سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی

اخبار انتخاباتی سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
آقای سیدامیرحسین قاضی­ زاده هاشمی– فرزند سیدحسن- کد نامزد ۶۶
سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتخابات 1400

تعداد ویدئوها: ۱۷ | زمان ایجاد: ۷ خرداد ۱۴۰۰
1ثبت نام سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در انتخابات ۱۴۰۰ثبت نام سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در انتخابات ۱۴۰۰انتخابات 1400
2قاضی زاده هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردقاضی زاده هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردانتخابات 1400
3انتخابات 1400 / گفتگو با حسین قاضی زاده هاشمیانتخابات 1400 / گفتگو با حسین قاضی زاده هاشمیانتخابات 1400
4انتخابات 1400 / قاضی زاده هاشمی : تورم را تک رقمی خواهیم کردانتخابات 1400 / قاضی زاده هاشمی : تورم را تک رقمی خواهیم کردانتخابات 1400
5قاضی زاده در فیلم انتخاباتی: سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت فراموش شده استقاضی زاده در فیلم انتخاباتی: سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت فراموش شده استانتخابات 1400
6قاضی زاده هاشمی: اصلاح ساختارها راه حل اصلی مقابله با قاچاققاضی زاده هاشمی: اصلاح ساختارها راه حل اصلی مقابله با قاچاقانتخابات 1400
7فیلم کامل مستند تبلیغاتی سید امیرحسین قاضی زاده هاشمیفیلم کامل مستند تبلیغاتی سید امیرحسین قاضی زاده هاشمیانتخابات 1400
8قاضی‌زاده: به هیچ مسئولی اعتماد نخواهیم کردقاضی‌زاده: به هیچ مسئولی اعتماد نخواهیم کردانتخابات 1400
9انتخابات 1400 / برنامه قاضی زاده برای رفع مشکلات مسکنانتخابات 1400 / برنامه قاضی زاده برای رفع مشکلات مسکنانتخابات 1400
10اظهارات قاضی زاده هنگام ورود به سالن مناظره‌هااظهارات قاضی زاده هنگام ورود به سالن مناظره‌هاانتخابات 1400
11صحبت‌های جدید قاضی زاده درباره مناظره‌هاصحبت‌های جدید قاضی زاده درباره مناظره‌هاانتخابات 1400
12انتخابات 1400 / گفت‌وگو با خواهر قاضی زاده هاشمیانتخابات 1400 / گفت‌وگو با خواهر قاضی زاده هاشمیانتخابات 1400
13مستند دوم انتخاباتی امیرحسین قاضی زاده هاشمیمستند دوم انتخاباتی امیرحسین قاضی زاده هاشمیانتخابات 1400
14راهکار قاضی‌زاده برای معضل مسکنراهکار قاضی‌زاده برای معضل مسکنانتخابات 1400
15فیلم تبلیغاتی قاضی زاده هاشمیفیلم تبلیغاتی قاضی زاده هاشمیانتخابات 1400
16آقای قاضی زاده هاشمی آرای خود را به صندوق انداختآقای قاضی زاده هاشمی آرای خود را به صندوق انداختانتخابات 1400
17قاضی‌زاده هاشمی پس از رای: از مردم برای حضور پرشور در انتخابات دعوت کردقاضی‌زاده هاشمی پس از رای: از مردم برای حضور پرشور در انتخابات دعوت کردانتخابات 1400