مسابقه "خانه ما" فصل پنجم - رشت - (1397)

مسابقه "خانه ما" فصل پنجم - رشت - (1397)

برنامه "خانه ما" جذاب ترین ریالیتی شوی خانوادگی ایرانی است که در هر شهر ایران با شرکت سه خانواده واقعی برگزار می شود. این خانواده ها باید یک ماه را با بودجه ای مشخص جلوی دوربین های خانه ما زندگی کنند و در چالش ها و مأموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند. مهم ترین مأموریت آنها راه اندازی یک کسب و کار خانگی و خانوادگی است. جایزه خانواده برنده، 100 برابر پولی است که از هزینه-درآمدهای این یکماه برایشان باقی می ماند.

خانواده های رشتی شرکت کننده در این فصل:
"خانواده اصغرپور"
"خانواده سعادت"
"خانواده خانکی"

تعداد ویدئوها: ۱۰ | زمان ایجاد: ۳ بهمن ۱۳۹۷