آموزش ایروبیک

آموزش ایروبیک

ایروبیک گونه‌ای ورزش و فعالیت بدنی با ترکیبی از تمرینات هوازی موزون همراه با تمریناتِ روزمرهٔ حرکاتِ کششی و قدرتی با هدفِ بهبود و گسترشِ همهٔ جوانبِ آمادگی جسمانی است. حرکاتِ اروبیک معمولاً با نواختِ و ضربِ موسیقی و با یاریِ یک آموزگار انجام می‌پذیرد.

تعداد ویدئوها: ۴ | زمان ایجاد: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹