سخنرانی استاد رائفی پور - سال 1389

سخنرانی استاد رائفی پور - سال 1389

تعداد ویدئوها: ۱۹ | زمان ایجاد: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
1سخنرانی استاد رائفی پور - نقد فیلم 2012 - 20 مهر 1389- تهرانسخنرانی استاد رائفی پور - نقد فیلم 2012 - 20 مهر 1389- تهرانمنتظر
2سخنرانی استاد رائفی پور - موسیقی - 1389 - دانشگاه علوم پزشکی تهرانسخنرانی استاد رائفی پور - موسیقی - 1389 - دانشگاه علوم پزشکی تهرانمنتظر
3سخنرانی استاد رائفی پور - نقد فیلم 2012 -تهران - جلسه 1 - 1389/12/11سخنرانی استاد رائفی پور - نقد فیلم 2012 -تهران - جلسه 1 - 1389/12/11منتظر
4سخنرانی استاد رائفی پور - نقد فیلم 2012 -تهران - جلسه 2 - 1389/12/11سخنرانی استاد رائفی پور - نقد فیلم 2012 -تهران - جلسه 2 - 1389/12/11منتظر
5سخنرانی استاد رائفی پور - فرقه های ضاله و مدعیان دروغین - 20 بهمن 89 - تهرانسخنرانی استاد رائفی پور - فرقه های ضاله و مدعیان دروغین - 20 بهمن 89 - تهرانمنتظر
6سخنرانی استاد رائفی پور - دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - نیشابور - (جلسه1) - 1389.8.17سخنرانی استاد رائفی پور - دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - نیشابور - (جلسه1) - 1389.8.17منتظر
8سخنرانی استاد رائفی پور - دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - نیشابور - (جلسه2) - 1389.8.18سخنرانی استاد رائفی پور - دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - نیشابور - (جلسه2) - 1389.8.18منتظر
9سخنرانی استاد رائفی پور - دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - نیشابور - (جلسه3) - 1389.8.19سخنرانی استاد رائفی پور - دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - نیشابور - (جلسه3) - 1389.8.19منتظر
10سخنرانی استاد رائفی پور - دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - نیشابور - (جلسه4) - 1389.8.20سخنرانی استاد رائفی پور - دشمن شناسی و کالبد شکافی فراماسونری - نیشابور - (جلسه4) - 1389.8.20منتظر
11سخنرانی استاد رائفی پور - فراماسونری و شیطان پرستی - تهران - (جلسه 1) - 1389.8.30سخنرانی استاد رائفی پور - فراماسونری و شیطان پرستی - تهران - (جلسه 1) - 1389.8.30منتظر
12سخنرانی استاد رائفی پور - فراماسونری و شیطان پرستی - تهران - (جلسه 2) - 1389.8.30سخنرانی استاد رائفی پور - فراماسونری و شیطان پرستی - تهران - (جلسه 2) - 1389.8.30منتظر
13سخنرانی استاد رائفی پور - زیر چتر شیطان 1 - تهران - 1389/7/25سخنرانی استاد رائفی پور - زیر چتر شیطان 1 - تهران - 1389/7/25منتظر
14سخنرانی استاد رائفی پور - زیر چتر شیطان 2 - تهران - 1389/7/25سخنرانی استاد رائفی پور - زیر چتر شیطان 2 - تهران - 1389/7/25منتظر
15سخنرانی استاد رائفی پور - زیر چتر شیطان 3 - تهران - 1389/7/25سخنرانی استاد رائفی پور - زیر چتر شیطان 3 - تهران - 1389/7/25منتظر
16سخنرانی استاد رائفی پور - زیر چتر شیطان 4 - تهران - 1389/7/25سخنرانی استاد رائفی پور - زیر چتر شیطان 4 - تهران - 1389/7/25منتظر
17سخنرانی استاد رائفی پور - زیر چتر شیطان 5 - تهران - 1389/7/25سخنرانی استاد رائفی پور - زیر چتر شیطان 5 - تهران - 1389/7/25منتظر
18سخنرانی استاد رائفی پور - نقد فیلم 2012 - 2 - تهران - 1389/12/11سخنرانی استاد رائفی پور - نقد فیلم 2012 - 2 - تهران - 1389/12/11منتظر
19سخنرانی استاد رائفی پور - نقد فیلم 2012 - 1 - تهران - 1389/12/11سخنرانی استاد رائفی پور - نقد فیلم 2012 - 1 - تهران - 1389/12/11منتظر