محرم ۱۳۹۶

محرم ۱۳۹۶

همراه با حاج محمدرضا طاهری در محرم ۱۳۹۶

تعداد ویدئوها: ۵۷ | زمان ایجاد: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
1محمد رضا طاهری - روضه - رسید قافله و خواهری پیاده نشدمحمد رضا طاهری - روضه - رسید قافله و خواهری پیاده نشد
2محمد رضا طاهری - زمینه - دارم غبار میبینممحمد رضا طاهری - زمینه - دارم غبار میبینم
3محمد رضا طاهری - نوحه - حاجی عشق در صحرا مهمان شدمحمد رضا طاهری - نوحه - حاجی عشق در صحرا مهمان شد
4محمد رضا طاهری - واحد - با هر مصیبتی و بلا ابک الحسینمحمد رضا طاهری - واحد - با هر مصیبتی و بلا ابک الحسین
5محمد رضا طاهری -مناجات - اگر تو آه کشیمحمد رضا طاهری -مناجات - اگر تو آه کشی
6محمد رضا طاهری - مناجات - حالم بدون تو تماشایی نداردمحمد رضا طاهری - مناجات - حالم بدون تو تماشایی ندارد
7محمد رضا طاهری - نوحه  - آمدی و دردانه رفت از حالمحمد رضا طاهری - نوحه - آمدی و دردانه رفت از حال
9محمد رضا طاهری - واحد - آیینه دار حضرت زهرا رقیهمحمد رضا طاهری - واحد - آیینه دار حضرت زهرا رقیه
10محمد رضا طاهری - زمینه - نگام کن چشام بارونهمحمد رضا طاهری - زمینه - نگام کن چشام بارونه
11محمد رضا طاهری - نوحه - خورده گره بر کارم یا زینبمحمد رضا طاهری - نوحه - خورده گره بر کارم یا زینب
12محمد رضا طاهری - مناجات - عمری گریستیو غمت ناشنیده ماندمحمد رضا طاهری - مناجات - عمری گریستیو غمت ناشنیده ماند
13محمد رضا طاهری - شب ۴ محرم 96 - دوباره دل پریشانممحمد رضا طاهری - شب ۴ محرم 96 - دوباره دل پریشانم
14محمد رضا طاهری - واحد - پیش امامو شهدا الهی شرمنده نشیممحمد رضا طاهری - واحد - پیش امامو شهدا الهی شرمنده نشیم
15محمد رضا طاهری - روضه - ای وای از غمم شب طفلان زینب استمحمد رضا طاهری - روضه - ای وای از غمم شب طفلان زینب است
16محمد رضا طاهری - زمزمه - حسین جان آخه مگه من خواهریت نکردممحمد رضا طاهری - زمزمه - حسین جان آخه مگه من خواهریت نکردم
17محمد رضا طاهری - شب ۳ محرم ۹۶ - دوباره دل پریشانممحمد رضا طاهری - شب ۳ محرم ۹۶ - دوباره دل پریشانم
18محمد رضا طاهری - مناجات امام زمان - دلم با شما نیست اما جدا نیستمحمد رضا طاهری - مناجات امام زمان - دلم با شما نیست اما جدا نیست
20محمد رضا طاهری - روضه - برای یتیم حسن در مدینهمحمد رضا طاهری - روضه - برای یتیم حسن در مدینه
21محمد رضا طاهری - روضه - دلم با شما نیستمحمد رضا طاهری - روضه - دلم با شما نیست
22محمد رضا طاهری - روضه - عمو جونمحمد رضا طاهری - روضه - عمو جون
23علیرضا طاهری - زمینه - بعد تو آب گذشت از سرمعلیرضا طاهری - زمینه - بعد تو آب گذشت از سرم
24محمد رضا طاهری - نوحه - از قلمت اسم من افتادهمحمد رضا طاهری - نوحه - از قلمت اسم من افتاده
25محمد رضا طاهری - مناجات - دمی میشد اگر یا میامد امشبمحمد رضا طاهری - مناجات - دمی میشد اگر یا میامد امشب
26محمد رضا طاهری - زمزمه - کجایی صدات از کجا داره میاد عمو جونمحمد رضا طاهری - زمزمه - کجایی صدات از کجا داره میاد عمو جون
27محمد رضا طاهری - زمینه - نوجوانم بعد اکبرمحمد رضا طاهری - زمینه - نوجوانم بعد اکبر
29محمد رضا طاهری - نوحه - شاخه گل شمشادممحمد رضا طاهری - نوحه - شاخه گل شمشادم
30محمد رضا طاهری - شب ۶ محرم 96 - روضه حضرت قاسممحمد رضا طاهری - شب ۶ محرم 96 - روضه حضرت قاسم
31محمد رضا طاهری - شب ۷ محرم 96 - مناجاتمحمد رضا طاهری - شب ۷ محرم 96 - مناجات
32محمد رضا طاهری - روضه - با سینه ای گرم از شکایت حرف دارممحمد رضا طاهری - روضه - با سینه ای گرم از شکایت حرف دارم
33محمد رضا طاهری - زمزمه - لالایی بخواب روی دستممحمد رضا طاهری - زمزمه - لالایی بخواب روی دستم
34محمد رضا طاهری - شب ۷ محرم 96 - دوباره دل پریشانممحمد رضا طاهری - شب ۷ محرم 96 - دوباره دل پریشانم
35محمد رضا طاهری - زمینه - ای طفل رباب لالاییمحمد رضا طاهری - زمینه - ای طفل رباب لالایی
36محمد رضا طاهری - نوحه - ای ز عطش لب هایت خشکیدهمحمد رضا طاهری - نوحه - ای ز عطش لب هایت خشکیده
37محمد رضا طاهری - واحد - دلم می خواست منم کهمحمد رضا طاهری - واحد - دلم می خواست منم که
38محمد رضا طاهری - شب ۸ محرم ۹۶ - دوباره دل پریشانممحمد رضا طاهری - شب ۸ محرم ۹۶ - دوباره دل پریشانم
39محمد رضا طاهری - شب ۶ محرم ۹۶ - دوباره دل پریشانممحمد رضا طاهری - شب ۶ محرم ۹۶ - دوباره دل پریشانم
40محمد رضا طاهری - شب ۸ محرم 96 - مناجات با امام زمانمحمد رضا طاهری - شب ۸ محرم 96 - مناجات با امام زمان
41محمد رضا طاهری - شب ۸ محرم 96 - روضهمحمد رضا طاهری - شب ۸ محرم 96 - روضه
42محمد رضا طاهری - زمزمه - علی جان خودم را بامحمد رضا طاهری - زمزمه - علی جان خودم را با
43محمد رضا طاهری - زمینه - داری میری بابامحمد رضا طاهری - زمینه - داری میری بابا
44محمد رضا طاهری - شب تاسوعای ۹۶ - مناجات با امام  زمانمحمد رضا طاهری - شب تاسوعای ۹۶ - مناجات با امام زمان
45محمد رضا طاهری - شب تاسوعای 96 - دوباره دل پریشانممحمد رضا طاهری - شب تاسوعای 96 - دوباره دل پریشانم
46محمد رضا طاهری - زمزمه - علمدار بزار باز لوامحمد رضا طاهری - زمزمه - علمدار بزار باز لوا
47محمد رضا طاهری - واحد - اگر شبی ز نقابش جمال برداردمحمد رضا طاهری - واحد - اگر شبی ز نقابش جمال بردارد
48محمد رضا طاهری - شب تاسوعای ۹۶ - روضهمحمد رضا طاهری - شب تاسوعای ۹۶ - روضه
49محمد رضا طاهری - نوحه - من قمر آل الله عباسممحمد رضا طاهری - نوحه - من قمر آل الله عباسم
50محمد رضا طاهری - زمینه - حرم آتیش ودلم آتیشمحمد رضا طاهری - زمینه - حرم آتیش ودلم آتیش
51محمد رضا طاهری - شب عاشورای ۹۶ - مناجات با امام زمانمحمد رضا طاهری - شب عاشورای ۹۶ - مناجات با امام زمان
52محمد رضا طاهری - شب عاشورای ۹۶ - روضهمحمد رضا طاهری - شب عاشورای ۹۶ - روضه
53محمد رضا طاهری - زمزمه - حسین جان چرا حرف رفتنمحمد رضا طاهری - زمزمه - حسین جان چرا حرف رفتن
54حاج محمد رضا طاهری - شب عاشورای ۹۶ - دوباره دل پریشانمحاج محمد رضا طاهری - شب عاشورای ۹۶ - دوباره دل پریشانم
55محمد رضا طاهری - زمینه - ای داد از این دنیامحمد رضا طاهری - زمینه - ای داد از این دنیا
56محمد رضا طاهری - نوحه - کرببلا بی تاب هجران استمحمد رضا طاهری - نوحه - کرببلا بی تاب هجران است
57محمد رضا طاهری - واحد - ای بر تو هر رسول مکرم گریستهمحمد رضا طاهری - واحد - ای بر تو هر رسول مکرم گریسته