شیراز

شیراز

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر صفاشهر در استان فارس می رویم.

تعداد ویدئوها: ۲۹ | زمان ایجاد: ۸ فروردین ۱۳۹۷
1همسفر - شیراز - 31صنایع دستی و عشایرهمسفر - شیراز - 31صنایع دستی و عشایر
2همسفر - شیراز - 30 شهر جویم همسفر - شیراز - 30 شهر جویم
3همسفر - شیراز - 29 جاذبه های توریستی صفا شهرهمسفر - شیراز - 29 جاذبه های توریستی صفا شهر
4همسفر - شیراز - 28 آهنگری صفا شهرهمسفر - شیراز - 28 آهنگری صفا شهر
5همسفر - شیراز - 27 صنایع دستی صفا شهرهمسفر - شیراز - 27 صنایع دستی صفا شهر
6همسفر - شیراز - 26 اماکن توریستی صفا شهرهمسفر - شیراز - 26 اماکن توریستی صفا شهر
7همسفر - شیراز - 25 عشایر و کوچ نشینانهمسفر - شیراز - 25 عشایر و کوچ نشینان
8همسفر - شیراز - 24 عشایر و روستای خورجانهمسفر - شیراز - 24 عشایر و روستای خورجان
9همسفر _ شیراز _ 23 منطقه جویمهمسفر _ شیراز _ 23 منطقه جویم
10همسفر _ شیراز _ 22 بازدید از روستای تاریخی و باستانی کاریانهمسفر _ شیراز _ 22 بازدید از روستای تاریخی و باستانی کاریان
11همسفر _ شیراز _ 21 جاذبه های طبیعی شهر جویمهمسفر _ شیراز _ 21 جاذبه های طبیعی شهر جویم
12همسفر _ شیراز _ 20 جاذبه های طبیعی شهر جویمهمسفر _ شیراز _ 20 جاذبه های طبیعی شهر جویم
13همسفر _ شیراز _ 19 آثار تاریخی شهر جویمهمسفر _ شیراز _ 19 آثار تاریخی شهر جویم
14همسفر _ شیراز _ 17 باغ های مشهور و تاریخیهمسفر _ شیراز _ 17 باغ های مشهور و تاریخی
15همسفر _ شیراز _ 16 باغ های مشهور و تاریخیهمسفر _ شیراز _ 16 باغ های مشهور و تاریخی
16همسفر _ شیراز _ 15 مراکز تفریحیهمسفر _ شیراز _ 15 مراکز تفریحی
17همسفر _ شیراز _ 14 جاذبه های توریستیهمسفر _ شیراز _ 14 جاذبه های توریستی
18همسفر _ شیراز _ 13 آثار تاریخی : مسجد نصیر الملکهمسفر _ شیراز _ 13 آثار تاریخی : مسجد نصیر الملک
19همسفر _ شیراز _ 12 آثار تاریخی : مسجد وکیلهمسفر _ شیراز _ 12 آثار تاریخی : مسجد وکیل
20همسفر _ شیراز _ 11همسفر _ شیراز _ 11
21همسفر _ شیراز _ 10همسفر _ شیراز _ 10
22همسفر _ شیراز _ 9همسفر _ شیراز _ 9
23همسفر _ شیراز _ 8همسفر _ شیراز _ 8
24همسفر _ شیراز _ 7همسفر _ شیراز _ 7
25همسفر _ شیراز _ 6همسفر _ شیراز _ 6
26همسفر - شیراز - 5همسفر - شیراز - 5
27همسفر - شیراز - 4همسفر - شیراز - 4
28همسفر - شیراز - 1همسفر - شیراز - 1
29همسفر - شیراز - 2همسفر - شیراز - 2