نریمان پناهی

نریمان پناهی

دانلود مداحی های نریمان پناهی 97

تعداد ویدئوها: ۷۹ | زمان ایجاد: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
1شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( ای وای جسمت زخمی...)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( ای وای جسمت زخمی...)
2شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( صلوه علیک و ملیک السما...)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( صلوه علیک و ملیک السما...)
3شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( غریب گیر آوردنت..)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( غریب گیر آوردنت..)
4شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور جدید ( صلوه علیک و ملیک السما...)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور جدید ( صلوه علیک و ملیک السما...)
5شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحد ( صلوه علیک و ملیک السما...)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحد ( صلوه علیک و ملیک السما...)
6شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحد ( ای هلال خون...)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحد ( ای هلال خون...)
7شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحدشب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحد
8شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحدشب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحد
9شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور زمینهشب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور زمینه
10شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - زمینهشب اول محرم 97 - نریمان پناهی - زمینه
11شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - روضهشب اول محرم 97 - نریمان پناهی - روضه
12شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -روضهشب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -روضه
13شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه(داره میاد کاروانی...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه(داره میاد کاروانی...)
14شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور زمینهشب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور زمینه
15شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(اینجا کجاست اشکم شده جاری...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(اینجا کجاست اشکم شده جاری...)
16شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(یا عباس یا عباس....)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(یا عباس یا عباس....)
17شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور جدید (موندی بی سر ...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور جدید (موندی بی سر ...)
18شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (صلوه علیک و ملیک السما...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (صلوه علیک و ملیک السما...)
19شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (ذکر امام حسین...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (ذکر امام حسین...)
20شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(زمین کربلا اینجاست...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(زمین کربلا اینجاست...)
21شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -روضهشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -روضه
22شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه
23شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(سوز آه و ناله ام...)شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(سوز آه و ناله ام...)
24شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(ای پدر جان...)شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(ای پدر جان...)
25شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحدشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد
26شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحدشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد
27شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شورشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور
28شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (اشک چشام..)شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (اشک چشام..)
29شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (مادر منم مثل تو...)شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (مادر منم مثل تو...)
30شب سوم محرم 97 - نریمان پناهیشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی
31شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (ای شش ماهه اصغر من...)شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (ای شش ماهه اصغر من...)
32شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -#کربلایی_اکبر_عبادیشب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -#کربلایی_اکبر_عبادی
33شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -#کربلایی_اکبر_عبادیشب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -#کربلایی_اکبر_عبادی
34شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهشب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه
35شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه(با غم بی کسی سر کردیم...)شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه(با غم بی کسی سر کردیم...)
36شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(عالم محرم است...)شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(عالم محرم است...)
37شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(پاشو ببین ای سقا...)شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(پاشو ببین ای سقا...)
38شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(امان از بازار...)شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(امان از بازار...)
39شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(امان از گودال...)شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(امان از گودال...)
40شب  پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهشب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه
41شب  پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -روضهشب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -روضه
42شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور پایانیشب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور پایانی
43شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی - شور(راس تو بر نی شد....)شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی - شور(راس تو بر نی شد....)
44شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهیشب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی
45شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(یا عباس یا عباس...)شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(یا عباس یا عباس...)
46شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(بین گودال تمام هستم را...)شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(بین گودال تمام هستم را...)
47شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور جدید(روز و شب غصه میخوردم...)شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور جدید(روز و شب غصه میخوردم...)
48شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی زمینهشب ششم محرم 97 - نریمان پناهی زمینه
49شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینه(چشمای مادرش شده گریون...)شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینه(چشمای مادرش شده گریون...)
50شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - واحد(خودم دیدم دشمن به جسم تو ....)شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - واحد(خودم دیدم دشمن به جسم تو ....)
51شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - واحدشب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - واحد
52شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - شور(غمت زارم کرد....)شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - شور(غمت زارم کرد....)
53شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - شور (دمام زنی...)شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - شور (دمام زنی...)
54شب ششم محرم 97 - نریمان پناهیشب ششم محرم 97 - نریمان پناهی
55شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(صلی علیک ....)شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(صلی علیک ....)
56شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شورشب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شور
57شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی روضهشب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی روضه
58شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینهشب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینه
59شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینه(اهل حرم همه شدن گریون...)شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینه(اهل حرم همه شدن گریون...)
60شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(سوی میدان ...)شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(سوی میدان ...)
61شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -واحدشب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد
62شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - شور سینه زنیشب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - شور سینه زنی
63شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(روز و شب غصه میخوردم...)شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(روز و شب غصه میخوردم...)
64شب تاسوعا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهشب تاسوعا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه
65شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شورشب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور
66شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور ( انگار اومد بر قلب من فرود...)شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور ( انگار اومد بر قلب من فرود...)
67شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد ( شه دین گفت که عباس علمدار من است...)شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد ( شه دین گفت که عباس علمدار من است...)
68شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد ( ای حسین جان همگی...)شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد ( ای حسین جان همگی...)
69شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه ( ای که شیب الخضیب افتادی...)شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه ( ای که شیب الخضیب افتادی...)
70روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی - روضهروز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی - روضه
71روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهروز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه
72روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحدروز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد
73روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(جلوه روی تو بود....)روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(جلوه روی تو بود....)
74روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(روی لبم واویلا...)روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(روی لبم واویلا...)
75روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(صلی علیک ....)روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(صلی علیک ....)
76روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(قافله سالار من ....)روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(قافله سالار من ....)
77روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(ای که در قتلگاه...)روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(ای که در قتلگاه...)
78فیلم مداحی نریمان پناهی در آخرین شب عزاداری مسلمیه حرم سیدالکریم (ع)فیلم مداحی نریمان پناهی در آخرین شب عزاداری مسلمیه حرم سیدالکریم (ع)
79مداحی ترکی - ییخیلیب عباسیم نهر فرات اوسته (شور ترکی) نریمان پناهیمداحی ترکی - ییخیلیب عباسیم نهر فرات اوسته (شور ترکی) نریمان پناهی