کلاس هشتم راهنمایی

کلاس هشتم راهنمایی

تمام ویدیو های آموزشی پایه هشتم راهنمایی برای تمامی دروس

تعداد ویدئوها: ۱۰۶ | زمان ایجاد: ۲۵ دی ۱۳۹۷
1تدریس درس اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ سعید اصحابیتدریس درس اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ سعید اصحابی
2تدریس درس اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمیتدریس درس اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمی
3تدریس درس اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ روسا فرشبافتدریس درس اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ روسا فرشباف
4تدریس درس اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ کاوه حامد
5تدریس کل فصل اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ سعید اصحابیتدریس کل فصل اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ سعید اصحابی
6تدریس درس ضرب و تقسیم اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمیتدریس درس ضرب و تقسیم اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمی
7تدریس درسصرب وتقسیم اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ روسا فرشبافتدریس درسصرب وتقسیم اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ روسا فرشباف
8تدریس درس ضرب و تقسیم اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس ضرب و تقسیم اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ کاوه حامد
9تدریس درس جمع و تفریق اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمیتدریس درس جمع و تفریق اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمی
10تدریس درس جمع و تفریق اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ رویا معمارتدریس درس جمع و تفریق اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ رویا معمار
11تدریس درس جمع و تفریق اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس جمع و تفریق اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ کاوه حامد
12تدریس درس جمع و تفریق اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمیتدریس درس جمع و تفریق اعداد گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمی
13تدریس درس اعداد صحیح و گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ رویا معمارتدریس درس اعداد صحیح و گویا _ پایه هشتم _ ریاضی _ رویا معمار
14تدریس فصل عدد های اول _ ریاضی _ پایه هشتم _ سعید اصحابیتدریس فصل عدد های اول _ ریاضی _ پایه هشتم _ سعید اصحابی
15تدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمیتدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمی
16تدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ رویا معمارتدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ رویا معمار
17تدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ کاوه حامد
18تدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمیتدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ داوود کاظمی
19تدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ رویا معمارتدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ رویا معمار
20تدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ کاوه حامدتدریس درس اعداد اول _ پایه هشتم _ ریاضی _ کاوه حامد
21تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ داوود کاظمیتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ داوود کاظمی
22تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
23تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
24تدریس درس چند توازی _ ریاضی _ پایه هشتم _ داوود کاظمیتدریس درس چند توازی _ ریاضی _ پایه هشتم _ داوود کاظمی
25تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
26تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
27تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
28تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
29تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
30تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
31تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
32تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
33تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
34تدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
35تدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
36تدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
37تدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
38تدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
39تدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
40تدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
41تدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس جبر و معادله _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
42تدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
43تدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
44تدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
45تدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
46تدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
47تدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس بردار و مختصات _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
48تدریس درس چند همنهشتی مثلث قایم الزاویه _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس چند همنهشتی مثلث قایم الزاویه _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
49تدریس درس مثلث های همنهشت _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامدتدریس درس مثلث های همنهشت _ ریاضی _ پایه هشتم _ کاوه حامد
50تدریس درس شکل های همنهشت _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس شکل های همنهشت _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
51تدریس درس فیساصاغورس _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس فیساصاغورس _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
52تدریس درس چند جذر تقریبی _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس چند جذر تقریبی _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
53تدریس درس توان و جذر _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس توان و جذر _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
54تدریس درس ضرب و تقسیم رادیکال ها _ پایه هشتم _ ریاضی _ رویا معمارتدریس درس ضرب و تقسیم رادیکال ها _ پایه هشتم _ ریاضی _ رویا معمار
55تدریس درس نمایس اعداد رادیکالی روی محور _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس نمایس اعداد رادیکالی روی محور _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
56تدریس درس چند تقسیم اعداد توان دار _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس چند تقسیم اعداد توان دار _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
57تدریس درس اندازه گیری شانس _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس اندازه گیری شانس _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
58تدریس درس دسته بندی داده ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس دسته بندی داده ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
59تدریس درس میانگین داده ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس میانگین داده ها _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
60تدریس درس برسی حالت های ممکن _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس برسی حالت های ممکن _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
61تدریس درس چند زاویه های محاطی _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس چند زاویه های محاطی _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
62تدریس درس خظ و دایره _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس خظ و دایره _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
63تدریس درس زاویه مرکزی _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمارتدریس درس زاویه مرکزی _ ریاضی _ پایه هشتم _ رویا معمار
64تدریس درس تنظیم عصبی _ علوم _ پایه هشتم _ حمید چراغیانتدریس درس تنظیم عصبی _ علوم _ پایه هشتم _ حمید چراغیان
65تدریس درس تنظیم عصبی _ علوم _ پایه هشتم _ فاطمه شاهیتدریس درس تنظیم عصبی _ علوم _ پایه هشتم _ فاطمه شاهی
66تدریس درس تنظیم عصبی _ علوم _ پایه هشتم _ غلامعلی حسن پورتدریس درس تنظیم عصبی _ علوم _ پایه هشتم _ غلامعلی حسن پور
67تدریس درس انام حسی _ علوم _ پایه هشتم _ حمید چراغیانتدریس درس انام حسی _ علوم _ پایه هشتم _ حمید چراغیان
68تدریس درس اندام حسی _ علوم _ پایه هشتم _ فاطمه شاهیتدریس درس اندام حسی _ علوم _ پایه هشتم _ فاطمه شاهی
69تدریس درس انام حسی _ علوم _ پایه هشتم _ غلامعلی حسن پورتدریس درس انام حسی _ علوم _ پایه هشتم _ غلامعلی حسن پور
70تدریس درس تنظیم هورمونی _ علوم _ پایه هشتم _ شبنم روشنیتدریس درس تنظیم هورمونی _ علوم _ پایه هشتم _ شبنم روشنی
71تدریس درس تنظیم هورمونی _ علوم _ پایه هشتم _ فاطمه شاهیتدریس درس تنظیم هورمونی _ علوم _ پایه هشتم _ فاطمه شاهی
72تدریس درس تنظیم هورمونی _ علوم _ پایه هشتم _ غلامعلی حسن پورتدریس درس تنظیم هورمونی _ علوم _ پایه هشتم _ غلامعلی حسن پور
73تدریس درس زیست فناوری _ علوم _ پایه هشتم _ فاطمه شاهیتدریس درس زیست فناوری _ علوم _ پایه هشتم _ فاطمه شاهی
74تدریس درس زیست فناوری _ علوم _ پایه هشتم _ غلامعلی حسن پورتدریس درس زیست فناوری _ علوم _ پایه هشتم _ غلامعلی حسن پور
75تدریس درس تولید مثل در جانداران _ علوم _ پایه هشتم _ شبنم روشنیتدریس درس تولید مثل در جانداران _ علوم _ پایه هشتم _ شبنم روشنی
76تدریس درس تولید مثل در جانداران _ علوم _ پایه هشتم _ فاطمه شاهیتدریس درس تولید مثل در جانداران _ علوم _ پایه هشتم _ فاطمه شاهی
77تدریس درس تولید مثل در جانداران _ علوم _ پایه هشتم _ غلامعلی حسن پورتدریس درس تولید مثل در جانداران _ علوم _ پایه هشتم _ غلامعلی حسن پور
78تدریس درس الکتریسیته _ علوم _ پایه هشتم _ مهدی رحیمیتدریس درس الکتریسیته _ علوم _ پایه هشتم _ مهدی رحیمی
79تدریس درس الکتریسیته _ علوم _ پایه هشتم _ رضوان اسدیتدریس درس الکتریسیته _ علوم _ پایه هشتم _ رضوان اسدی
80تدریس درس مغناطیس _ علوم _ پایه هشتم _ مهدی رحیمیتدریس درس مغناطیس _ علوم _ پایه هشتم _ مهدی رحیمی
81تدریس درس مغناطیس _ علوم _ پایه هشتم _ رضوان اسدیتدریس درس مغناطیس _ علوم _ پایه هشتم _ رضوان اسدی
82تدریس درس کانی ها _ علوم _ پایه هشتم _ مرجان محمدیتدریس درس کانی ها _ علوم _ پایه هشتم _ مرجان محمدی
83تدریس درس کانی ها _ علوم _ پایه هشتم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس کانی ها _ علوم _ پایه هشتم _ فیروزه حسین زاده
84تدریس درس سنگ ها _ علوم _ پایه هشتم _ مرجان محمدیتدریس درس سنگ ها _ علوم _ پایه هشتم _ مرجان محمدی
85تدریس درس سنگ ها _ علوم _ پایه هشتم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس سنگ ها _ علوم _ پایه هشتم _ فیروزه حسین زاده
86تدریس درس هوازدگی _ علوم _ پایه هشتم _ مرجان محمدیتدریس درس هوازدگی _ علوم _ پایه هشتم _ مرجان محمدی
87تدریس درس آیینه های کروی _ پایه هشتم _ علوم _ حمیدرضا بروشکیتدریس درس آیینه های کروی _ پایه هشتم _ علوم _ حمیدرضا بروشکی
88تدریس درس شکست نور _ پایه هشتم _ علوم _ رضوان اسدیتدریس درس شکست نور _ پایه هشتم _ علوم _ رضوان اسدی
89تدریس درس آیینه ها و عدسی _ پایه هشتم _ علوم _ رضوان اسدیتدریس درس آیینه ها و عدسی _ پایه هشتم _ علوم _ رضوان اسدی
90تدریس درس شکست نور _ پایه هشتم _ علوم _ مهدی رحیمیتدریس درس شکست نور _ پایه هشتم _ علوم _ مهدی رحیمی
91تدریس درس نوسان و امواج _ پایه هشتم _ علوم _ رضوان اسدیتدریس درس نوسان و امواج _ پایه هشتم _ علوم _ رضوان اسدی
92تدریس درس شکست نور _ پایه هشتم _ علوم _ حمیدرضا بروشکیتدریس درس شکست نور _ پایه هشتم _ علوم _ حمیدرضا بروشکی
93تدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ زینب عمادیانتدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ زینب عمادیان
94تدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ الیاس مصفاتدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ الیاس مصفا
95تدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ مرجان محمدیتدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ مرجان محمدی
96تدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ فیروزه حسین زاده
97تدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ مژگان خانی زادهتدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ مژگان خانی زاده
98تدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس مخلوط و جداسازی مواد _ پایه هشتم _ علوم _ فیروزه حسین زاده
99تدریس درس تغیرات شیمیایی _ پایه هشتم _ علوم _ زینب عمادیانتدریس درس تغیرات شیمیایی _ پایه هشتم _ علوم _ زینب عمادیان
100تدریس درس تغیرات شیمیایی _ پایه هشتم _ علوم _ الیاس مصفاتدریس درس تغیرات شیمیایی _ پایه هشتم _ علوم _ الیاس مصفا
101تدریس درس تغیرات شیمیایی _ پایه هشتم _ علوم _ مرجان محمدیتدریس درس تغیرات شیمیایی _ پایه هشتم _ علوم _ مرجان محمدی
102تدریس درس تغیرات شیمیایی _ پایه هشتم _ علوم _ مژگان خانی زادهتدریس درس تغیرات شیمیایی _ پایه هشتم _ علوم _ مژگان خانی زاده
103تدریس درس تغیرات شیمیایی _ پایه هشتم _ علوم _ فیروزه حسین زادهتدریس درس تغیرات شیمیایی _ پایه هشتم _ علوم _ فیروزه حسین زاده
104تدریس درس از درون اتم چه خبر _ پایه هشتم _ علوم _ مرجان محمدیتدریس درس از درون اتم چه خبر _ پایه هشتم _ علوم _ مرجان محمدی
105تدریس درس از درون اتم چه خبر _ پایه هشتم _ علوم _ مژگان خانی زادهتدریس درس از درون اتم چه خبر _ پایه هشتم _ علوم _ مژگان خانی زاده
106تدریس درس از درون اتم چه خبر _ پایه هشتم _ علوم _ الیاس مصفاتدریس درس از درون اتم چه خبر _ پایه هشتم _ علوم _ الیاس مصفا