محسن رضایی

محسن رضایی

اخبار انتخاباتی محسن رضایی
آقای محسن رضایی میرقائد– فرزند نجف - کد نامزد ۴۴
سیزدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
انتخابات 1400

تعداد ویدئوها: ۲۷ | زمان ایجاد: ۷ خرداد ۱۴۰۰
1ثبت نام و نشست انتخاباتی محسن رضایی در انتخابات 1400ثبت نام و نشست انتخاباتی محسن رضایی در انتخابات 1400انتخابات 1400
2انتخابات 1400 / رضایی: خودم را سپر حوادث ملت ایران می‌کنمانتخابات 1400 / رضایی: خودم را سپر حوادث ملت ایران می‌کنمانتخابات 1400
3انتخابات 1400 / رضایی: برنامه من کنترل تورم و گرانی‌هاستانتخابات 1400 / رضایی: برنامه من کنترل تورم و گرانی‌هاستانتخابات 1400
4انتخابات 1400 / نظر محسن رضایی در مورد شوخی‌هایی که با او می‌شودانتخابات 1400 / نظر محسن رضایی در مورد شوخی‌هایی که با او می‌شودانتخابات 1400
5انتخابات 1400 / گفتگوی محسن رضایی کاندیدای ریاست‌جمهوری در شبکه یک سیماانتخابات 1400 / گفتگوی محسن رضایی کاندیدای ریاست‌جمهوری در شبکه یک سیماانتخابات 1400
6رضایی: با تشکیل صندوقی، ضرر سهامداران بورس را جبران می‎کنیمرضایی: با تشکیل صندوقی، ضرر سهامداران بورس را جبران می‎کنیمانتخابات 1400
7انتخابات 1400 / بدون تعارف با محسن رضاییانتخابات 1400 / بدون تعارف با محسن رضاییانتخابات 1400
8روایت محسن رضایی از شعبده‌بازی همتی!روایت محسن رضایی از شعبده‌بازی همتی!انتخابات 1400
9انتخابات 1400 / رضایی: دخالت‌های دولت در پول ملی باید قطع شودانتخابات 1400 / رضایی: دخالت‌های دولت در پول ملی باید قطع شودانتخابات 1400
10انتخابات 1400 / رضایی: پرداخت یارانه ۴۵۰ هزارتومان در دولت جدیدانتخابات 1400 / رضایی: پرداخت یارانه ۴۵۰ هزارتومان در دولت جدیدانتخابات 1400
11انتخابات 1400 / گفتگوی محسن رضایی در شبکه دو سیماانتخابات 1400 / گفتگوی محسن رضایی در شبکه دو سیماانتخابات 1400
12انتخابات 1400 / جدیدترین وعده اقتصادی محسن رضاییانتخابات 1400 / جدیدترین وعده اقتصادی محسن رضاییانتخابات 1400
13انتخابات 1400 / مستند تبلیغاتی محسن رضاییانتخابات 1400 / مستند تبلیغاتی محسن رضاییانتخابات 1400
14دو برنامه محسن رضایی برای احیای بورسدو برنامه محسن رضایی برای احیای بورسانتخابات 1400
15انتخابات 1400 / واکنش محسن رضایی به حراج ارز ۴۲۰۰انتخابات 1400 / واکنش محسن رضایی به حراج ارز ۴۲۰۰انتخابات 1400
16ورود خودروی محسن رضایی به صدا و سیما برای مناظرهورود خودروی محسن رضایی به صدا و سیما برای مناظرهانتخابات 1400
18پاسخ محسن رضایی به سوال اول مناظرهپاسخ محسن رضایی به سوال اول مناظرهانتخابات 1400
19پاسخ محسن رضایی به سوال اول مناظره دومپاسخ محسن رضایی به سوال اول مناظره دومانتخابات 1400
20محسن رضایی: برای مافیای مفتخور منابع داریم، برای فقرا نداریم؟محسن رضایی: برای مافیای مفتخور منابع داریم، برای فقرا نداریم؟انتخابات 1400
21طرح محسن رضایی برای احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلبطرح محسن رضایی برای احزاب اصولگرا و اصلاح‌طلبانتخابات 1400
22محسن رضایی: "محسن امام" هستممحسن رضایی: "محسن امام" هستمانتخابات 1400
23خاطره محسن رضایی از کتک خوردن هنگام چوپانیخاطره محسن رضایی از کتک خوردن هنگام چوپانیانتخابات 1400
24محسن رضایی: اقتصاد ایران را دوباره از صفر بازسازی می‌کنممحسن رضایی: اقتصاد ایران را دوباره از صفر بازسازی می‌کنمانتخابات 1400
25محسن رضایی رای خود را به صندوق انداختمحسن رضایی رای خود را به صندوق انداختانتخابات 1400
26آقای رضایی آرای خود را به صندوق انداختآقای رضایی آرای خود را به صندوق انداختانتخابات 1400
27رضایی پس از رای: دعوت از همه مردم برای شرکت در انتخاباترضایی پس از رای: دعوت از همه مردم برای شرکت در انتخاباتانتخابات 1400