تحلیلی

تحلیلی

تعداد ویدئوها: ۲۲ | زمان ایجاد: ۱۷ دی ۱۳۹۶
1مقایسه توان نظامی ایران و عربستانمقایسه توان نظامی ایران و عربستانمیلیتاریHD
2مقایسه 10 ناو جنگی بزرگ دنیامقایسه 10 ناو جنگی بزرگ دنیامیلیتاریHD
3کلیپی بسیار جالب از جنگ ویتنامکلیپی بسیار جالب از جنگ ویتناممیلیتاریHD
4پیاده نظام مکانیکی در جنگ جهانی دومپیاده نظام مکانیکی در جنگ جهانی دوممیلیتاریHD
5کلیپی جالب از جنگ فالکلندکلیپی جالب از جنگ فالکلندمیلیتاریHD
6کشف مومیایی های مصر باستانکشف مومیایی های مصر باستانمیلیتاریHD
7کلیپی جالب از جت قدرتمند آمریکاییکلیپی جالب از جت قدرتمند آمریکاییمیلیتاریHD
8ماجرای جنگ بسیار وحشتناک بلاگماجرای جنگ بسیار وحشتناک بلاگمیلیتاریHD
9کلیپی بسیار جالب از کشتی یخیکلیپی بسیار جالب از کشتی یخیمیلیتاریHD
10انیمیشنی بسیار جالب از جنگ جهانیانیمیشنی بسیار جالب از جنگ جهانیمیلیتاریHD
11انیمیشن بسیار جالب جنگ زمستانیانیمیشن بسیار جالب جنگ زمستانیمیلیتاریHD
12انیمیشن بسیار جالب تخلیه دونکرکانیمیشن بسیار جالب تخلیه دونکرکمیلیتاریHD
13انیمیشن بسیار جالب بلیتزانیمیشن بسیار جالب بلیتزمیلیتاریHD
14معرفی گروه های جنگ جهانی دوم - آلمانمعرفی گروه های جنگ جهانی دوم - آلمانمیلیتاریHD
15انیمیشن بسیار جالب مقاوت فرانسهانیمیشن بسیار جالب مقاوت فرانسهمیلیتاریHD
16انیمیشن خلبان هواپیمای RAFانیمیشن خلبان هواپیمای RAFمیلیتاریHD
17معرفی گروه های جنگ جهانی دوم - لهستانمعرفی گروه های جنگ جهانی دوم - لهستانمیلیتاریHD
18انیمیشن بسیار جالب پرل هاربرانیمیشن بسیار جالب پرل هاربرمیلیتاریHD
19انیمیشن جالب فتح چین - ارتش چینانیمیشن جالب فتح چین - ارتش چینمیلیتاریHD
20انیمیشن جالب از پیاده نظام ارتش ژاپنانیمیشن جالب از پیاده نظام ارتش ژاپنمیلیتاریHD
21مقایسه قدرت نظامی ایران در مقابل اسرائیلمقایسه قدرت نظامی ایران در مقابل اسرائیلمیلیتاریHD
22معرفی سلاح اسنایپر SNIPEX M75 12.7×108معرفی سلاح اسنایپر SNIPEX M75 12.7×108میلیتاریHD