هواساز

هواساز

تعداد ویدئوها: ۱۰ | زمان ایجاد: ۶ مرداد ۱۳۹۸
1طراح و ساخت انواع هواساز با مدیریت مهندس سوری شرکت کولاک فن ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱طراح و ساخت انواع هواساز با مدیریت مهندس سوری شرکت کولاک فن ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱شرکت کولاک فن مهندس سوری
2ساخت و طراحی و تولیدکننده انواع#هواساز باکادرمجرب و مدیریت مهندس سوری شرکت کولاک فنwww.koolakfan.comساخت و طراحی و تولیدکننده انواع#هواساز باکادرمجرب و مدیریت مهندس سوری شرکت کولاک فنwww.koolakfan.comشرکت کولاک فن مهندس سوری
3تولیدکننده انواع هواکشهای صعنتی اگزاست فن و هواساز ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱تولیدکننده انواع هواکشهای صعنتی اگزاست فن و هواساز ۰۹۱۲۱۸۶۵۶۷۱شرکت کولاک فن مهندس سوری
4تولید فن و تولید هواسازتست دستگاه سانتریفیوژ طرح آلمان بدون صدا و لرزش برای اولین بار در ایرانتولید فن و تولید هواسازتست دستگاه سانتریفیوژ طرح آلمان بدون صدا و لرزش برای اولین بار در ایرانشرکت کولاک فن مهندس سوری
5طراحی و سخت انواع باکس سایلنت ماینرتوسط مهندس سوری شرکت کولاک فنطراحی و سخت انواع باکس سایلنت ماینرتوسط مهندس سوری شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
6حمایت از مهندس سوری شرکت کولاک فن توسط خواننده معروف احسان علیانیحمایت از مهندس سوری شرکت کولاک فن توسط خواننده معروف احسان علیانیشرکت کولاک فن مهندس سوری
7طراحی و ساخت و تولید کنندهانواع  فن انتقال موادطراحی و ساخت و تولید کنندهانواع فن انتقال موادشرکت کولاک فن مهندس سوری
8سیستم تهویه و پک کامل دستگاه ماینر ،ماینیگ ،بیت کویین ،ارزدیجیتالی توسط مهندس سوری شرکت کولاک فنسیستم تهویه و پک کامل دستگاه ماینر ،ماینیگ ،بیت کویین ،ارزدیجیتالی توسط مهندس سوری شرکت کولاک فنشرکت کولاک فن مهندس سوری
9باکس فن یا سایلنسر تولید فن و تولید هواساز و تولید انواع هواکش صعنتیباکس فن یا سایلنسر تولید فن و تولید هواساز و تولید انواع هواکش صعنتیشرکت کولاک فن مهندس سوری
10هواساز و ایرواشر توهواسازو ایرواشر طراحی و ساخت انواع هواساز و ایرواشر توسط مهندس سوریهواساز و ایرواشر توهواسازو ایرواشر طراحی و ساخت انواع هواساز و ایرواشر توسط مهندس سوریشرکت کولاک فن مهندس سوری