ورزش بارداری

ورزش بارداری

تمرینات موثر در طول بارداری برای زایمان راحت و درد کمتر

تعداد ویدئوها: ۳۹ | زمان ایجاد: ۱ اسفند ۱۳۹۸
1تمرینات ورزشی لگن در دوران بارداری مخصوص خانمهای بادارتمرینات ورزشی لگن در دوران بارداری مخصوص خانمهای بادارسلامت در زندگی
2آموزش نحوه نشستن و ایستادن در دوران بارداریآموزش نحوه نشستن و ایستادن در دوران بارداریسلامت در زندگی
35 حرکت مفید یوگا برای دوران بارداری5 حرکت مفید یوگا برای دوران بارداریسلامت در زندگی
4آماده شدن بدن برای زایمان طبیعی با تمرینات یوگاآماده شدن بدن برای زایمان طبیعی با تمرینات یوگاسلامت در زندگی
5آموزش یوگای بارداری برای تقویت عضلاتآموزش یوگای بارداری برای تقویت عضلاتسلامت در زندگی
6یوگای بارداری برای رفع خستگی و افزایش انرژییوگای بارداری برای رفع خستگی و افزایش انرژیسلامت در زندگی
75 حرکت اصلاحی در یوگای بارداری5 حرکت اصلاحی در یوگای بارداریسلامت در زندگی
8تمرینات یوگا برای سه ماهه دوم بارداریتمرینات یوگا برای سه ماهه دوم بارداریسلامت در زندگی
9آموزش ورزش بعد از بارداریآموزش ورزش بعد از بارداریمامانی
10یوگای بارداری - چرخش شانه هایوگای بارداری - چرخش شانه هامامانی
11یوگای بارداری - کشش مچ پایوگای بارداری - کشش مچ پامامانی
12یوگای بارداری _نیم چرخش ستون فقراتیوگای بارداری _نیم چرخش ستون فقراتمامانی
13یوگای بارداری - کشش مچ دستیوگای بارداری - کشش مچ دستمامانی
14یوگای بارداری - بلند کردن بازوهایوگای بارداری - بلند کردن بازوهامامانی
15یوگای بارداری - توالی بازوی پروانهیوگای بارداری - توالی بازوی پروانهمامانی
16آموزش ماساژ پا برای سردرد دوران بارداریآموزش ماساژ پا برای سردرد دوران بارداریمامانی
17یوگا در بارداری وضعیت ملخیوگا در بارداری وضعیت ملخمامانی
18یوگای بارداری - وضعیت پلیوگای بارداری - وضعیت پلمامانی
19یوگای بارداری - توازن گربه اییوگای بارداری - توازن گربه ایمامانی
20یوگای بارداری - ورزشهای کششی کپلیوگای بارداری - ورزشهای کششی کپلمامانی
21آموزش یوگای بارداریآموزش یوگای بارداریمامانی
22یوگای بارداری - رقصاندن شکمیوگای بارداری - رقصاندن شکممامانی
23یوگای بارداری - ورزش های کف لگنیوگای بارداری - ورزش های کف لگنمامانی
24تمرینات دو نفره بارداریتمرینات دو نفره بارداریمامانی
25ورزش در بارداری: ورزش‌های تعادلی در بارداریورزش در بارداری: ورزش‌های تعادلی در بارداریمامانی
26یوگا در بارداری قسمت ۱یوگا در بارداری قسمت ۱مامانی
27کاهش درد زایمان با حرکت پلهکاهش درد زایمان با حرکت پلهمامانی
28سه حرکت ورزشی با توپ زایمانسه حرکت ورزشی با توپ زایمانمامانی
29ورزش دربارداری خرگوش و گربه + نباید های زایمان در آبورزش دربارداری خرگوش و گربه + نباید های زایمان در آبمامانی
30تنفس درست در بارداریتنفس درست در بارداریمامانی
31تمریناتی با توپ ورزشی در بارداریتمریناتی با توپ ورزشی در بارداریمامانی
32نحوه ی صحیح نشستن در باردارینحوه ی صحیح نشستن در بارداریمامانی
33ورزش در بارداری: ایستادن و درست راه رفتنورزش در بارداری: ایستادن و درست راه رفتنمامانی
34انجام حرکت اسکات برای آمادگی زایمانانجام حرکت اسکات برای آمادگی زایمانمامانی
35ورزش در بارداری: انجام حرکت پروانه برای زایمان بهترورزش در بارداری: انجام حرکت پروانه برای زایمان بهترمامانی
35یوگای باردارییوگای بارداریمامانی
35محدودیت های ورزشی در دوران بارداریمحدودیت های ورزشی در دوران بارداریمامانی
38طرز درست خوابیدن در بارداریطرز درست خوابیدن در بارداریمامانی
39طرز درست نشستن در بارداریطرز درست نشستن در بارداریمامانی