بارداری

بارداری

هفته به هفته بارداری

تعداد ویدئوها: ۳۹ | زمان ایجاد: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
1آیا داشتن رابطه جنسی در دوران بارداری بی‌خطر است؟آیا داشتن رابطه جنسی در دوران بارداری بی‌خطر است؟
2چگونگی عملکرد تست بارداریچگونگی عملکرد تست بارداری
3سیکل قاعدگی و احتمال بارداریسیکل قاعدگی و احتمال بارداری
4بارداری هفته به هفته / هفته چهلم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته چهلم بارداری
5بارداری هفته به هفته / هفته سی و نهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و نهم بارداری
6بارداری هفته به هفته / هفته سی و هشتم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و هشتم بارداری
7بارداری هفته به هفته / هفته سی و هفتم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و هفتم بارداری
8بارداری هفته به هفته / هفته سی و ششم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و ششم بارداری
9بارداری هفته به هفته / هفته سی و پنجم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و پنجم بارداری
10بارداری هفته به هفته / هفته سی و چهارم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و چهارم بارداری
11بارداری هفته به هفته / هفته سی و دوم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و دوم بارداری
12بارداری هفته به هفته / هفته سی و یکم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی و یکم بارداری
13بارداری هفته به هفته / هفته سی ام بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سی ام بارداری
14بارداری هفته به هفته / هفته بیست و نهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و نهم بارداری
15بارداری هفته به هفته / هفته بیست و هشتم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و هشتم بارداری
16بارداری هفته به هفته / هفته بیست و هفتم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و هفتم بارداری
17بارداری هفته به هفته / هفته بیست و ششم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و ششم بارداری
18بارداری هفته به هفته / هفته بیست و پنجم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و پنجم بارداری
19بارداری هفته به هفته / هفته بیست و چهارم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و چهارم بارداری
20بارداری هفته به هفته / هفته بیست و سوم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و سوم بارداری
21بارداری هفته به هفته / هفته بیست و دوم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و دوم بارداری
22بارداری هفته به هفته / هفته بیست و یکم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیست و یکم بارداری
23بارداری هفته به هفته / هفته بیستم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته بیستم بارداری
24بارداری هفته به هفته / هفته نوزدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته نوزدهم بارداری
25بارداری هفته به هفته / هفته هجدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته هجدهم بارداری
26بارداری هفته به هفته / هفته هفدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته هفدهم بارداری
27بارداری هفته به هفته / هفته شانزدهم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته شانزدهم بارداری
28بارداری هفته به هفته / هفته پانزدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته پانزدهم بارداری
29بارداری هفته به هفته / هفته چهاردهم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته چهاردهم بارداری
30بارداری هفته به هفته / هفته سیزدهم  بارداریبارداری هفته به هفته / هفته سیزدهم بارداری
31بارداری هفته به هفته / هفته دوازدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته دوازدهم بارداری
32بارداری هفته به هفته / هفته یازدهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته یازدهم بارداری
33بارداری هفته به هفته / هفته دهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته دهم بارداری
34بارداری هفته به هفته / هفته نهم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته نهم بارداری
35بارداری هفته به هفته / هفته هشتم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته هشتم بارداری
36بارداری هفته به هفته / هفته هفتم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته هفتم بارداری
37بارداری هفته به هفته / هفته چهارم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته چهارم بارداری
38بارداری هفته به هفته / هفته پنجم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته پنجم بارداری
39بارداری هفته به هفته / هفته ششم بارداریبارداری هفته به هفته / هفته ششم بارداری