کلاس دوازدهم انسانی

کلاس دوازدهم انسانی

در این فهرست پخش تمام ویدیو هایی آموزشی دوازدهم انسانی قرار دارد

تعداد ویدئوها: ۲۲ | زمان ایجاد: ۸ بهمن ۱۳۹۷
1تدریس آ»ار و احتمال _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمیتدریس آ»ار و احتمال _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمی
2تدریس آمار و احتمال _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمی 3تدریس آمار و احتمال _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمی 3
3تدریس آمار و احتمال _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمی 2تدریس آمار و احتمال _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمی 2
4تدریس الگوهای خطی _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمیتدریس الگوهای خطی _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمی
5تدریس الگوهای خطی _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمی 2تدریس الگوهای خطی _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمی 2
6تدریس الگوهای خطی _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمی 3تدریس الگوهای خطی _ ریاضی و آمار _ دوازدهم انسانی _ هاشمی 3
7تدریس نمایندگان مکتب مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوریتدریس نمایندگان مکتب مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوری
8تدریس نمایندگان مکتب مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوری 2تدریس نمایندگان مکتب مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوری 2
9تدریس نمایندگان مکتب مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ میرزا خانیتدریس نمایندگان مکتب مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ میرزا خانی
10تدریس حکمت مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوریتدریس حکمت مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوری
11تدریس حکمت مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوری  2تدریس حکمت مشاء _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوری 2
12تدریس کلیات _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوریتدریس کلیات _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوری
13تدریس کلیات _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوری  2تدریس کلیات _ فلسفه _ دوازدهم انسانی _ فخوری 2
14تدریس ذخیره دانشی _ جامعه شناسی _ دوازدهم انسانی _ بیدقیتدریس ذخیره دانشی _ جامعه شناسی _ دوازدهم انسانی _ بیدقی
15تدریس علوم اجتماعی _ جامعه شناسی _ دوازدهم انسانی _ بیدقیتدریس علوم اجتماعی _ جامعه شناسی _ دوازدهم انسانی _ بیدقی
16تدریس انقلاب مشروطه _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبیتدریس انقلاب مشروطه _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبی
17تدریس جنگ جهانی اول _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبیتدریس جنگ جهانی اول _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبی
18تدریس تاریخ نگاری _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبیتدریس تاریخ نگاری _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبی
19تدریس ایران و جهان _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبیتدریس ایران و جهان _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبی
20تدریس اوضاع اجتماعی _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبیتدریس اوضاع اجتماعی _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبی
21تدریس سیاست و حکومت _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبیتدریس سیاست و حکومت _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبی
22تدریس سیاست و حکومت _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبی  2تدریس سیاست و حکومت _ تاریخ _ دوازدهم انسانی _ محبی 2