نوحه(السلام ای جانا ، السلام ای یارا)-شب سوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
37حسین پویانفر-واحد(زیر این خیمه سلطانم)-شب سومحسین پویانفر-واحد(زیر این خیمه سلطانم)-شب سوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
38حسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا السلام ای جانا)-شب پنجمحسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا السلام ای جانا)-شب پنجماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
39حسین پویانفر-تک(آفتاب از کدوم طرف در اومده که بابام)-شب سومحسین پویانفر-تک(آفتاب از کدوم طرف در اومده که بابام)-شب سوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
40حسین پویانفر-دودمه(عمه برگشته مهمانم)-شب سومحسین پویانفر-دودمه(عمه برگشته مهمانم)-شب سوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
41حسین پویانفر-زمینه(از بالا نگاهم میکنی بابا)-شب سومحسین پویانفر-زمینه(از بالا نگاهم میکنی بابا)-شب سوماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
42حسین پویانفر-شور(به سر هوای حرم به لب نوای حسین)-شب پنجمحسین پویانفر-شور(به سر هوای حرم به لب نوای حسین)-شب پنجماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
43حسین پویانفر-شور(به سر هوای حرم به لب نوای حسین)-شب پنجمحسین پویانفر-شور(به سر هوای حرم به لب نوای حسین)-شب پنجماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
44حسین پویانفر-شور(می بارم از عشق تو جانا)-شب پنجمحسین پویانفر-شور(می بارم از عشق تو جانا)-شب پنجماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
45حسین پویانفر-شور(و لله لا افارق عمی)-شب پنجمحسین پویانفر-شور(و لله لا افارق عمی)-شب پنجماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
46حسین پویانفر-زمینه(دیگه باز این چه شورش است)-شب پنجمحسین پویانفر-زمینه(دیگه باز این چه شورش است)-شب پنجماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
47حسین پویانفر-سه ضرب( یه ساله فکر محرتم)-شب پنجمحسین پویانفر-سه ضرب( یه ساله فکر محرتم)-شب پنجماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
48حسین پویانفر-شور(ای مادر شب جمعه میری کربلا)-شب پنجمحسین پویانفر-شور(ای مادر شب جمعه میری کربلا)-شب پنجماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
49حسین پویانفر-شور(یا ثارالله ممنونم ازت)-شب ششمحسین پویانفر-شور(یا ثارالله ممنونم ازت)-شب ششماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
50حسین پویانفر-دودمه(پسر اشجع الناسم)-شب پنجمحسین پویانفر-دودمه(پسر اشجع الناسم)-شب پنجماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
51حسین پویانفر-شور(شیر داره میاد،نفس گیر داره میاد)-شب ششمحسین پویانفر-شور(شیر داره میاد،نفس گیر داره میاد)-شب ششماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
52حسین پویانفر-زمینه(لالا طفل نخورده شیرم)-شب هفتمحسین پویانفر-زمینه(لالا طفل نخورده شیرم)-شب هفتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
53حسین پویانفر-شور(آقای من دنیای من)-شب هفتمحسین پویانفر-شور(آقای من دنیای من)-شب هفتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
54حسین پویانفر-شور(بزرگتر از داغ تو داغی نیست)-شب هفتمحسین پویانفر-شور(بزرگتر از داغ تو داغی نیست)-شب هفتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
55حسین پویانفر-شور(یا حسین دنیا)-شب هفتمحسین پویانفر-شور(یا حسین دنیا)-شب هفتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
56حسین پویانفر-شور(هرمادری طفل شیری داره)-شب هفتمحسین پویانفر-شور(هرمادری طفل شیری داره)-شب هفتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
57حسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا،السلام ای جانا)-شب هفتمحسین پویانفر-نوحه(السلام ای یارا،السلام ای جانا)-شب هفتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
58حسین پویانفر-واحد(ای آب مهریه مادر ارباب)-شب هفتمحسین پویانفر-واحد(ای آب مهریه مادر ارباب)-شب هفتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
59حسین پویانفر-واحد(ای که خنده از تو دوره)-شب هفتمحسین پویانفر-واحد(ای که خنده از تو دوره)-شب هفتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت
60حسین پویانفر-واحد(بس کن رباب نیمه ای از شب)-شب هفتمحسین پویانفر-واحد(بس کن رباب نیمه ای از شب)-شب هفتماحرار بزرگترین مرجع مجالس اهل بیت