عبدالناصر همتی

عبدالناصر همتی

اخبار انتخاباتی عبدالناصر همتی
آقای عبدالناصر همتی– فرزند احمدعلی- کد نامزد ۸۸
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتخابات 1400

تعداد ویدئوها: ۲۰ | زمان ایجاد: ۷ خرداد ۱۴۰۰
1ثبت نام و نشست انتخاباتی همتی در انتخابات 1400ثبت نام و نشست انتخاباتی همتی در انتخابات 1400انتخابات 1400
2انتخابات 1400 / وعده رشد ۵ درصدی اقتصاد توسط "همتی"انتخابات 1400 / وعده رشد ۵ درصدی اقتصاد توسط "همتی"انتخابات 1400
3انتخابات 1400 /  همتی: ساختار غلط اقتصادی داریمانتخابات 1400 / همتی: ساختار غلط اقتصادی داریمانتخابات 1400
4انتخابات 1400 / گفتگوی عبدالناصر همتی نامزد ریاست جمهوری با شبکه اول سیماانتخابات 1400 / گفتگوی عبدالناصر همتی نامزد ریاست جمهوری با شبکه اول سیماانتخابات 1400
5پاسخ همتی به صحبت های پیرامون اقامت دخترش در آمریکاپاسخ همتی به صحبت های پیرامون اقامت دخترش در آمریکاانتخابات 1400
6عبدالناصر همتی: نحوه مدیریت اقتصادی کشورعبدالناصر همتی: نحوه مدیریت اقتصادی کشورانتخابات 1400
7همتی: امیدوارم نماینده احراز صلاحیت نشده‌ها در انتخابات باشمهمتی: امیدوارم نماینده احراز صلاحیت نشده‌ها در انتخابات باشمانتخابات 1400
8همتی: نحوه اداره کشور و یارانه هاهمتی: نحوه اداره کشور و یارانه هاانتخابات 1400
9همتی: از اول مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودمهمتی: از اول مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودمانتخابات 1400
10انتخابات 1400 / بدون تعارف با عبدالناصر همتیانتخابات 1400 / بدون تعارف با عبدالناصر همتیانتخابات 1400
11همتی: بر سه دهک پایین جامعه بیشتر تمرکز خواهم کردهمتی: بر سه دهک پایین جامعه بیشتر تمرکز خواهم کردانتخابات 1400
12انتخابات 1400 / مستند تبلیغاتی عبدالناصر همتیانتخابات 1400 / مستند تبلیغاتی عبدالناصر همتیانتخابات 1400
13انتخابات 1400 / همتی: بازار بورس را درست خواهم کردانتخابات 1400 / همتی: بازار بورس را درست خواهم کردانتخابات 1400
14اظهارات همتی هنگام ورود به سالن مناظره‌هااظهارات همتی هنگام ورود به سالن مناظره‌هاانتخابات 1400
15عبدالناصر همتی: مناظره به پلیس خوب و بد تغییر یافته استعبدالناصر همتی: مناظره به پلیس خوب و بد تغییر یافته استانتخابات 1400
16انتخابات 1400 / مستند دوم انتخاباتی عبدالناصر همتیانتخابات 1400 / مستند دوم انتخاباتی عبدالناصر همتیانتخابات 1400
17همتی: ضعف مدیریتی را قبول دارمهمتی: ضعف مدیریتی را قبول دارمانتخابات 1400
18همتی: اختیارات رئیس جمهور کافی استهمتی: اختیارات رئیس جمهور کافی استانتخابات 1400
19وعده همتی در صورت رای نیاوردنوعده همتی در صورت رای نیاوردنانتخابات 1400
20آقای همتی آرای خود را به صندوق انداختآقای همتی آرای خود را به صندوق انداختانتخابات 1400