هنر رزین

هنر رزین

تعداد ویدئوها: ۲۵ | زمان ایجاد: ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
1ترفند خشک کردن گل طبیعی با سیلیکا ژلترفند خشک کردن گل طبیعی با سیلیکا ژلخانمِ هنرمند
2آموزش هنر رزین - لامپ شب رزین اپوکسی و گلهای خشکآموزش هنر رزین - لامپ شب رزین اپوکسی و گلهای خشکخانمِ هنرمند
3آموزش هنر رزین - لامپ شب تاب رزین و گلهای خشکآموزش هنر رزین - لامپ شب تاب رزین و گلهای خشکخانمِ هنرمند
4آموزش هنر رزین - ساخت گل با چوبآموزش هنر رزین - ساخت گل با چوبخانمِ هنرمند
5آموزش هنر رزین - ساخت چراغ شب با گل خشکآموزش هنر رزین - ساخت چراغ شب با گل خشکخانمِ هنرمند
6آموزش هنر رزین - ساخت لامپ شب با پروانهآموزش هنر رزین - ساخت لامپ شب با پروانهخانمِ هنرمند
7ساخت قاب گوشی با رزینساخت قاب گوشی با رزینخانمِ هنرمند
8ساخت گل های تزیینی با رزینساخت گل های تزیینی با رزینخانمِ هنرمند
9آموزش رزین - طرح ابر و بادی روی ماگآموزش رزین - طرح ابر و بادی روی ماگخانمِ هنرمند
10آموزش ساخت رزین - طرح نوشابه و یخ ریختهآموزش ساخت رزین - طرح نوشابه و یخ ریختهخانمِ هنرمند
11آموزش ساخت رزین - چشم انداز جنگلیآموزش ساخت رزین - چشم انداز جنگلیخانمِ هنرمند
12آموزش ساخت رزین - طرح شبدر چهاربرگآموزش ساخت رزین - طرح شبدر چهاربرگخانمِ هنرمند
13آموزش خشک کردن گل با روش رزینآموزش خشک کردن گل با روش رزینخانمِ هنرمند
14آموزش ساخت رزین - هشت گوشه ی گل گلیآموزش ساخت رزین - هشت گوشه ی گل گلیخانمِ هنرمند
15آموزش ساخت رزین - طرح برف روی کوهآموزش ساخت رزین - طرح برف روی کوهخانمِ هنرمند
16ساخت دستبند دخترونه با گل های طبیعی و رزینساخت دستبند دخترونه با گل های طبیعی و رزینخانمِ هنرمند
17ساخت آویز زیبا با رزین و چوبساخت آویز زیبا با رزین و چوبخانمِ هنرمند
18آموزش رزین برای گل خشک کردن به روش خاصآموزش رزین برای گل خشک کردن به روش خاصخانمِ هنرمند
19آموزش ساخت یک فلش درایو با رزینآموزش ساخت یک فلش درایو با رزینخانمِ هنرمند
20ساخت یک لوستر مقوایی ساده و زیباساخت یک لوستر مقوایی ساده و زیباخانمِ هنرمند
21ساخت گلدان های زیبای ساده با رزین و ماسهساخت گلدان های زیبای ساده با رزین و ماسهخانمِ هنرمند
22آموزش خشک کردن و نگهداری عنکبوت و کفشدوزک در رزینآموزش خشک کردن و نگهداری عنکبوت و کفشدوزک در رزینخانمِ هنرمند
23آموزش ساخت گل های خشک شده در رزینآموزش ساخت گل های خشک شده در رزینخانمِ هنرمند
24آموزش ساخت گل سر با رزینآموزش ساخت گل سر با رزینخانمِ هنرمند
25آموزش نگهداری گل خشک در رزینآموزش نگهداری گل خشک در رزینخانمِ هنرمند