خلاصه بازی

خلاصه بازی

خلاصه بازی

تعداد ویدئوها: ۲۳ | زمان ایجاد: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
1فیلم خلاصه بازی رن 2-1 پاری سن ژرمنفیلم خلاصه بازی رن 2-1 پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن
2خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4-0 تولوزخلاصه بازی پاری سن ژرمن 4-0 تولوزپاری سن ژرمن
3فیلم خلاصه بازی متز 0-2 پاری سن ژرمنفیلم خلاصه بازی متز 0-2 پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن
4فیلم خلاصه بازی استراسبورگ 0-1 پاری سن ژرمن (گل دقیقه 92 نیمار)فیلم خلاصه بازی استراسبورگ 0-1 پاری سن ژرمن (گل دقیقه 92 نیمار)پاری سن ژرمن
5خلاصه بازی لیون 0-1 پاری سن ژرمن (گل 3 امتیازی نیمار)خلاصه بازی لیون 0-1 پاری سن ژرمن (گل 3 امتیازی نیمار)پاری سن ژرمن
6فیلم خلاصه بازی گالاتاسرای 0-1 پاری سن ژرمنفیلم خلاصه بازی گالاتاسرای 0-1 پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن
7فیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4-0 آنژهفیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن 4-0 آنژهپاری سن ژرمن
8خلاصه بازی نیس 1-4 پاری سن ژرمن (دبل امباپه و دی ماریا)خلاصه بازی نیس 1-4 پاری سن ژرمن (دبل امباپه و دی ماریا)پاری سن ژرمن
9خلاصه بازی کلوب بروژ 0-5 پاری سن ژرمنخلاصه بازی کلوب بروژ 0-5 پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن
10فیلم خلاصه بازی فوتبال پاری سن ژرمن و نانتفیلم خلاصه بازی فوتبال پاری سن ژرمن و نانتپاری سن ژرمن
11فیلم خلاصه بازی فوتبال پاری سن ژرمن و گالاتاسرایفیلم خلاصه بازی فوتبال پاری سن ژرمن و گالاتاسرایپاری سن ژرمن
12فیلم خلاصه بازی فوتبال سنت اتین و پاری سن ژرمن (درخشش امباپه و نیمار)فیلم خلاصه بازی فوتبال سنت اتین و پاری سن ژرمن (درخشش امباپه و نیمار)پاری سن ژرمن
13فیلم خلاصه بازی فوتبال لومان و پاری سن ژرمنفیلم خلاصه بازی فوتبال لومان و پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن
14فیلم خلاصه بازی فوتبال پاری سن ژرمن و آمیانفیلم خلاصه بازی فوتبال پاری سن ژرمن و آمیانپاری سن ژرمن
15فیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن و موناکو (دبل نیمار)فیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن و موناکو (دبل نیمار)پاری سن ژرمن
16خلاصه بازی لورینت و پاری سن ژرمنخلاصه بازی لورینت و پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن
17فیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن و رنسفیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن و رنسپاری سن ژرمن
18فیلم خلاصه بازی لیل و پاری سن ژرمن (دبل نیمار)فیلم خلاصه بازی لیل و پاری سن ژرمن (دبل نیمار)پاری سن ژرمن
19فیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن و مون پلیهفیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن و مون پلیهپاری سن ژرمن
20فیلم خلاصه بازی نانت و پاری سن ژرمنفیلم خلاصه بازی نانت و پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن
21فیلم خلاصه بازی دیژون و پاری سن ژرمنفیلم خلاصه بازی دیژون و پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن
22فیلم خلاصه بازی دورتموند و پاری سن ژرمنفیلم خلاصه بازی دورتموند و پاری سن ژرمنپاری سن ژرمن
23فیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بوردوفیلم خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بوردوپاری سن ژرمن