آموزش زومبا از مبتدی تا پیشرفته

آموزش زومبا از مبتدی تا پیشرفته

تعداد ویدئوها: ۴۰ | زمان ایجاد: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
3آموزش زومبا برای سطوح پیشرفته و حرفه ایآموزش زومبا برای سطوح پیشرفته و حرفه ای
4تاثیر رقص زومبا در تناسب اندامتاثیر رقص زومبا در تناسب اندام
5تاثیر زومبا بر لاغریتاثیر زومبا بر لاغری
7ورزشی مناسب برای رشد سریع کودکانورزشی مناسب برای رشد سریع کودکان
9ترفندهای لاغری شکم و پهلو با زومباترفندهای لاغری شکم و پهلو با زومبا
10زومباتیک برای کودکانزومباتیک برای کودکان
11آموزش زومبا ازمبتدی تا پیشرفتهآموزش زومبا ازمبتدی تا پیشرفته
1250 حرکت سریع زومبا برای لاغری50 حرکت سریع زومبا برای لاغری
13آموزش گام به گام زومبا از مبتدی تا پیشرفتهآموزش گام به گام زومبا از مبتدی تا پیشرفته
15آموزش زومباتومیکآموزش زومباتومیک
17حرکات ورزشی_موزون زومباحرکات ورزشی_موزون زومبا
19آموزش زومباآموزش زومبا
20آموزش زومبا خارجی - زومبا در خانه (از مبتدی تا پیشرفته)آموزش زومبا خارجی - زومبا در خانه (از مبتدی تا پیشرفته)
21آموزش زومبا مقدماتیآموزش زومبا مقدماتی
22آموزش زومباآموزش زومبا
23آموزش رقصآموزش رقص
24آموزش زومبا کودکانآموزش زومبا کودکان
25رقص زومبارقص زومبا
26آموزش زومبا کودکانآموزش زومبا کودکان
27آموزش زومبا به کودکانآموزش زومبا به کودکان
28آموزش زومبا از مبتدی تا پیشرفتهآموزش زومبا از مبتدی تا پیشرفته
29آموزش زومبا درخانه برای کودکانآموزش زومبا درخانه برای کودکان
30ورزش زومبا واسترانگ درخانهورزش زومبا واسترانگ درخانه
31آموزش زومبا -از مبتدی تا پیشرفتهآموزش زومبا -از مبتدی تا پیشرفته
32آموزش ایروبیک پیشرفته درخانهآموزش ایروبیک پیشرفته درخانه
33آموزش زومبا درخانهآموزش زومبا درخانه
34آموزش ورزش زومبا برای تناسب اندامآموزش ورزش زومبا برای تناسب اندام
35آموزش زومبا از صفر تاصدآموزش زومبا از صفر تاصد
36آموزش زومبا برای تمام سنینآموزش زومبا برای تمام سنین
37زومبا برای تناسب اندام کودکانزومبا برای تناسب اندام کودکان
38حرکات زومبا - گرم کردن قبل از شروعحرکات زومبا - گرم کردن قبل از شروع
39آموزش زومبا (رقص) - حرکات مشابه حرکات رزمیآموزش زومبا (رقص) - حرکات مشابه حرکات رزمی
40رقص برای تناسب اندامرقص برای تناسب اندام