سید مهدی میرداماد

سید مهدی میرداماد

ویدئوهای مداحی سید مهدی میرداماد

تعداد ویدئوها: ۱۶ | زمان ایجاد: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
1حاج سید مهدی میرداماد (روضه) شب اول محرم 97حاج سید مهدی میرداماد (روضه) شب اول محرم 97حسینیه‌مجازی‌
2حاج سید مهدی میرداماد (پیش زمینه) شب اول محرم 97حاج سید مهدی میرداماد (پیش زمینه) شب اول محرم 97حسینیه‌مجازی‌
3حاج سید مهدی میرداماد (زمینه) شب اول محرم 97حاج سید مهدی میرداماد (زمینه) شب اول محرم 97حسینیه‌مجازی‌
4حاج سید مهدی میرداماد (نوحه) شب اول محرم 97حاج سید مهدی میرداماد (نوحه) شب اول محرم 97حسینیه‌مجازی‌
5حاج سید مهدی میرداماد (واحد) شب اول محرم 97حاج سید مهدی میرداماد (واحد) شب اول محرم 97حسینیه‌مجازی‌
6حاج سید مهدی میرداماد (تک) شب اول محرم 97حاج سید مهدی میرداماد (تک) شب اول محرم 97حسینیه‌مجازی‌
7حاج سید مهدی میرداماد (شور) شب اول محرم 97حاج سید مهدی میرداماد (شور) شب اول محرم 97حسینیه‌مجازی‌
8حاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب دوم - زمینهحاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب دوم - زمینهحسینیه‌مجازی‌
9حاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب دوم - سنگینحاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب دوم - سنگینحسینیه‌مجازی‌
10حاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب دوم - واحدحاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب دوم - واحدحسینیه‌مجازی‌
11حاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب دوم - شورحاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب دوم - شورحسینیه‌مجازی‌
12حاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب سوم - پیش زمینهحاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب سوم - پیش زمینهحسینیه‌مجازی‌
13حاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب سوم - زمینهحاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب سوم - زمینهحسینیه‌مجازی‌
14حاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب سوم - سنگینحاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب سوم - سنگینحسینیه‌مجازی‌
15حاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب سوم - واحدحاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب سوم - واحدحسینیه‌مجازی‌
16حاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب سوم - شورحاج سید مهدی میرداماد - محرم 97 شب سوم - شورحسینیه‌مجازی‌