اسلام و قرآن

اسلام و قرآن

تعداد ویدئوها: ۱۲۷ | زمان ایجاد: ۳ بهمن ۱۳۹۶
1استاد پناهیان - موضوع : علت اصلی استغفار!استاد پناهیان - موضوع : علت اصلی استغفار!بیان معنوی
2استاد پناهیان - موضوع : پینگ پنگ با خدااستاد پناهیان - موضوع : پینگ پنگ با خدابیان معنوی
3 سخنرانی استاد پناهیان  موضوع :دو زار آبرو سخنرانی استاد پناهیان موضوع :دو زار آبروبیان معنوی
4سخنرانی استاد پناهیان موضوع:خطری که مبلغین دین را تهدید میکندسخنرانی استاد پناهیان موضوع:خطری که مبلغین دین را تهدید میکندبیان معنوی
5استاد پناهیان موضوع: مخالفان ظهوراستاد پناهیان موضوع: مخالفان ظهوربیان معنوی
6استاد پناهیان موضوع: دین را با نشاط معرفی کنیماستاد پناهیان موضوع: دین را با نشاط معرفی کنیمبیان معنوی
8استاد پناهیان موضوع : پشت پردهاستاد پناهیان موضوع : پشت پردهبیان معنوی
9استاد پناهیان موضوع : زیبا و زیباتراستاد پناهیان موضوع : زیبا و زیباتربیان معنوی
11استاد پناهیان موضوع: چگونه دعا کنیم؟استاد پناهیان موضوع: چگونه دعا کنیم؟بیان معنوی
12استاد پناهیان موضوع: اگر واقعا عاشقی، پس ترس‌ات کو؟استاد پناهیان موضوع: اگر واقعا عاشقی، پس ترس‌ات کو؟بیان معنوی
13استاد پناهیان موضوع:منتظر ظهور باید به وضع موجود معترض باشداستاد پناهیان موضوع:منتظر ظهور باید به وضع موجود معترض باشدبیان معنوی
16استاد پناهیان موضوع :زن و شوهرها این دو نقش را بازی کننداستاد پناهیان موضوع :زن و شوهرها این دو نقش را بازی کنندبیان معنوی
17استاد پناهیان موضوع :مچ‌گیری ممنوعاستاد پناهیان موضوع :مچ‌گیری ممنوعبیان معنوی
18استاد پناهیان موضوع : شوهران دبیرستانیاستاد پناهیان موضوع : شوهران دبیرستانیبیان معنوی
19استاد پناهیان موضوع : به ستاره سلام کناستاد پناهیان موضوع : به ستاره سلام کنبیان معنوی
20استاد پناهیان موضوع: خدا با یه ذوقی داره ازش تعریف می‌کنه...استاد پناهیان موضوع: خدا با یه ذوقی داره ازش تعریف می‌کنه...بیان معنوی
21استاد پناهیان موضوع :چرا هنوز با زندگی عشق نمی‌کنماستاد پناهیان موضوع :چرا هنوز با زندگی عشق نمی‌کنمبیان معنوی
22استاد پناهیان موضوع:حسی که تکرار نمی‌شوداستاد پناهیان موضوع:حسی که تکرار نمی‌شودبیان معنوی
24استاد پناهیان موضوع:خواستگاری خدااستاد پناهیان موضوع:خواستگاری خدابیان معنوی
26استاد پناهیان موضوع: بهترین پاسخ به پرتکرارترین سوال نوجواناناستاد پناهیان موضوع: بهترین پاسخ به پرتکرارترین سوال نوجوانانبیان معنوی
27استاد پناهیان موضوع :دو اشکال اساسی ما در شیوۀ آموزش دیناستاد پناهیان موضوع :دو اشکال اساسی ما در شیوۀ آموزش دینبیان معنوی
28استاد پناهیان موضوع:وقتی زنده شدی بیا باهم حرف بزنیماستاد پناهیان موضوع:وقتی زنده شدی بیا باهم حرف بزنیمبیان معنوی
29استاد پناهیان موضوع : چقدر زنده‌ای؟استاد پناهیان موضوع : چقدر زنده‌ای؟بیان معنوی
32استاد پناهیان موضوع : ثبت‌نام را آغاز کنیداستاد پناهیان موضوع : ثبت‌نام را آغاز کنیدبیان معنوی
33سخنرانی پناهیان موضوع : از کجا بفهمیم واقعا مقرّب شده‌ایمسخنرانی پناهیان موضوع : از کجا بفهمیم واقعا مقرّب شده‌ایمبیان معنوی
34سخنرانی پناهیان  موضوع :بندگان شکور خداسخنرانی پناهیان موضوع :بندگان شکور خدابیان معنوی
35سخنرانی  پناهیان موضوع :هذا من فضل ربیسخنرانی پناهیان موضوع :هذا من فضل ربیبیان معنوی
36سخنرانی پناهیان موضوع :عدالت یا آزادی؟سخنرانی پناهیان موضوع :عدالت یا آزادی؟بیان معنوی
38سخنرانی پناهیان موضوع :علامت تقربسخنرانی پناهیان موضوع :علامت تقرببیان معنوی
39سخنرانی پناهیان موضوع :چوب بستنی!سخنرانی پناهیان موضوع :چوب بستنی!بیان معنوی
40سخنرانی پناهیان موضوع : این امتحان کلیدی است!سخنرانی پناهیان موضوع : این امتحان کلیدی است!بیان معنوی
41سخنرانی پناهیان موضوع :کار ساده اما مهمی که بعد از شبهای قدر باید انجام دهیمسخنرانی پناهیان موضوع :کار ساده اما مهمی که بعد از شبهای قدر باید انجام دهیمبیان معنوی
43سخنرانی پناهیان موضوع:خدایا! حالم خوب نیست...سخنرانی پناهیان موضوع:خدایا! حالم خوب نیست...بیان معنوی
44سخنرانی پناهیان موضوع : این عادت‌ها نمی‌گذارند شاد باشیمسخنرانی پناهیان موضوع : این عادت‌ها نمی‌گذارند شاد باشیمبیان معنوی
48سخنرانی پناهیان موضوع :یکی از عادات بد ما طلبه‌ها اینه که...سخنرانی پناهیان موضوع :یکی از عادات بد ما طلبه‌ها اینه که...بیان معنوی
49سخنرانی پناهیان موضوع :شاید این فیلم‌ها روی سیاسیون تاثیر گذاشته!سخنرانی پناهیان موضوع :شاید این فیلم‌ها روی سیاسیون تاثیر گذاشته!بیان معنوی
51سخنرانی پناهیان موضوع :این ادبیات را مثل سیل جاری کنیدسخنرانی پناهیان موضوع :این ادبیات را مثل سیل جاری کنیدبیان معنوی
53سخنرانی پناهیان موضوع  :چرا خوب‌ها، وقتی بد می‌شوند، خیلی بد می‌شوند؟!سخنرانی پناهیان موضوع :چرا خوب‌ها، وقتی بد می‌شوند، خیلی بد می‌شوند؟!بیان معنوی
54سخنرانی پناهیان موضوع :نکته مورد غفلت و کلیدی در تربیت فرزندانسخنرانی پناهیان موضوع :نکته مورد غفلت و کلیدی در تربیت فرزندانبیان معنوی
56سخنرانی پناهیان موضوع :معادلات قدرت را بشناسسخنرانی پناهیان موضوع :معادلات قدرت را بشناسبیان معنوی
57سخنرانی پناهیان موضوع : اعتراض متفاوت استاد پناهیان به حقوق‌های نجومی در حضور رهبر انقلابسخنرانی پناهیان موضوع : اعتراض متفاوت استاد پناهیان به حقوق‌های نجومی در حضور رهبر انقلاببیان معنوی
59سخنرانی پناهیان موضوع :مگر خدا از بنده‌اش چه می‌خواهدسخنرانی پناهیان موضوع :مگر خدا از بنده‌اش چه می‌خواهدبیان معنوی
61سخنرانی پناهیان موضوع :دخترم بی‌حجابه چیکار کنمسخنرانی پناهیان موضوع :دخترم بی‌حجابه چیکار کنمبیان معنوی
62سخنرانی پناهیان موضوع :راز اعتماد تودۀ مردم به منافقینسخنرانی پناهیان موضوع :راز اعتماد تودۀ مردم به منافقینبیان معنوی
63استاد پناهیان موضوع :تورو خدا به من لبخند بزناستاد پناهیان موضوع :تورو خدا به من لبخند بزنبیان معنوی
64استاد پناهیان موضوع :سخنی از امام (ره) که تقریبا احدی از سیاسیون قبول نکرد!استاد پناهیان موضوع :سخنی از امام (ره) که تقریبا احدی از سیاسیون قبول نکرد!بیان معنوی
65 استاد پناهیان "نوبت جهاد ماست"  استاد پناهیان "نوبت جهاد ماست" بیان معنوی
66استاد پناهیان :بلند پرواز باش کم راضی نباشاستاد پناهیان :بلند پرواز باش کم راضی نباشبیان معنوی
67   استاد پناهیان :این مدل حزب اللّهی نوبره استاد پناهیان :این مدل حزب اللّهی نوبرهبیان معنوی
68 لحظه های سخت اضطرار را ببینید لحظه های سخت اضطرار را ببینیدبیان معنوی
69استاد پناهیان :پیوندتان مبارکاستاد پناهیان :پیوندتان مبارکبیان معنوی
70 استاد پناهیان موضوع :منافقین شیعه استاد پناهیان موضوع :منافقین شیعهبیان معنوی
71 استاد پناهیان کارتن خوابی و گورخوابی نتیجه چیست؟ استاد پناهیان کارتن خوابی و گورخوابی نتیجه چیست؟ بیان معنوی
72استاد پناهیان : فیلم یتیم خانه ایراناستاد پناهیان : فیلم یتیم خانه ایرانبیان معنوی
73پناهیان موضوع:غوغا با حُسن‌ظن به خداپناهیان موضوع:غوغا با حُسن‌ظن به خدابیان معنوی
74سخنرانی پناهیان :در آئین بازگشایی مدرسۀ سراجسخنرانی پناهیان :در آئین بازگشایی مدرسۀ سراجبیان معنوی
75پناهیان :انتقاد شدید امام صادق(ع) به برخی تبلیغ‌ها برای غدیر و ولایتپناهیان :انتقاد شدید امام صادق(ع) به برخی تبلیغ‌ها برای غدیر و ولایتبیان معنوی
76پناهیان : خدا سخن گفته استپناهیان : خدا سخن گفته استبیان معنوی
77پناهیان موضوع: درس اخلاقی آمریکاییپناهیان موضوع: درس اخلاقی آمریکاییبیان معنوی
78پناهیان :ما برای مسابقه آفریده شده‌ایمپناهیان :ما برای مسابقه آفریده شده‌ایمبیان معنوی
79پناهیان :ضمانت امام صادق(ع)پناهیان :ضمانت امام صادق(ع)بیان معنوی
80پناهیان موضوع :مدیران شکم‌پُرپناهیان موضوع :مدیران شکم‌پُربیان معنوی
81پناهیان : توجه به خدا با کمک موسیقیپناهیان : توجه به خدا با کمک موسیقیبیان معنوی
82پناهیان موضوع : پنجاه زن از سیصد و سیزدهپناهیان موضوع : پنجاه زن از سیصد و سیزدهبیان معنوی
83پناهیان موضوع :خودارضایی معنویپناهیان موضوع :خودارضایی معنویبیان معنوی
85پناهیان : سلام بر ابراهیمپناهیان : سلام بر ابراهیمبیان معنوی
86پناهیان :دین انسان را قوی می‌کندپناهیان :دین انسان را قوی می‌کندبیان معنوی
87پناهیان :چگونه صدایت کنمپناهیان :چگونه صدایت کنمبیان معنوی
88پناهیان :ظهور برای چه کسانی جشن حقیقی استپناهیان :ظهور برای چه کسانی جشن حقیقی استبیان معنوی
89گفتگوی تلویزیونی پناهیان در یوم الترویهگفتگوی تلویزیونی پناهیان در یوم الترویهبیان معنوی
90صحبت های استاد پناهیان در مورد آه کشیدنصحبت های استاد پناهیان در مورد آه کشیدنبیان معنوی
91سخنرانی استاد پناهیان - ایمان مومنینسخنرانی استاد پناهیان - ایمان مومنینبیان معنوی
92فرعون کوچک - کلیپ های هنر تعاملفرعون کوچک - کلیپ های هنر تعاملبیان معنوی
93استاد پناهیان : ویژگی‌ که کسی دربارۀ مؤمن نمی‌دانداستاد پناهیان : ویژگی‌ که کسی دربارۀ مؤمن نمی‌داندبیان معنوی
94استاد پناهیان - یک عمر یعنی هجده سالاستاد پناهیان - یک عمر یعنی هجده سالبیان معنوی
95استاد پناهیان :جیگرت از آزادی حلب حال اومداستاد پناهیان :جیگرت از آزادی حلب حال اومدبیان معنوی
96استاد پناهیان - به نام مناستاد پناهیان - به نام منبیان معنوی
97پاسخ این معما چیست ؟پاسخ این معما چیست ؟بیان معنوی
98سحنرانی استاد پناهیان - موضوع : از بالا نگاه کنسحنرانی استاد پناهیان - موضوع : از بالا نگاه کنبیان معنوی
100استاد پناهیان - موضوع : رابطه زیبای اربعین و غدیراستاد پناهیان - موضوع : رابطه زیبای اربعین و غدیربیان معنوی
101سخنرانی استاد پناهیان - موضوع : بگذار خودش...سخنرانی استاد پناهیان - موضوع : بگذار خودش...بیان معنوی
102سخنرانی استاد پناهیان - موضوع: فیلم The Truman Showسخنرانی استاد پناهیان - موضوع: فیلم The Truman Showبیان معنوی
104پناهیان: ظهور برای چه کسانی جشن حقیقی استپناهیان: ظهور برای چه کسانی جشن حقیقی استبیان معنوی
105پناهیان :چگونه خدا را بچشیمپناهیان :چگونه خدا را بچشیمبیان معنوی
106پناهیان : چه زمان مژدۀ ظهور بدهیمپناهیان : چه زمان مژدۀ ظهور بدهیمبیان معنوی
107سخنرانی پناهیان درباره ی راه شکوفایی خلاقیتسخنرانی پناهیان درباره ی راه شکوفایی خلاقیتبیان معنوی
108پناهیان :اگر تو بیایی چه خواهد شدپناهیان :اگر تو بیایی چه خواهد شدبیان معنوی
109سخنرانی پناهیان درباره ی :فرصت ناب امام حسین(ع)سخنرانی پناهیان درباره ی :فرصت ناب امام حسین(ع)بیان معنوی
110مقایسۀ کلیپ تقطیع شده از استاد پناهیان با کلیپ اصلیمقایسۀ کلیپ تقطیع شده از استاد پناهیان با کلیپ اصلیبیان معنوی
111سخنرانی پناهیان درباره ی :تنها مرهم رنج های ماسخنرانی پناهیان درباره ی :تنها مرهم رنج های مابیان معنوی
112پناهیان :آیا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار می کندپناهیان :آیا خدا سرنوشت مردم را به انتخابات واگذار می کندبیان معنوی
113من حیف نشدم با این ازدواج کردم ؟من حیف نشدم با این ازدواج کردم ؟بیان معنوی
114پناهیان :دو علت شکست جوان‌ها در زندگیپناهیان :دو علت شکست جوان‌ها در زندگیبیان معنوی
116پناهیان : وقتی همه خوابندپناهیان : وقتی همه خوابندبیان معنوی
117سخنرانی پناهیان درباره ی :صفای دلسخنرانی پناهیان درباره ی :صفای دلبیان معنوی
118سخنرانی پناهیان درباره ی : باز هم دستت را بریدیسخنرانی پناهیان درباره ی : باز هم دستت را بریدیبیان معنوی
119پناهیان :ایران هراسی را کاهش دادیمپناهیان :ایران هراسی را کاهش دادیمبیان معنوی
120پناهیان :احترام خدا برای عروسیپناهیان :احترام خدا برای عروسیبیان معنوی
121افراد مغرض چگونه سخنان پناهیان را تقطیع کردندافراد مغرض چگونه سخنان پناهیان را تقطیع کردندبیان معنوی
122پناهیان :نگاه متفاوت به اعتکافپناهیان :نگاه متفاوت به اعتکافبیان معنوی
123سخنرانی پناهیان در باره ی :از چی می‌ترسیسخنرانی پناهیان در باره ی :از چی می‌ترسیبیان معنوی
124سخنرانی پناهیان درباره ی :ماشاءالله نجّارسخنرانی پناهیان درباره ی :ماشاءالله نجّاربیان معنوی
125سخنرانی زیبای پناهیان ـ مثل یهودی‌ها توبه کنسخنرانی زیبای پناهیان ـ مثل یهودی‌ها توبه کنبیان معنوی
126سخنرانی زیبای پناهیان ـ ولایت گل نمی‌‌زندسخنرانی زیبای پناهیان ـ ولایت گل نمی‌‌زندبیان معنوی
127سخنرانی زیبای پناهیان ـ کی میگه خدا حرف نمی‌زنهسخنرانی زیبای پناهیان ـ کی میگه خدا حرف نمی‌زنهبیان معنوی