شیمی 1

شیمی 1

تعداد ویدئوها: ۱۰ | زمان ایجاد: ۲۴ دی ۱۳۹۷
1فیلم جلسه 37 -  فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت پنجم)، موازنه به روش وارسیفیلم جلسه 37 - فصل دوم شیمی(1): رد پای گازها در زندگی (قسمت پنجم)، موازنه به روش وارسی
2فیلم جلسه 16 - شیمی _ پایه دهم _  فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، آرایش الکترون - نقطه ای (ساختار لوییس)فیلم جلسه 16 - شیمی _ پایه دهم _ فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، آرایش الکترون - نقطه ای (ساختار لوییس)
3فیلم جلسه 17 - شیمی _ پایه دهم _  فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، ترکیبات یونیفیلم جلسه 17 - شیمی _ پایه دهم _ فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، ترکیبات یونی
4فیلم جلسه 18 - شیمی _ پایه دهم _  فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)، ساختار لوییسفیلم جلسه 18 - شیمی _ پایه دهم _ فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)، ساختار لوییس
5فیلم جلسه 19 -شیمی _ پایه دهم _   فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)، ساختار لوویسفیلم جلسه 19 -شیمی _ پایه دهم _ فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)، ساختار لوویس
6فیلم جلسه 20 - شیمی _ پایه دهم _  فصل دوم: رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، هواکره (اتمسفر)فیلم جلسه 20 - شیمی _ پایه دهم _ فصل دوم: رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، هواکره (اتمسفر)
7فیلم جلسه 21 -شیمی _ پایه دهم _   فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت دوم)، خواص و کاربرد گازهای موجود در هوافیلم جلسه 21 -شیمی _ پایه دهم _ فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت دوم)، خواص و کاربرد گازهای موجود در هوا
8فیلم جلسه 22 - شیمی _ پایه دهم _  فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت سوم)فیلم جلسه 22 - شیمی _ پایه دهم _ فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت سوم)
9فیلم جلسه 23 - شیمی _ پایه دهم _  فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت چهارم)، موازنه واکنش ها (قسمت اول)فیلم جلسه 23 - شیمی _ پایه دهم _ فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت چهارم)، موازنه واکنش ها (قسمت اول)
10فیلم جلسه 24 - شیمی _ پایه دهم _ فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت پنجم)، موازنه واکنش ها (قسمت دوم)فیلم جلسه 24 - شیمی _ پایه دهم _ فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت پنجم)، موازنه واکنش ها (قسمت دوم)