مسابقه تلویزیونی "برنده باش" (1397)

مسابقه تلویزیونی "برنده باش" (1397)

افزایش نرخ مطالعه و بالا بردن آگاهی و اطلاعات عمومی در بین مخاطبان یکی از اهداف اصلی ساخت این مسابقه است . حضور در این مسابقه تنها از طریق شرکت در آزمون اولیه از طریق یک اپلیکیشن موبایلی

با اجرای:
محمدرضا گلزار
تهیه‌کننده:
حمید رحیمی‌نادی - هاشم رضایت

تعداد ویدئوها: ۳۳ | زمان ایجاد: ۶ دی ۱۳۹۷
1مسابقه "برنده باش" - برنامه اول (25-05-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه اول (25-05-97)
2مسابقه "برنده باش" - برنامه دوم (01-06-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه دوم (01-06-97)
3مسابقه "برنده باش" - برنامه سوم (02-06-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه سوم (02-06-97)
4مسابقه "برنده باش" - برنامه چهارم (08-06-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه چهارم (08-06-97)
5مسابقه "برنده باش" - برنامه پنجم (09-06-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه پنجم (09-06-97)
6مسابقه "برنده باش" - برنامه ششم (15-06-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه ششم (15-06-97)
7مسابقه "برنده باش" - برنامه هفتم (16-06-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه هفتم (16-06-97)
8مسابقه "برنده باش" - برنامه هشتم (05-07-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه هشتم (05-07-97)
9مسابقه "برنده باش" - برنامه نهم (06-07-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه نهم (06-07-97)
10مسابقه "برنده باش" - برنامه دهم (13-07-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه دهم (13-07-97)
11مسابقه "برنده باش" - برنامه یازدهم (19-07-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه یازدهم (19-07-97)
12مسابقه "برنده باش" - برنامه دوازدهم (20-07-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه دوازدهم (20-07-97)
13مسابقه "برنده باش" - برنامه سیزدهم (26-07-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه سیزدهم (26-07-97)
14مسابقه "برنده باش" - برنامه چهاردهم (27-07-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه چهاردهم (27-07-97)
15مسابقه "برنده باش" - برنامه پانزدهم (03-08-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه پانزدهم (03-08-97)
16مسابقه "برنده باش" - برنامه شانزدهم (04-08-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه شانزدهم (04-08-97)
17مسابقه "برنده باش" - برنامه هفدهم (10-08-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه هفدهم (10-08-97)
18مسابقه "برنده باش" - برنامه هجدهم (11-08-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه هجدهم (11-08-97)
19مسابقه "برنده باش" - برنامه نوزدهم (17-08-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه نوزدهم (17-08-97)
20مسابقه "برنده باش" - برنامه بیستم (18-08-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه بیستم (18-08-97)
21مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و یکم (25-08-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و یکم (25-08-97)
22مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و دوم (01-09-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و دوم (01-09-97)
23مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و سوم (02-09-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و سوم (02-09-97)
24مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و چهارم (08-09-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و چهارم (08-09-97)
25مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و پنجم (09-09-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و پنجم (09-09-97)
26مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و ششم (15-09-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و ششم (15-09-97)
27مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و هفتم (16-09-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و هفتم (16-09-97)
28مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و هشتم (22-09-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و هشتم (22-09-97)
29مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و نهم (23-09-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه بیست و نهم (23-09-97)
30مسابقه "برنده باش" - برنامه سی ام (29-09-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه سی ام (29-09-97)
31مسابقه "برنده باش" - برنامه سی و یکم (30-09-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه سی و یکم (30-09-97)
32مسابقه "برنده باش" - برنامه سی و دوم (06-10-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه سی و دوم (06-10-97)
33مسابقه "برنده باش" - برنامه سی و سوم (07-10-97)مسابقه "برنده باش" - برنامه سی و سوم (07-10-97)