نریمان پناهی

نریمان پناهی

دانلود مداحی های نریمان پناهی 97

تعداد ویدئوها: ۷۹ | زمان ایجاد: ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
1شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( ای وای جسمت زخمی...)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( ای وای جسمت زخمی...)حسینیه‌مجازی‌
2شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( صلوه علیک و ملیک السما...)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( صلوه علیک و ملیک السما...)حسینیه‌مجازی‌
3شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( غریب گیر آوردنت..)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور ( غریب گیر آوردنت..)حسینیه‌مجازی‌
4شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور جدید ( صلوه علیک و ملیک السما...)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور جدید ( صلوه علیک و ملیک السما...)حسینیه‌مجازی‌
5شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحد ( صلوه علیک و ملیک السما...)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحد ( صلوه علیک و ملیک السما...)حسینیه‌مجازی‌
6شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحد ( ای هلال خون...)شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحد ( ای هلال خون...)حسینیه‌مجازی‌
7شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحدشب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحدحسینیه‌مجازی‌
8شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحدشب اول محرم 97 - نریمان پناهی - واحدحسینیه‌مجازی‌
9شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور زمینهشب اول محرم 97 - نریمان پناهی - شور زمینهحسینیه‌مجازی‌
10شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - زمینهشب اول محرم 97 - نریمان پناهی - زمینهحسینیه‌مجازی‌
11شب اول محرم 97 - نریمان پناهی - روضهشب اول محرم 97 - نریمان پناهی - روضهحسینیه‌مجازی‌
12شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -روضهشب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -روضهحسینیه‌مجازی‌
13شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه(داره میاد کاروانی...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه(داره میاد کاروانی...)حسینیه‌مجازی‌
14شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور زمینهشب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور زمینهحسینیه‌مجازی‌
15شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(اینجا کجاست اشکم شده جاری...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(اینجا کجاست اشکم شده جاری...)حسینیه‌مجازی‌
16شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(یا عباس یا عباس....)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(یا عباس یا عباس....)حسینیه‌مجازی‌
17شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور جدید (موندی بی سر ...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور جدید (موندی بی سر ...)حسینیه‌مجازی‌
18شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (صلوه علیک و ملیک السما...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (صلوه علیک و ملیک السما...)حسینیه‌مجازی‌
19شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (ذکر امام حسین...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (ذکر امام حسین...)حسینیه‌مجازی‌
20شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(زمین کربلا اینجاست...)شب دوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(زمین کربلا اینجاست...)حسینیه‌مجازی‌
21شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -روضهشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -روضهحسینیه‌مجازی‌
22شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهحسینیه‌مجازی‌
23شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(سوز آه و ناله ام...)شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(سوز آه و ناله ام...)حسینیه‌مجازی‌
24شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(ای پدر جان...)شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(ای پدر جان...)حسینیه‌مجازی‌
25شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحدشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحدحسینیه‌مجازی‌
26شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحدشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -واحدحسینیه‌مجازی‌
27شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شورشب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شورحسینیه‌مجازی‌
28شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (اشک چشام..)شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (اشک چشام..)حسینیه‌مجازی‌
29شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (مادر منم مثل تو...)شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (مادر منم مثل تو...)حسینیه‌مجازی‌
30شب سوم محرم 97 - نریمان پناهیشب سوم محرم 97 - نریمان پناهیحسینیه‌مجازی‌
31شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (ای شش ماهه اصغر من...)شب سوم محرم 97 - نریمان پناهی -شور (ای شش ماهه اصغر من...)حسینیه‌مجازی‌
32شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -#کربلایی_اکبر_عبادیشب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -#کربلایی_اکبر_عبادیحسینیه‌مجازی‌
33شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -#کربلایی_اکبر_عبادیشب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -#کربلایی_اکبر_عبادیحسینیه‌مجازی‌
34شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهشب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهحسینیه‌مجازی‌
35شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه(با غم بی کسی سر کردیم...)شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه(با غم بی کسی سر کردیم...)حسینیه‌مجازی‌
36شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(عالم محرم است...)شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(عالم محرم است...)حسینیه‌مجازی‌
37شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(پاشو ببین ای سقا...)شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(پاشو ببین ای سقا...)حسینیه‌مجازی‌
38شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(امان از بازار...)شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(امان از بازار...)حسینیه‌مجازی‌
39شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(امان از گودال...)شب چهارم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(امان از گودال...)حسینیه‌مجازی‌
40شب  پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهشب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهحسینیه‌مجازی‌
41شب  پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -روضهشب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -روضهحسینیه‌مجازی‌
42شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور پایانیشب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور پایانیحسینیه‌مجازی‌
43شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی - شور(راس تو بر نی شد....)شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی - شور(راس تو بر نی شد....)حسینیه‌مجازی‌
44شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهیشب پنجم محرم 97 - نریمان پناهیحسینیه‌مجازی‌
45شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(یا عباس یا عباس...)شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(یا عباس یا عباس...)حسینیه‌مجازی‌
46شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(بین گودال تمام هستم را...)شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(بین گودال تمام هستم را...)حسینیه‌مجازی‌
47شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور جدید(روز و شب غصه میخوردم...)شب پنجم محرم 97 - نریمان پناهی -شور جدید(روز و شب غصه میخوردم...)حسینیه‌مجازی‌
48شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی زمینهشب ششم محرم 97 - نریمان پناهی زمینهحسینیه‌مجازی‌
49شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینه(چشمای مادرش شده گریون...)شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینه(چشمای مادرش شده گریون...)حسینیه‌مجازی‌
50شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - واحد(خودم دیدم دشمن به جسم تو ....)شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - واحد(خودم دیدم دشمن به جسم تو ....)حسینیه‌مجازی‌
51شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - واحدشب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - واحدحسینیه‌مجازی‌
52شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - شور(غمت زارم کرد....)شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - شور(غمت زارم کرد....)حسینیه‌مجازی‌
53شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - شور (دمام زنی...)شب ششم محرم 97 - نریمان پناهی - شور (دمام زنی...)حسینیه‌مجازی‌
54شب ششم محرم 97 - نریمان پناهیشب ششم محرم 97 - نریمان پناهیحسینیه‌مجازی‌
55شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(صلی علیک ....)شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(صلی علیک ....)حسینیه‌مجازی‌
56شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شورشب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شورحسینیه‌مجازی‌
57شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی روضهشب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی روضهحسینیه‌مجازی‌
58شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینهشب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینهحسینیه‌مجازی‌
59شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینه(اهل حرم همه شدن گریون...)شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - زمینه(اهل حرم همه شدن گریون...)حسینیه‌مجازی‌
60شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(سوی میدان ...)شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(سوی میدان ...)حسینیه‌مجازی‌
61شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -واحدشب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -واحدحسینیه‌مجازی‌
62شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - شور سینه زنیشب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی - شور سینه زنیحسینیه‌مجازی‌
63شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(روز و شب غصه میخوردم...)شب هشتم محرم 97 - نریمان پناهی -شور(روز و شب غصه میخوردم...)حسینیه‌مجازی‌
64شب تاسوعا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهشب تاسوعا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهحسینیه‌مجازی‌
65شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شورشب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شورحسینیه‌مجازی‌
66شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور ( انگار اومد بر قلب من فرود...)شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور ( انگار اومد بر قلب من فرود...)حسینیه‌مجازی‌
67شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد ( شه دین گفت که عباس علمدار من است...)شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد ( شه دین گفت که عباس علمدار من است...)حسینیه‌مجازی‌
68شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد ( ای حسین جان همگی...)شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد ( ای حسین جان همگی...)حسینیه‌مجازی‌
69شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه ( ای که شیب الخضیب افتادی...)شب عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینه ( ای که شیب الخضیب افتادی...)حسینیه‌مجازی‌
70روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی - روضهروز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی - روضهحسینیه‌مجازی‌
71روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهروز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -زمینهحسینیه‌مجازی‌
72روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحدروز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحدحسینیه‌مجازی‌
73روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(جلوه روی تو بود....)روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -واحد(جلوه روی تو بود....)حسینیه‌مجازی‌
74روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(روی لبم واویلا...)روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(روی لبم واویلا...)حسینیه‌مجازی‌
75روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(صلی علیک ....)روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(صلی علیک ....)حسینیه‌مجازی‌
76روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(قافله سالار من ....)روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(قافله سالار من ....)حسینیه‌مجازی‌
77روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(ای که در قتلگاه...)روز عاشورا محرم 97 - نریمان پناهی -شور(ای که در قتلگاه...)حسینیه‌مجازی‌
78فیلم مداحی نریمان پناهی در آخرین شب عزاداری مسلمیه حرم سیدالکریم (ع)فیلم مداحی نریمان پناهی در آخرین شب عزاداری مسلمیه حرم سیدالکریم (ع)حسینیه‌مجازی‌
79مداحی ترکی - ییخیلیب عباسیم نهر فرات اوسته (شور ترکی) نریمان پناهیمداحی ترکی - ییخیلیب عباسیم نهر فرات اوسته (شور ترکی) نریمان پناهیحسینیه‌مجازی‌