پستانداران

پستانداران

ویدیو های حیات وحش : پستانداران

تعداد ویدئوها: ۱۴۵ | زمان ایجاد: ۳۰ دی ۱۳۹۶
1شیر های مخفی شده و منتظر شکارشیر های مخفی شده و منتظر شکارحیات وحش HD
2پلنگ گرسنه توانست کروکودیل را شکارکندپلنگ گرسنه توانست کروکودیل را شکارکندحیات وحش HD
3قویترین حیواناتی که شیر را شکست میدهند قویترین حیواناتی که شیر را شکست میدهند حیات وحش HD
4تلاش بوفالو برای نجات فرزندشتلاش بوفالو برای نجات فرزندشحیات وحش HD
5بزکوهی در محاصره ی سه پلنگ بزکوهی در محاصره ی سه پلنگ حیات وحش HD
7حمله ی دو اسب آبی به بچه فیلحمله ی دو اسب آبی به بچه فیلحیات وحش HD
9بوفالو ی دیوانه در برابر شیر ها بوفالو ی دیوانه در برابر شیر ها حیات وحش HD
10نجات اهو توسط اسب ابی از دست کروکودیل نجات اهو توسط اسب ابی از دست کروکودیل حیات وحش HD
11دفاع موفق بوفالی مادر از فرزندش دفاع موفق بوفالی مادر از فرزندش حیات وحش HD
12شیر نر قوی در تهدید 100 بوفالو شیر نر قوی در تهدید 100 بوفالو حیات وحش HD
13اگر شیر ها توانایی بالا رفتن از درخت را داشتنداگر شیر ها توانایی بالا رفتن از درخت را داشتندحیات وحش HD
14رویارویی شیر و کرگدن در افریقا رویارویی شیر و کرگدن در افریقا حیات وحش HD
15بز کوهی سه یوزپلنگ را زخمی میکندبز کوهی سه یوزپلنگ را زخمی میکندحیات وحش HD
16ناجی حیوانات ضغیف افریقا ناجی حیوانات ضغیف افریقا حیات وحش HD
17بیرون کردن شیرها توسط بوفالو از قلمرواشبیرون کردن شیرها توسط بوفالو از قلمرواشحیات وحش HD
18حفاظت از بچه آهو توسط یک شکارچیحفاظت از بچه آهو توسط یک شکارچیحیات وحش HD
19نجات باورنکردنی یک کروکدیل توسط فیلنجات باورنکردنی یک کروکدیل توسط فیلحیات وحش HD
20حفاظت هفت اسب ابی از گورخر تنها حفاظت هفت اسب ابی از گورخر تنها حیات وحش HD
21محافظت گاومیش ها از گوساله هایشانمحافظت گاومیش ها از گوساله هایشانحیات وحش HD
22پنج لحظه ی دیوانه وار از مارمولک ها پنج لحظه ی دیوانه وار از مارمولک ها حیات وحش HD
23هفت تا از بهترین حمله ها متقابل حیات وحشهفت تا از بهترین حمله ها متقابل حیات وحشحیات وحش HD
24دزدی شیر ها از غذای یوزپلنگ ها دزدی شیر ها از غذای یوزپلنگ ها حیات وحش HD
25مادر بچه میمون در حفاظت از فرزندش شکست میخوردمادر بچه میمون در حفاظت از فرزندش شکست میخوردحیات وحش HD
26شیرهایی که در اسیب رساندن به گورخر ناموفق اندشیرهایی که در اسیب رساندن به گورخر ناموفق اندحیات وحش HD
27کفتاری که برای زنده ماند با هشت سگ میجنگدکفتاری که برای زنده ماند با هشت سگ میجنگدحیات وحش HD
28دوستا بوفالو ان را از دست شیرها رها میکنند دوستا بوفالو ان را از دست شیرها رها میکنند حیات وحش HD
29فیل قهرمان بز کوهی را نجات میدهد فیل قهرمان بز کوهی را نجات میدهد حیات وحش HD
30محافظت اهو توسط اسب ابی محافظت اهو توسط اسب ابی حیات وحش HD
31گاومیش به طرز باورنکردنی ای فرزندش را نجات میدهدگاومیش به طرز باورنکردنی ای فرزندش را نجات میدهدحیات وحش HD
32شکار باورنکردنی پرنده توسط یوپلنگشکار باورنکردنی پرنده توسط یوپلنگحیات وحش HD
33ده تا از برترین نجات های حیات وحشده تا از برترین نجات های حیات وحشحیات وحش HD
34شکار شکارچی توسط شکارچی روی درختشکار شکارچی توسط شکارچی روی درختحیات وحش HD
35نبرد حماسی سنجاب و مار نبرد حماسی سنجاب و مار حیات وحش HD
36حیواناتی که دیگر حیواات را نجات میدهند!حیواناتی که دیگر حیواات را نجات میدهند!حیات وحش HD
37مردمی که گاو حامله ای را از خطر مرگ نجات دادندمردمی که گاو حامله ای را از خطر مرگ نجات دادندحیات وحش HD
38فرار یوزپلنگ با بالا رفتن از درختفرار یوزپلنگ با بالا رفتن از درختحیات وحش HD
39محافظت زرافه از فرزندش در برابر شکارچیانمحافظت زرافه از فرزندش در برابر شکارچیانحیات وحش HD
40مجموعه از مبارزات مار و گربهمجموعه از مبارزات مار و گربهحیات وحش HD
41یوزپلنگی که میمونی را روی درخت شکار کردیوزپلنگی که میمونی را روی درخت شکار کردحیات وحش HD
42محافظت کردن اسب های ابی از بچه هی بزکوهیمحافظت کردن اسب های ابی از بچه هی بزکوهیحیات وحش HD
43حفاظت فسل از بوفالو در برابر شیر ها حفاظت فسل از بوفالو در برابر شیر ها حیات وحش HD
44مجموعه رویارویی های فیل در برابر حیواناتمجموعه رویارویی های فیل در برابر حیواناتحیات وحش HD
45مبارزات حیوانات تا سر حد مرگمبارزات حیوانات تا سر حد مرگحیات وحش HD
46یکی از مهربانانه ترین لحظات حیات وحشیکی از مهربانانه ترین لحظات حیات وحشحیات وحش HD
47شیر، بچه آهو را از دست یوزپلنگ ها نجات میدهدشیر، بچه آهو را از دست یوزپلنگ ها نجات میدهدحیات وحش HD
48پرستاری شیرها از بچه کل یالدار پرستاری شیرها از بچه کل یالدار حیات وحش HD
49رویارویی سگ های وحشی با دیگر حیواناترویارویی سگ های وحشی با دیگر حیواناتحیات وحش HD
50مبارزه ی هیجان انگیز گرگ و خرس مبارزه ی هیجان انگیز گرگ و خرس حیات وحش HD
51دفاع بوفالوی وحشی در برابریوزپلنگ ها دفاع بوفالوی وحشی در برابریوزپلنگ ها حیات وحش HD
52رویارویی گراز ها با حیوانات مختلفرویارویی گراز ها با حیوانات مختلفحیات وحش HD
53تقابل شیر نر قدرتمند با بیست کفتار!تقابل شیر نر قدرتمند با بیست کفتار!حیات وحش HD
54 یکی از قدرتمندترین خزندگان برابر سگ های وحشی یکی از قدرتمندترین خزندگان برابر سگ های وحشیحیات وحش HD
55تلاش مار برای شکار میمون ها تلاش مار برای شکار میمون ها حیات وحش HD
56مجموعه ای از حمله ی حیوانات به ماشین ها مجموعه ای از حمله ی حیوانات به ماشین ها حیات وحش HD
57قورباغه خارق العاده ای که موش صحرایی و مار میخوردقورباغه خارق العاده ای که موش صحرایی و مار میخوردحیات وحش HD
58مبارزات جالب گراز های وحشی مبارزات جالب گراز های وحشی حیات وحش HD
59تعدادی از هیجان انگیز ترین حملات یوزپلنگ هاتعدادی از هیجان انگیز ترین حملات یوزپلنگ هاحیات وحش HD
60مجموعه ای حملات اسب های ابیمجموعه ای حملات اسب های ابیحیات وحش HD
61تعدادی از بهتررین حمله های تشی ها تعدادی از بهتررین حمله های تشی ها حیات وحش HD
62حملات واقعی کروکدیل ها به حیوانات مختلفحملات واقعی کروکدیل ها به حیوانات مختلفحیات وحش HD
63حمله ی یوزپلنگ های برادر به شیر حمله ی یوزپلنگ های برادر به شیر حیات وحش HD
64تقابل بچه یوزپلنگ زیبا با گراز تقابل بچه یوزپلنگ زیبا با گراز حیات وحش HD
65پنگوئن خنده دار جوان چیز جدیدی یاد میگیردپنگوئن خنده دار جوان چیز جدیدی یاد میگیردحیات وحش HD
66نبرد وحشیانه ی شتر های امریکایی برای جفت گیرینبرد وحشیانه ی شتر های امریکایی برای جفت گیریحیات وحش HD
67اسب های وحشی پاتاگونیا که حرفه ای رام میشونداسب های وحشی پاتاگونیا که حرفه ای رام میشوندحیات وحش HD
68واکنش گوریل ها به کارهای بقیه واکنش گوریل ها به کارهای بقیه حیات وحش HD
69شکست گوریل ها در بالا رفتن از درخت شکست گوریل ها در بالا رفتن از درخت حیات وحش HD
70ترافیک گوریل ها برای رد شدن از جاده ترافیک گوریل ها برای رد شدن از جاده حیات وحش HD
71مبارزه ی گوریل های خاکستریمبارزه ی گوریل های خاکستریحیات وحش HD
72فوتبال بازی کردن خرس های قطبی با دوربین مخفی فوتبال بازی کردن خرس های قطبی با دوربین مخفی حیات وحش HD
73نابود کردن دوربین مستند سازان به دست خرس های قطبینابود کردن دوربین مستند سازان به دست خرس های قطبیحیات وحش HD
74کمک کردن خرس قطبی به فرزندش کمک کردن خرس قطبی به فرزندش حیات وحش HD
75خرس قطبی ای که دوربین پرنده را نجات میدهد خرس قطبی ای که دوربین پرنده را نجات میدهد حیات وحش HD
76فک فیلی و جوجه ی شاه پنگوئن فک فیلی و جوجه ی شاه پنگوئن حیات وحش HD
77فیلم برداری از گراز دریایی با مگادومفیلم برداری از گراز دریایی با مگادومحیات وحش HD
78کالبد شکافی یک ببر سیبری کالبد شکافی یک ببر سیبری حیات وحش HD
79مبارزه ی حشره خوارهای وحشی برای جفت گیری درستمبارزه ی حشره خوارهای وحشی برای جفت گیری درستحیات وحش HD
80جوجه تیغی ها با کسی جفت گیری میکنند که از انها محفظت کنندجوجه تیغی ها با کسی جفت گیری میکنند که از انها محفظت کنندحیات وحش HD
81حملهی شیر دریایی بزرگ به پنگوئن هاحملهی شیر دریایی بزرگ به پنگوئن هاحیات وحش HD
82نمایش زیبای دلفین هانمایش زیبای دلفین هاحیات وحش HD
83سه یوزپلنگ علیه شتر مرغ سه یوزپلنگ علیه شتر مرغ حیات وحش HD
84بچه کانگوروی کوچک درون کیسه ی مادرش میجهدبچه کانگوروی کوچک درون کیسه ی مادرش میجهدحیات وحش HD
85مبارزه ی جالب کانگورو ها برای جفت گیریمبارزه ی جالب کانگورو ها برای جفت گیریحیات وحش HD
86آنبورگ به تنبل ها بوو میگوید آنبورگ به تنبل ها بوو میگوید حیات وحش HD
87گروه گرگ ها به شکار یک بوفالو میروند گروه گرگ ها به شکار یک بوفالو میروند حیات وحش HD
88جفت گیری پلنگ ها در کشور برزیل جفت گیری پلنگ ها در کشور برزیل حیات وحش HD
89فیلمی از شکار شیر خارق العادهفیلمی از شکار شیر خارق العادهحیات وحش HD
90حمله ی کیمن به خانواده ی سمور های ابیحمله ی کیمن به خانواده ی سمور های ابیحیات وحش HD
91برای اولین بار ناز کردن کرگدن ها را ببینیدبرای اولین بار ناز کردن کرگدن ها را ببینیدحیات وحش HD
92مبارزه ی کاراکارا و کواتی بعد ضیافت شش ماهیمبارزه ی کاراکارا و کواتی بعد ضیافت شش ماهیحیات وحش HD
93یوزپلنگ جوان به شکار مادرش دستبرد میزندیوزپلنگ جوان به شکار مادرش دستبرد میزندحیات وحش HD
94مار ها جوندگان و بچه کاپوسن هار را شکار میکنندمار ها جوندگان و بچه کاپوسن هار را شکار میکنندحیات وحش HD
95فرار کواتی جوان از دست قوشفرار کواتی جوان از دست قوشحیات وحش HD
96دلفین ها برای غذا خوردن به ساحل میایند دلفین ها برای غذا خوردن به ساحل میایند حیات وحش HD
97نبردی حماسی بین شیرها و گاو وحشینبردی حماسی بین شیرها و گاو وحشیحیات وحش HD
98توله  یوزپلنگ های کنجکاو و کرگدن توله یوزپلنگ های کنجکاو و کرگدن حیات وحش HD
99خرس قطبی گرسنه در کمین فک خرس قطبی گرسنه در کمین فک حیات وحش HD
100اهو به طرز معجزه اسایی از ارواره های یوزپلنگ میگریزداهو به طرز معجزه اسایی از ارواره های یوزپلنگ میگریزدحیات وحش HD
101فیل ها کارگروهی را یاد میگیرندفیل ها کارگروهی را یاد میگیرندحیات وحش HD
102سگ‌ی که قدرت درک 1022 کلمه را داردسگ‌ی که قدرت درک 1022 کلمه را داردحیات وحش HD
103بچه پنگوئن هایی که برای نجات پیدا کردن تقلا میکنندبچه پنگوئن هایی که برای نجات پیدا کردن تقلا میکنندحیات وحش HD
104اخرین کابوی موجود در اروپااخرین کابوی موجود در اروپاحیات وحش HD
105مشاهده ی یوزپلنگ سیبری نادر مشاهده ی یوزپلنگ سیبری نادر حیات وحش HD
106دلفین های خاص استرالیا دلفین های خاص استرالیا حیات وحش HD
107شامپانزه های آدم خوار شامپانزه های آدم خوار حیات وحش HD
108افتخار شیر ها شکار فیل است افتخار شیر ها شکار فیل است حیات وحش HD
109روباه شمالی بچه غازی را شکار میکند روباه شمالی بچه غازی را شکار میکند حیات وحش HD
110خرس  قطبی و گراز های دریایی خرس قطبی و گراز های دریایی حیات وحش HD
111راهکار جالب کانگورو برای خنک ماندنراهکار جالب کانگورو برای خنک ماندنحیات وحش HD
112شکار گروهی  گرگ ها برای بقاشکار گروهی گرگ ها برای بقاحیات وحش HD
113ماکاک ژاپنی در شمال ژاپن ماکاک ژاپنی در شمال ژاپن حیات وحش HD
114اولین تصویر از پلنگ برفی در حیات وحش اولین تصویر از پلنگ برفی در حیات وحش حیات وحش HD
115اولین قدم های توله خرس های قطبی اولین قدم های توله خرس های قطبی حیات وحش HD
116لاشه ی وال مرده غذای مناسب برای دیگر جانوران لاشه ی وال مرده غذای مناسب برای دیگر جانوران حیات وحش HD
117 راکون علیه  خرچنگ سنگی راکون علیه خرچنگ سنگی حیات وحش HD
118رقابت برای بقارقابت برای بقاحیات وحش HD
119آموزش شکار به چیتا برای بقا در حیات وحشآموزش شکار به چیتا برای بقا در حیات وحشحیات وحش HD
120نبرد کانگورو هانبرد کانگورو هاحیات وحش HD
121شکار چیتا، از تمساح تا پرندگانشکار چیتا، از تمساح تا پرندگانحیات وحش HD
122مبارزه شیرها و کفتارها بر سر غذامبارزه شیرها و کفتارها بر سر غذاحیات وحش HD
123آموزش اسپرم گیری از اسب تا لقاح مصنوعی HDآموزش اسپرم گیری از اسب تا لقاح مصنوعی HDحیات وحش HD
124نحوه مراقبت خرس پاندا از فرزندانشنحوه مراقبت خرس پاندا از فرزندانشحیات وحش HD
125صحنه خشن و تکان دهنده از شکار آهو توسط کفتارهاصحنه خشن و تکان دهنده از شکار آهو توسط کفتارهاحیات وحش HD
126پرش شیر داخل خودرو توریست هاپرش شیر داخل خودرو توریست هاحیات وحش HD
127کلیپ جفت گیری شیرکلیپ جفت گیری شیرحیات وحش HD
128فیلم جفت گیری خرس قطبیفیلم جفت گیری خرس قطبیحیات وحش HD
129کلیپ جفت گیری آهوکلیپ جفت گیری آهوحیات وحش HD
130هویج خوری خرگوش جلوی میکروفنهویج خوری خرگوش جلوی میکروفنحیات وحش HD
131مکالمه  عجیب دو گربه سان اوراسیایی در انتاریو کانادامکالمه عجیب دو گربه سان اوراسیایی در انتاریو کاناداحیات وحش HD
132درس تلاش و امید خرس مادر به فرزندش - ویدئو فراگیر فضای مجازیدرس تلاش و امید خرس مادر به فرزندش - ویدئو فراگیر فضای مجازیحیات وحش HD
133نبرد حماسی خرس قطبی با گله گرازهای دریایینبرد حماسی خرس قطبی با گله گرازهای دریاییحیات وحش HD
134کل کل گوزن با عکاس در پارک ملی آمریکاکل کل گوزن با عکاس در پارک ملی آمریکاحیات وحش HD
135آموزش های توله ببر برای شکارآموزش های توله ببر برای شکارحیات وحش HD
136نبرد سنگین بوفالوهای آمریکایینبرد سنگین بوفالوهای آمریکاییحیات وحش HD
137کمین خرس قطبی برای شکار سیلکمین خرس قطبی برای شکار سیلحیات وحش HD
138پاره کردن خرگوش بیچاره توسط سگهای وحشیپاره کردن خرگوش بیچاره توسط سگهای وحشیحیات وحش HD
139حمله خرس قطبی به فیلمبردارحمله خرس قطبی به فیلمبردارحیات وحش HD
140حمله ببر به یک زن در چینحمله ببر به یک زن در چینحیات وحش HD
141غذا دادن ماهی گیر به موش قطبی عجیب!غذا دادن ماهی گیر به موش قطبی عجیب!حیات وحش HD
142دفاع جانانه جوجه پنگوئن ها در برابر شکارچیدفاع جانانه جوجه پنگوئن ها در برابر شکارچیحیات وحش HD
143سر کار گذاشتن شیرها توسط مستند سازانسر کار گذاشتن شیرها توسط مستند سازانحیات وحش HD
144جفت گیری شیرها (دوبله فارسی)جفت گیری شیرها (دوبله فارسی)حیات وحش HD
145حمله گروهی شیرها به زرافهحمله گروهی شیرها به زرافهحیات وحش HD