آموزش

آموزش

ارائه آموزشهای مورد نیاز زنان، برای ورود به حوزه های فناوری و خالقیت و رشد و ارتقای آنها در این فضا

تعداد ویدئوها: ۱۸ | زمان ایجاد: ۲ آذر ۱۳۹۸