ماجراهای نیلز

ماجراهای نیلز

ماجراجویی‌های شگفت‌انگیز نیلز (به ژاپنی: ニルスのふしぎな旅) مجموعهٔ تلویزیونی پویانمایی است که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۱ در ۵۲ قسمت از شبکهٔ ان‌اچ‌کی ژاپن پخش شد. این مجموعهٔ تلویزیونی بر اساس رمانی به همین نام و توسط نویسنده‌ای سوئدی به نام سلما لاگرلاف نوشته شد. به جزء نقش همستر اهلی نیلز و هم‌چنین نقش روباهی به نام اسمیر این و همچنین سر دسته غازها لوزانو پویانمایی تقریباً به طور کامل به رمان اصلی وفادار است. موسیقی این مجموعه توسط آهنگ‌سازی از کشور چک به نام کارل اسوبودا ساخته شد. این مجموعه چندین بار در طی دهه های هفتاد تا بحال از صداوسیما جمهوری اسلامی ایران پخش شده که در دوبله فارسی آن مرحوم مرتضی احمدی نقش معروف روباه را گویندگی کرده بود.

تعداد ویدئوها: ۴۲ | زمان ایجاد: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
1کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : یککارتون ماجراهای نیلز – قسمت : یکنوستالوژی
2کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : دومکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : دومنوستالوژی
3کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سومکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سومنوستالوژی
4کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : چهارمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : چهارمنوستالوژی
5کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : پنجمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : پنجمنوستالوژی
6کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : ششمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : ششمنوستالوژی
7کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : هفتمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : هفتمنوستالوژی
8کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : هشتمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : هشتمنوستالوژی
9کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : نهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : نهمنوستالوژی
10کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : دهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : دهمنوستالوژی
11کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : یازدهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : یازدهمنوستالوژی
12کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : دوازدهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : دوازدهمنوستالوژی
13کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سیزدهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سیزدهمنوستالوژی
14کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : چهاردهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : چهاردهمنوستالوژی
15کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : پانزدهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : پانزدهمنوستالوژی
16کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : شانزدهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : شانزدهمنوستالوژی
17کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : هفدهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : هفدهمنوستالوژی
18کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : هجدهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : هجدهمنوستالوژی
19کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : نوزدهمکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : نوزدهمنوستالوژی
20کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیستکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیستنوستالوژی
21کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و یککارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و یکنوستالوژی
22کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و دوکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و دونوستالوژی
23کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و سهکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و سهنوستالوژی
24کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و چهارکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و چهارنوستالوژی
25کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و پنجکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و پنجنوستالوژی
26کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و ششکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و ششنوستالوژی
27کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و هفتکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و هفتنوستالوژی
28کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و هشتکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و هشتنوستالوژی
29کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و نهکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : بیست و نهنوستالوژی
30کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سیکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سینوستالوژی
31کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و یککارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و یکنوستالوژی
32کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و دوکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و دونوستالوژی
33کارتون ماجراهای نیلز – قسمت: سی وسهکارتون ماجراهای نیلز – قسمت: سی وسهنوستالوژی
34کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و چهارکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و چهارنوستالوژی
35کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و پنجکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و پنجنوستالوژی
36کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و ششکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و ششنوستالوژی
37کارتون ماجراهای نیلز – قسمت  : سی و هفتکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و هفتنوستالوژی
38کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و هشتکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و هشتنوستالوژی
39کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و نهکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : سی و نهنوستالوژی
40کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : چهلکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : چهلنوستالوژی
41کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : چهل و یککارتون ماجراهای نیلز – قسمت : چهل و یکنوستالوژی
42کارتون ماجراهای نیلز – قسمت : چهل و دوکارتون ماجراهای نیلز – قسمت : چهل و دونوستالوژی