شیراز

شیراز

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر صفاشهر در استان فارس می رویم.

تعداد ویدئوها: ۲۹ | زمان ایجاد: ۸ فروردین ۱۳۹۷
1همسفر - شیراز - 31صنایع دستی و عشایرهمسفر - شیراز - 31صنایع دستی و عشایرهمسفر
2همسفر - شیراز - 30 شهر جویم همسفر - شیراز - 30 شهر جویم همسفر
3همسفر - شیراز - 29 جاذبه های توریستی صفا شهرهمسفر - شیراز - 29 جاذبه های توریستی صفا شهرهمسفر
4همسفر - شیراز - 28 آهنگری صفا شهرهمسفر - شیراز - 28 آهنگری صفا شهرهمسفر
5همسفر - شیراز - 27 صنایع دستی صفا شهرهمسفر - شیراز - 27 صنایع دستی صفا شهرهمسفر
6همسفر - شیراز - 26 اماکن توریستی صفا شهرهمسفر - شیراز - 26 اماکن توریستی صفا شهرهمسفر
7همسفر - شیراز - 25 عشایر و کوچ نشینانهمسفر - شیراز - 25 عشایر و کوچ نشینانهمسفر
8همسفر - شیراز - 24 عشایر و روستای خورجانهمسفر - شیراز - 24 عشایر و روستای خورجانهمسفر
9همسفر _ شیراز _ 23 منطقه جویمهمسفر _ شیراز _ 23 منطقه جویمهمسفر
10همسفر _ شیراز _ 22 بازدید از روستای تاریخی و باستانی کاریانهمسفر _ شیراز _ 22 بازدید از روستای تاریخی و باستانی کاریانهمسفر
11همسفر _ شیراز _ 21 جاذبه های طبیعی شهر جویمهمسفر _ شیراز _ 21 جاذبه های طبیعی شهر جویمهمسفر
12همسفر _ شیراز _ 20 جاذبه های طبیعی شهر جویمهمسفر _ شیراز _ 20 جاذبه های طبیعی شهر جویمهمسفر
13همسفر _ شیراز _ 19 آثار تاریخی شهر جویمهمسفر _ شیراز _ 19 آثار تاریخی شهر جویمهمسفر
14همسفر _ شیراز _ 17 باغ های مشهور و تاریخیهمسفر _ شیراز _ 17 باغ های مشهور و تاریخیهمسفر
15همسفر _ شیراز _ 16 باغ های مشهور و تاریخیهمسفر _ شیراز _ 16 باغ های مشهور و تاریخیهمسفر
16همسفر _ شیراز _ 15 مراکز تفریحیهمسفر _ شیراز _ 15 مراکز تفریحیهمسفر
17همسفر _ شیراز _ 14 جاذبه های توریستیهمسفر _ شیراز _ 14 جاذبه های توریستیهمسفر
18همسفر _ شیراز _ 13 آثار تاریخی : مسجد نصیر الملکهمسفر _ شیراز _ 13 آثار تاریخی : مسجد نصیر الملکهمسفر
19همسفر _ شیراز _ 12 آثار تاریخی : مسجد وکیلهمسفر _ شیراز _ 12 آثار تاریخی : مسجد وکیلهمسفر
20همسفر _ شیراز _ 11همسفر _ شیراز _ 11همسفر
21همسفر _ شیراز _ 10همسفر _ شیراز _ 10همسفر
22همسفر _ شیراز _ 9همسفر _ شیراز _ 9همسفر
23همسفر _ شیراز _ 8همسفر _ شیراز _ 8همسفر
24همسفر _ شیراز _ 7همسفر _ شیراز _ 7همسفر
25همسفر _ شیراز _ 6همسفر _ شیراز _ 6همسفر
26همسفر - شیراز - 5همسفر - شیراز - 5همسفر
27همسفر - شیراز - 4همسفر - شیراز - 4همسفر
28همسفر - شیراز - 1همسفر - شیراز - 1همسفر
29همسفر - شیراز - 2همسفر - شیراز - 2همسفر