گل ها

گل ها

گل ها

تعداد ویدئوها: ۳۵ | زمان ایجاد: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
1گل اول منچستر سیتی به تاتنهام (استرلینگ)گل اول منچستر سیتی به تاتنهام (استرلینگ)منچسترسیتی
2گل اول تاتنهام به منچستر سیتی (لاملا)گل اول تاتنهام به منچستر سیتی (لاملا)منچسترسیتی
3گل دوم منچستر سیتی به تاتنهام (آگوئرو)گل دوم منچستر سیتی به تاتنهام (آگوئرو)منچسترسیتی
4گل دوم تاتنهام به منچستر سیتی (مورا)گل دوم تاتنهام به منچستر سیتی (مورا)منچسترسیتی
5مردود شدن گل دقیقه 92 ژسوس مقابل تاتنهام با کمک VARمردود شدن گل دقیقه 92 ژسوس مقابل تاتنهام با کمک VARمنچسترسیتی
6گل سوم منچستر سیتی به بورنموث (دبل آگوئرو)گل سوم منچستر سیتی به بورنموث (دبل آگوئرو)منچسترسیتی
7گل اول بورنموث به منچسترسیتی (سوپرگل ویلسون)گل اول بورنموث به منچسترسیتی (سوپرگل ویلسون)منچسترسیتی
8گل دوم منچستر سیتی به بورنموث (استرلینگ)گل دوم منچستر سیتی به بورنموث (استرلینگ)منچسترسیتی
9گل اول منچستر سیتی به بورنموث (آگوئرو)گل اول منچستر سیتی به بورنموث (آگوئرو)منچسترسیتی
10سوپرگلهای منچستر سیتی در ماه آگوست 2019سوپرگلهای منچستر سیتی در ماه آگوست 2019منچسترسیتی
11گل هشتم منچستر سیتی به واتفورد (دی بروینه)گل هشتم منچستر سیتی به واتفورد (دی بروینه)منچسترسیتی
12گل هفتم منچستر سیتی به واتفورد (برناردو سیلوا)گل هفتم منچستر سیتی به واتفورد (برناردو سیلوا)منچسترسیتی
13گل ششم منچستر سیتی به واتفورد (برناردو سیلوا)گل ششم منچستر سیتی به واتفورد (برناردو سیلوا)منچسترسیتی
14گل پنجم منچستر سیتی به واتفورد (اوتامندی)گل پنجم منچستر سیتی به واتفورد (اوتامندی)منچسترسیتی
15گل چهارم منچستر سیتی به واتفورد (برناردو سیلوا)گل چهارم منچستر سیتی به واتفورد (برناردو سیلوا)منچسترسیتی
16گل سوم منچستر سیتی به واتفورد (محرز)گل سوم منچستر سیتی به واتفورد (محرز)منچسترسیتی
17گل دوم منچستر سیتی به واتفورد (آگوئرو)گل دوم منچستر سیتی به واتفورد (آگوئرو)منچسترسیتی
18گل اول منچستر سیتی به واتفورد (داوید سیلوا)گل اول منچستر سیتی به واتفورد (داوید سیلوا)منچسترسیتی
19گل سوم منچستر سیتی به پریستون (گل به خودی)گل سوم منچستر سیتی به پریستون (گل به خودی)منچسترسیتی
20گل دوم منچستر سیتی به پریستون (ژسوس)گل دوم منچستر سیتی به پریستون (ژسوس)منچسترسیتی
21گل اول منچستر سیتی به پریستون (استرلینگ)گل اول منچستر سیتی به پریستون (استرلینگ)منچسترسیتی
22گل دوم منچستر سیتی به دینامو زاگرب (فودن)گل دوم منچستر سیتی به دینامو زاگرب (فودن)منچسترسیتی
23گل اول منچستر سیتی به دینامو زاگرب (استرلینگ)گل اول منچستر سیتی به دینامو زاگرب (استرلینگ)منچسترسیتی
24گل اول ولورهمپتون به منچستر سیتی (آداما ترائوره)گل اول ولورهمپتون به منچستر سیتی (آداما ترائوره)منچسترسیتی
25گل دوم منچستر سیتی به آتالانتا (دبل آگوئرو)گل دوم منچستر سیتی به آتالانتا (دبل آگوئرو)منچسترسیتی
26گل پنجم منچستر سیتی به آتالانتا (هت تریک رحیم استرلینگ)گل پنجم منچستر سیتی به آتالانتا (هت تریک رحیم استرلینگ)منچسترسیتی
27گل اول منچسترسیتی به ساوتهمپتون (سرجیو آگوئرو)گل اول منچسترسیتی به ساوتهمپتون (سرجیو آگوئرو)منچسترسیتی
28گل اول ساوتهمپتون به منچستر سیتی (جیمز وارد پروس)گل اول ساوتهمپتون به منچستر سیتی (جیمز وارد پروس)منچسترسیتی
29گل اول منچستر سیتی به آرسنال (کوین دی بروینه)گل اول منچستر سیتی به آرسنال (کوین دی بروینه)منچسترسیتی
30گل دوم منچستر سیتی به آرسنال (استرلینگ)گل دوم منچستر سیتی به آرسنال (استرلینگ)منچسترسیتی
31گل سوم منچستر سیتی به آرسنال (دبل کوین دی بروینه)گل سوم منچستر سیتی به آرسنال (دبل کوین دی بروینه)منچسترسیتی
32گل سوم ولورهمپتون به منچسترسیتی (دوهرتی)گل سوم ولورهمپتون به منچسترسیتی (دوهرتی)منچسترسیتی
33فیلم گل اول منچستر سیتی به شفیلد یونایتد (آگوئرو)فیلم گل اول منچستر سیتی به شفیلد یونایتد (آگوئرو)منچسترسیتی
34گل دوم منچستر سیتی به اورتون و دبل ژسوسگل دوم منچستر سیتی به اورتون و دبل ژسوسمنچسترسیتی
35از دست دادن پنالتی منچستر سیتی توسط آگوئرواز دست دادن پنالتی منچستر سیتی توسط آگوئرومنچسترسیتی