پستانداران

پستانداران

ویدیو های حیات وحش : پستانداران

تعداد ویدئوها: ۱۴۴ | زمان ایجاد: ۳۰ دی ۱۳۹۶
1شیر های مخفی شده و منتظر شکارشیر های مخفی شده و منتظر شکار
2پلنگ گرسنه توانست کروکودیل را شکارکندپلنگ گرسنه توانست کروکودیل را شکارکند
3قویترین حیواناتی که شیر را شکست میدهند قویترین حیواناتی که شیر را شکست میدهند
4تلاش بوفالو برای نجات فرزندشتلاش بوفالو برای نجات فرزندش
5بزکوهی در محاصره ی سه پلنگ بزکوهی در محاصره ی سه پلنگ
7حمله ی دو اسب آبی به بچه فیلحمله ی دو اسب آبی به بچه فیل
9بوفالو ی دیوانه در برابر شیر ها بوفالو ی دیوانه در برابر شیر ها
10نجات اهو توسط اسب ابی از دست کروکودیل نجات اهو توسط اسب ابی از دست کروکودیل
11دفاع موفق بوفالی مادر از فرزندش دفاع موفق بوفالی مادر از فرزندش
12شیر نر قوی در تهدید 100 بوفالو شیر نر قوی در تهدید 100 بوفالو
13اگر شیر ها توانایی بالا رفتن از درخت را داشتنداگر شیر ها توانایی بالا رفتن از درخت را داشتند
14رویارویی شیر و کرگدن در افریقا رویارویی شیر و کرگدن در افریقا
15بز کوهی سه یوزپلنگ را زخمی میکندبز کوهی سه یوزپلنگ را زخمی میکند
16ناجی حیوانات ضغیف افریقا ناجی حیوانات ضغیف افریقا
17بیرون کردن شیرها توسط بوفالو از قلمرواشبیرون کردن شیرها توسط بوفالو از قلمرواش
18حفاظت از بچه آهو توسط یک شکارچیحفاظت از بچه آهو توسط یک شکارچی
19نجات باورنکردنی یک کروکدیل توسط فیلنجات باورنکردنی یک کروکدیل توسط فیل
20حفاظت هفت اسب ابی از گورخر تنها حفاظت هفت اسب ابی از گورخر تنها
21محافظت گاومیش ها از گوساله هایشانمحافظت گاومیش ها از گوساله هایشان
22پنج لحظه ی دیوانه وار از مارمولک ها پنج لحظه ی دیوانه وار از مارمولک ها
23هفت تا از بهترین حمله ها متقابل حیات وحشهفت تا از بهترین حمله ها متقابل حیات وحش
24دزدی شیر ها از غذای یوزپلنگ ها دزدی شیر ها از غذای یوزپلنگ ها
25مادر بچه میمون در حفاظت از فرزندش شکست میخوردمادر بچه میمون در حفاظت از فرزندش شکست میخورد
26شیرهایی که در اسیب رساندن به گورخر ناموفق اندشیرهایی که در اسیب رساندن به گورخر ناموفق اند
27کفتاری که برای زنده ماند با هشت سگ میجنگدکفتاری که برای زنده ماند با هشت سگ میجنگد
28دوستا بوفالو ان را از دست شیرها رها میکنند دوستا بوفالو ان را از دست شیرها رها میکنند
29فیل قهرمان بز کوهی را نجات میدهد فیل قهرمان بز کوهی را نجات میدهد
30محافظت اهو توسط اسب ابی محافظت اهو توسط اسب ابی
31گاومیش به طرز باورنکردنی ای فرزندش را نجات میدهدگاومیش به طرز باورنکردنی ای فرزندش را نجات میدهد
32شکار باورنکردنی پرنده توسط یوپلنگشکار باورنکردنی پرنده توسط یوپلنگ
33ده تا از برترین نجات های حیات وحشده تا از برترین نجات های حیات وحش
34شکار شکارچی توسط شکارچی روی درختشکار شکارچی توسط شکارچی روی درخت
35نبرد حماسی سنجاب و مار نبرد حماسی سنجاب و مار
36حیواناتی که دیگر حیواات را نجات میدهند!حیواناتی که دیگر حیواات را نجات میدهند!
37مردمی که گاو حامله ای را از خطر مرگ نجات دادندمردمی که گاو حامله ای را از خطر مرگ نجات دادند
38فرار یوزپلنگ با بالا رفتن از درختفرار یوزپلنگ با بالا رفتن از درخت
39محافظت زرافه از فرزندش در برابر شکارچیانمحافظت زرافه از فرزندش در برابر شکارچیان
40مجموعه از مبارزات مار و گربهمجموعه از مبارزات مار و گربه
41یوزپلنگی که میمونی را روی درخت شکار کردیوزپلنگی که میمونی را روی درخت شکار کرد
42محافظت کردن اسب های ابی از بچه هی بزکوهیمحافظت کردن اسب های ابی از بچه هی بزکوهی
43حفاظت فسل از بوفالو در برابر شیر ها حفاظت فسل از بوفالو در برابر شیر ها
44مجموعه رویارویی های فیل در برابر حیواناتمجموعه رویارویی های فیل در برابر حیوانات
45مبارزات حیوانات تا سر حد مرگمبارزات حیوانات تا سر حد مرگ
46یکی از مهربانانه ترین لحظات حیات وحشیکی از مهربانانه ترین لحظات حیات وحش
47شیر، بچه آهو را از دست یوزپلنگ ها نجات میدهدشیر، بچه آهو را از دست یوزپلنگ ها نجات میدهد
48پرستاری شیرها از بچه کل یالدار پرستاری شیرها از بچه کل یالدار
49رویارویی سگ های وحشی با دیگر حیواناترویارویی سگ های وحشی با دیگر حیوانات
50مبارزه ی هیجان انگیز گرگ و خرس مبارزه ی هیجان انگیز گرگ و خرس
51دفاع بوفالوی وحشی در برابریوزپلنگ ها دفاع بوفالوی وحشی در برابریوزپلنگ ها
52رویارویی گراز ها با حیوانات مختلفرویارویی گراز ها با حیوانات مختلف
53تقابل شیر نر قدرتمند با بیست کفتار!تقابل شیر نر قدرتمند با بیست کفتار!
54 یکی از قدرتمندترین خزندگان برابر سگ های وحشی یکی از قدرتمندترین خزندگان برابر سگ های وحشی
55تلاش مار برای شکار میمون ها تلاش مار برای شکار میمون ها
56مجموعه ای از حمله ی حیوانات به ماشین ها مجموعه ای از حمله ی حیوانات به ماشین ها
57قورباغه خارق العاده ای که موش صحرایی و مار میخوردقورباغه خارق العاده ای که موش صحرایی و مار میخورد
58مبارزات جالب گراز های وحشی مبارزات جالب گراز های وحشی
59تعدادی از هیجان انگیز ترین حملات یوزپلنگ هاتعدادی از هیجان انگیز ترین حملات یوزپلنگ ها
60مجموعه ای حملات اسب های ابیمجموعه ای حملات اسب های ابی
61تعدادی از بهتررین حمله های تشی ها تعدادی از بهتررین حمله های تشی ها
62حملات واقعی کروکدیل ها به حیوانات مختلفحملات واقعی کروکدیل ها به حیوانات مختلف
63حمله ی یوزپلنگ های برادر به شیر حمله ی یوزپلنگ های برادر به شیر
64تقابل بچه یوزپلنگ زیبا با گراز تقابل بچه یوزپلنگ زیبا با گراز
65پنگوئن خنده دار جوان چیز جدیدی یاد میگیردپنگوئن خنده دار جوان چیز جدیدی یاد میگیرد
66نبرد وحشیانه ی شتر های امریکایی برای جفت گیرینبرد وحشیانه ی شتر های امریکایی برای جفت گیری
67اسب های وحشی پاتاگونیا که حرفه ای رام میشونداسب های وحشی پاتاگونیا که حرفه ای رام میشوند
68واکنش گوریل ها به کارهای بقیه واکنش گوریل ها به کارهای بقیه
69شکست گوریل ها در بالا رفتن از درخت شکست گوریل ها در بالا رفتن از درخت
70ترافیک گوریل ها برای رد شدن از جاده ترافیک گوریل ها برای رد شدن از جاده
71مبارزه ی گوریل های خاکستریمبارزه ی گوریل های خاکستری
72فوتبال بازی کردن خرس های قطبی با دوربین مخفی فوتبال بازی کردن خرس های قطبی با دوربین مخفی
73نابود کردن دوربین مستند سازان به دست خرس های قطبینابود کردن دوربین مستند سازان به دست خرس های قطبی
74کمک کردن خرس قطبی به فرزندش کمک کردن خرس قطبی به فرزندش
75خرس قطبی ای که دوربین پرنده را نجات میدهد خرس قطبی ای که دوربین پرنده را نجات میدهد
76فک فیلی و جوجه ی شاه پنگوئن فک فیلی و جوجه ی شاه پنگوئن
77فیلم برداری از گراز دریایی با مگادومفیلم برداری از گراز دریایی با مگادوم
78کالبد شکافی یک ببر سیبری کالبد شکافی یک ببر سیبری
79مبارزه ی حشره خوارهای وحشی برای جفت گیری درستمبارزه ی حشره خوارهای وحشی برای جفت گیری درست
80جوجه تیغی ها با کسی جفت گیری میکنند که از انها محفظت کنندجوجه تیغی ها با کسی جفت گیری میکنند که از انها محفظت کنند
81حملهی شیر دریایی بزرگ به پنگوئن هاحملهی شیر دریایی بزرگ به پنگوئن ها
82نمایش زیبای دلفین هانمایش زیبای دلفین ها
83سه یوزپلنگ علیه شتر مرغ سه یوزپلنگ علیه شتر مرغ
84بچه کانگوروی کوچک درون کیسه ی مادرش میجهدبچه کانگوروی کوچک درون کیسه ی مادرش میجهد
85مبارزه ی جالب کانگورو ها برای جفت گیریمبارزه ی جالب کانگورو ها برای جفت گیری
86آنبورگ به تنبل ها بوو میگوید آنبورگ به تنبل ها بوو میگوید
87گروه گرگ ها به شکار یک بوفالو میروند گروه گرگ ها به شکار یک بوفالو میروند
88جفت گیری پلنگ ها در کشور برزیل جفت گیری پلنگ ها در کشور برزیل
89فیلمی از شکار شیر خارق العادهفیلمی از شکار شیر خارق العاده
90حمله ی کیمن به خانواده ی سمور های ابیحمله ی کیمن به خانواده ی سمور های ابی
91برای اولین بار ناز کردن کرگدن ها را ببینیدبرای اولین بار ناز کردن کرگدن ها را ببینید
92مبارزه ی کاراکارا و کواتی بعد ضیافت شش ماهیمبارزه ی کاراکارا و کواتی بعد ضیافت شش ماهی
93یوزپلنگ جوان به شکار مادرش دستبرد میزندیوزپلنگ جوان به شکار مادرش دستبرد میزند
94مار ها جوندگان و بچه کاپوسن هار را شکار میکنندمار ها جوندگان و بچه کاپوسن هار را شکار میکنند
95فرار کواتی جوان از دست قوشفرار کواتی جوان از دست قوش
96دلفین ها برای غذا خوردن به ساحل میایند دلفین ها برای غذا خوردن به ساحل میایند
97نبردی حماسی بین شیرها و گاو وحشینبردی حماسی بین شیرها و گاو وحشی
98توله  یوزپلنگ های کنجکاو و کرگدن توله یوزپلنگ های کنجکاو و کرگدن
99خرس قطبی گرسنه در کمین فک خرس قطبی گرسنه در کمین فک
100اهو به طرز معجزه اسایی از ارواره های یوزپلنگ میگریزداهو به طرز معجزه اسایی از ارواره های یوزپلنگ میگریزد
101فیل ها کارگروهی را یاد میگیرندفیل ها کارگروهی را یاد میگیرند
102سگ‌ی که قدرت درک 1022 کلمه را داردسگ‌ی که قدرت درک 1022 کلمه را دارد
103بچه پنگوئن هایی که برای نجات پیدا کردن تقلا میکنندبچه پنگوئن هایی که برای نجات پیدا کردن تقلا میکنند
104اخرین کابوی موجود در اروپااخرین کابوی موجود در اروپا
105مشاهده ی یوزپلنگ سیبری نادر مشاهده ی یوزپلنگ سیبری نادر
106دلفین های خاص استرالیا دلفین های خاص استرالیا
107شامپانزه های آدم خوار شامپانزه های آدم خوار
108افتخار شیر ها شکار فیل است افتخار شیر ها شکار فیل است
109روباه شمالی بچه غازی را شکار میکند روباه شمالی بچه غازی را شکار میکند
110خرس  قطبی و گراز های دریایی خرس قطبی و گراز های دریایی
111راهکار جالب کانگورو برای خنک ماندنراهکار جالب کانگورو برای خنک ماندن
112شکار گروهی  گرگ ها برای بقاشکار گروهی گرگ ها برای بقا
113ماکاک ژاپنی در شمال ژاپن ماکاک ژاپنی در شمال ژاپن
114اولین تصویر از پلنگ برفی در حیات وحش اولین تصویر از پلنگ برفی در حیات وحش
115اولین قدم های توله خرس های قطبی اولین قدم های توله خرس های قطبی
116لاشه ی وال مرده غذای مناسب برای دیگر جانوران لاشه ی وال مرده غذای مناسب برای دیگر جانوران
117 راکون علیه  خرچنگ سنگی راکون علیه خرچنگ سنگی
118رقابت برای بقارقابت برای بقا
119آموزش شکار به چیتا برای بقا در حیات وحشآموزش شکار به چیتا برای بقا در حیات وحش
120نبرد کانگورو هانبرد کانگورو ها
121شکار چیتا، از تمساح تا پرندگانشکار چیتا، از تمساح تا پرندگان
122مبارزه شیرها و کفتارها بر سر غذامبارزه شیرها و کفتارها بر سر غذا
123آموزش اسپرم گیری از اسب تا لقاح مصنوعی HDآموزش اسپرم گیری از اسب تا لقاح مصنوعی HD
124نحوه مراقبت خرس پاندا از فرزندانشنحوه مراقبت خرس پاندا از فرزندانش
125صحنه خشن و تکان دهنده از شکار آهو توسط کفتارهاصحنه خشن و تکان دهنده از شکار آهو توسط کفتارها
126پرش شیر داخل خودرو توریست هاپرش شیر داخل خودرو توریست ها
127کلیپ جفت گیری شیرکلیپ جفت گیری شیر
128فیلم جفت گیری خرس قطبیفیلم جفت گیری خرس قطبی
129کلیپ جفت گیری آهوکلیپ جفت گیری آهو
130هویج خوری خرگوش جلوی میکروفنهویج خوری خرگوش جلوی میکروفن
131مکالمه  عجیب دو گربه سان اوراسیایی در انتاریو کانادامکالمه عجیب دو گربه سان اوراسیایی در انتاریو کانادا
132درس تلاش و امید خرس مادر به فرزندش - ویدئو فراگیر فضای مجازیدرس تلاش و امید خرس مادر به فرزندش - ویدئو فراگیر فضای مجازی
133نبرد حماسی خرس قطبی با گله گرازهای دریایینبرد حماسی خرس قطبی با گله گرازهای دریایی
134کل کل گوزن با عکاس در پارک ملی آمریکاکل کل گوزن با عکاس در پارک ملی آمریکا
135آموزش های توله ببر برای شکارآموزش های توله ببر برای شکار
136نبرد سنگین بوفالوهای آمریکایینبرد سنگین بوفالوهای آمریکایی
137کمین خرس قطبی برای شکار سیلکمین خرس قطبی برای شکار سیل
138پاره کردن خرگوش بیچاره توسط سگهای وحشیپاره کردن خرگوش بیچاره توسط سگهای وحشی
139حمله خرس قطبی به فیلمبردارحمله خرس قطبی به فیلمبردار
140حمله ببر به یک زن در چینحمله ببر به یک زن در چین
141غذا دادن ماهی گیر به موش قطبی عجیب!غذا دادن ماهی گیر به موش قطبی عجیب!
142دفاع جانانه جوجه پنگوئن ها در برابر شکارچیدفاع جانانه جوجه پنگوئن ها در برابر شکارچی
143سر کار گذاشتن شیرها توسط مستند سازانسر کار گذاشتن شیرها توسط مستند سازان
144جفت گیری شیرها (دوبله فارسی)جفت گیری شیرها (دوبله فارسی)