دختر کفدوزکی و گربه سیاه

دختر کفدوزکی و گربه سیاه

خلاصه داستان:
این سریال کارتونی زندگی دو نوجوان معمولی اهل پاریس با نام های مارینه‌ته و آدریان را به تصویر میکشد که پس از مشاهده تهدیدهای یک موجود شرور، این دو شخصیت به دو ابرقهرمان به نام های لیدی باگ و کت نویر تبدیل میشوند تا از پاریس در مقابل تبهکاران محافظت کنند و…


کارتون دختر کفشدوزک,کارتون کفشدوزک , گربه سیاه دوبله فارسی,کارتون باب اسفنجی,کارتون دختر کفشدوزک,کارتون کفشدوزک و گربه سیاه, دوبله فارسی,کفشدوزک کارتونی,کارتون دختر کفشدوزک,کارتون کفشدوزک و گربه سیاه, دوبله فارسی,کارتون گربه سیاه و کفشدوزک,کارتون کفشدوزک,کارتون دختر کفشدوزک,کفشدوزک و گربه سیاه,


تعداد ویدئوها: ۴۶ | زمان ایجاد: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
1دانلود فصل اول کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه با دوبله فارسیدانلود فصل اول کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه با دوبله فارسی
2کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 1 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 1 - دوبله فارسی
3کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 2 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 2 - دوبله فارسی
4کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 3 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 3 - دوبله فارسی
5کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 4 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 4 - دوبله فارسی
6کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 6 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 6 - دوبله فارسی
7کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 5 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 5 - دوبله فارسی
8کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 7 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 7 - دوبله فارسی
9کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 8 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 8 - دوبله فارسی
10کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 9 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 9 - دوبله فارسی
11کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 10 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 10 - دوبله فارسی
12کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 11 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 11 - دوبله فارسی
13کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 12 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 12 - دوبله فارسی
14کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 13 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 13 - دوبله فارسی
15کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 14 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 14 - دوبله فارسی
16کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 15 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 15 - دوبله فارسی
17کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 16 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 16 - دوبله فارسی
18کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 17 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 17 - دوبله فارسی
19کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 18 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 18 - دوبله فارسی
20کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 19 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 19 - دوبله فارسی
21کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 20 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 20 - دوبله فارسی
22کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 21 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 21 - دوبله فارسی
23کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 22 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 22 - دوبله فارسی
24کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 23 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 23 - دوبله فارسی
25کارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 24 - دوبله فارسیکارتون دختر کفشدوزکی و گربه سیاه قسمت 24 - دوبله فارسی
26انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 1 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 1 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
27انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 2 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 2 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
28انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 3 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 3 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
29انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 4 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 4 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
30انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 5 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 5 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
31انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 6 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 6 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
32انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 7 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 7 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
33انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 8 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 8 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
34انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 9 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 9 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
35انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 10 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 10 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
36انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 11 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 11 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
37انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 12 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 12 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
38انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 13 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 13 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
39انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 14 فصل 2 - دوبله فارسی کاملانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 14 فصل 2 - دوبله فارسی کامل
40انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 21 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 21 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ
41انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 20 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 20 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ
42انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 19 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 19 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ
43انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 18 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 18 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ
44انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 17 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 17 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ
45انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 16 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 16 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ
46انیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 15 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگانیمیشن دختر کفشدوزکی و پسر گربه ای قسمت 15 فصل 2 - دوبله فارسی کامل کارتون لیدی باگ