آموزش کارهای هنری

آموزش کارهای هنری

آموزش کارهای هنری

تعداد ویدئوها: ۲۰ | زمان ایجاد: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
1آموزش کارهای هنری | جواهر دوزی قسمت 1آموزش کارهای هنری | جواهر دوزی قسمت 1خانه من
2آموزش کارهای هنری | آموزش خیاطی -خانم امیریانآموزش کارهای هنری | آموزش خیاطی -خانم امیریانخانه من
3آموزش کارهای هنری | خمیر انعطاف قسمت 2 - خانم طهماسبیآموزش کارهای هنری | خمیر انعطاف قسمت 2 - خانم طهماسبیخانه من
4آموزش کارهای هنری | چهل تیکه دوزی _خانم عبداللهی بخش هفتمآموزش کارهای هنری | چهل تیکه دوزی _خانم عبداللهی بخش هفتمخانه من
5آموزش کارهای هنری | خمیر انعطاف - خانم طهماسبیآموزش کارهای هنری | خمیر انعطاف - خانم طهماسبیخانه من
6آموزش کارهای هنری | بافت تونسی - آموزش خانم بیاتآموزش کارهای هنری | بافت تونسی - آموزش خانم بیاتخانه من
7آموزش کارهای هنری | آموزش خیاطی - خانم بزرگیآموزش کارهای هنری | آموزش خیاطی - خانم بزرگیخانه من
8آموزش کارهای هنری | روبان دوزی - خانم امیریانآموزش کارهای هنری | روبان دوزی - خانم امیریانخانه من
9آموزش کارهای هنری | کاردستی - خانم عبداللهیآموزش کارهای هنری | کاردستی - خانم عبداللهیخانه من
10آموزش کارهای هنری | تزیین ظروف - خانم حمزه ایآموزش کارهای هنری | تزیین ظروف - خانم حمزه ایخانه من
11آموزش کارهای هنری | جواهر دوزی قسمت 2 - خانم امیریانآموزش کارهای هنری | جواهر دوزی قسمت 2 - خانم امیریانخانه من
12آموزش کارهای هنری | ترک روی شیشه - خانم ایلخانیآموزش کارهای هنری | ترک روی شیشه - خانم ایلخانیخانه من
13آموزش کارهای هنری | سوخته کاری روی پارچه - خانم فرمانیآموزش کارهای هنری | سوخته کاری روی پارچه - خانم فرمانیخانه من
14آموزش کارهای هنری | سوخت نگاری روی چوب قسمت 2 - خانم چقاآموزش کارهای هنری | سوخت نگاری روی چوب قسمت 2 - خانم چقاخانه من
15آموزش کارهای هنری | طراحی روی شیشه - خانم حمزه ایآموزش کارهای هنری | طراحی روی شیشه - خانم حمزه ایخانه من
16آموزش کارهای هنری | آموزش کیف بافتنی - خانم پور کرمانآموزش کارهای هنری | آموزش کیف بافتنی - خانم پور کرمانخانه من
17آموزش کارهای هنری | پتینه روی دیوار - خانم ناصریآموزش کارهای هنری | پتینه روی دیوار - خانم ناصریخانه من
18آموزش کارهای هنری | دکوپاژ روی شیشه - خانم حمزه ایآموزش کارهای هنری | دکوپاژ روی شیشه - خانم حمزه ایخانه من
19آموزش کارهای هنری | کهنه کاری چوب - خانم بنیادیآموزش کارهای هنری | کهنه کاری چوب - خانم بنیادیخانه من
20آموزش کارهای هنری | روبان دوزی روی مانتو - خانم پرتو آذرآموزش کارهای هنری | روبان دوزی روی مانتو - خانم پرتو آذرخانه من