محرم 98

محرم 98

تعداد ویدئوها: ۲۱ | زمان ایجاد: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
1سخنرانی محرم 98 - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع) - شب اولسخنرانی محرم 98 - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع) - شب اولبیان معنوی
2سخنرانی محرم 98 - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع) - شب دومسخنرانی محرم 98 - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع) - شب دومبیان معنوی
3شب هشتم محرم - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادقشب هشتم محرم - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادقبیان معنوی
4محرم98 - شب چهارم - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع)محرم98 - شب چهارم - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع)بیان معنوی
5شب پنجم محرم98 - سخنرانی حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع)شب پنجم محرم98 - سخنرانی حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع)بیان معنوی
6شب ششم محرم98 - سخنرانی حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع)شب ششم محرم98 - سخنرانی حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع)بیان معنوی
7شب هفتم محرم98 - سخنرانی حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع)شب هفتم محرم98 - سخنرانی حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادق(ع)بیان معنوی
8حجت الاسلام پناهیان - شب سوم محرم98 - دانشگاه امام صادقحجت الاسلام پناهیان - شب سوم محرم98 - دانشگاه امام صادقبیان معنوی
9شب تاسوعا محرم - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادقشب تاسوعا محرم - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادقبیان معنوی
10شب عاشورا محرم - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادقشب عاشورا محرم - حجت الاسلام پناهیان - دانشگاه امام صادقبیان معنوی
11حجت الاسلام پناهیان - شب 11 محرم - دانشگاه امام صادق(ع)حجت الاسلام پناهیان - شب 11 محرم - دانشگاه امام صادق(ع)بیان معنوی
12جلسه1(98/06/19) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانجلسه1(98/06/19) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانبیان معنوی
13جلسه2(98/06/20) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانجلسه2(98/06/20) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانبیان معنوی
14جلسه3(98/06/21) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانجلسه3(98/06/21) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانبیان معنوی
15جلسه4(98/06/22) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانجلسه4(98/06/22) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانبیان معنوی
16جلسه5(98/06/23) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانجلسه5(98/06/23) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانبیان معنوی
17جلسه6(98/06/24) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانجلسه6(98/06/24) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانبیان معنوی
18جلسه7(98/06/25) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانجلسه7(98/06/25) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانبیان معنوی
19جلسه8(98/06/26) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانجلسه8(98/06/26) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانبیان معنوی
20جلسه9(98/06/27) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانجلسه9(98/06/27) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانبیان معنوی
21جلسه10(98/06/28) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانجلسه10(98/06/28) محرم98 دانشگاه هنر - حجت الاسلام پناهیانبیان معنوی