کلاس چهارم ابتدایی

کلاس چهارم ابتدایی

در این پلی لیست برای شما ویدیو های آموزشی پایه چهارم ابتدایی را جمع آوری کرده ایم

تعداد ویدئوها: ۱۰۶ | زمان ایجاد: ۲۲ دی ۱۳۹۷
1تدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ الهام رضاییتدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ الهام رضایی
2تدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ پریسا بیدقداریتدریس درس کوچ پرستو ها _ فارسی _ پایه چهارم _ پریسا بیدقداری
3تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _
4تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ پریسا بیدقداریتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ پریسا بیدقداری
5تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ سهیلا چهره نگار عراقیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ سهیلا چهره نگار عراقی
6تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ سمیرا حسن زادهتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ سمیرا حسن زاده
7تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ الهام جلالیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ الهام جلالی
8تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ زینب محمدیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس آرش کمانگیر _ زینب محمدی
9تدریس فارسی درس هفتم _ مهمان شهر ما _ پایه چهارم _تدریس فارسی درس هفتم _ مهمان شهر ما _ پایه چهارم _
10تدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس مهمان شهر ما _تدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس مهمان شهر ما _
11تدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس مهمان شهر ما _ زینب محمدیتدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس مهمان شهر ما _ زینب محمدی
12تدریس فارسی _ درس باغچه اطفال _ پایه چهارم _ زینب محمدیتدریس فارسی _ درس باغچه اطفال _ پایه چهارم _ زینب محمدی
13تدریس فارسی _ درس باغچه اطفال _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زادهتدریس فارسی _ درس باغچه اطفال _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زاده
14تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس فرمانده دلها _ زینب محمدیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس فرمانده دلها _ زینب محمدی
15تدریس فارسی _ پایه چهارم _ اتفاق ساده _ زینب محمدیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ اتفاق ساده _ زینب محمدی
16تدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ ادب ازکه آموختی _ امیر حسین پهلوانتدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ ادب ازکه آموختی _ امیر حسین پهلوان
17تدریس فارسی _ پایه چهارم _ پرسشگری _ امیر حسین پهلوانتدریس فارسی _ پایه چهارم _ پرسشگری _ امیر حسین پهلوان
18تدریس فارسی _ درس مدرسه هوشمند _ پایه چهارم _ امیر حسین پهلوانتدریس فارسی _ درس مدرسه هوشمند _ پایه چهارم _ امیر حسین پهلوان
19تدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ الهام رضاییتدریس درس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ الهام رضایی
20تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ زینب محمدیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ زینب محمدی
21تدریس فارسی _ پایه چهارم _درس سوم _ پریسا بیدقداریتدریس فارسی _ پایه چهارم _درس سوم _ پریسا بیدقداری
22تدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ سهیلا چهره نگار عراقیتدریس فارسی _ پایه چهارم _ درس سوم _ سهیلا چهره نگار عراقی
23تدریس فارسی _ درس سوم _ پایه چهارم _ الهام جلالیتدریس فارسی _ درس سوم _ پایه چهارم _ الهام جلالی
24تدریس فارسی _ درس سوم _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زادهتدریس فارسی _ درس سوم _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زاده
25تدریس فارسی _ درس چهارم _ پایه چهارم _ زینب محمدیتدریس فارسی _ درس چهارم _ پایه چهارم _ زینب محمدی
26تدریس فارسی _ درس چهارم _ پایه چهارم _ پریسا بیدقداریتدریس فارسی _ درس چهارم _ پایه چهارم _ پریسا بیدقداری
27تدریس فارسی _ ارزش علم _ پایه چهارم _ سهیلا چهره نگار عراقیتدریس فارسی _ ارزش علم _ پایه چهارم _ سهیلا چهره نگار عراقی
28تدریس فارسی _ درس ارزش علم _ پایه چهارم _ الهام جلالیتدریس فارسی _ درس ارزش علم _ پایه چهارم _ الهام جلالی
29تدریس فارسی _ درس ارزش علم _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زادهتدریس فارسی _ درس ارزش علم _ پایه چهارم _ سمیرا حسن زاده
30تدریس فارسی _ درس رهایی از قفس _ پایه چهارم _ سهیلا چهره نگار عراقیتدریس فارسی _ درس رهایی از قفس _ پایه چهارم _ سهیلا چهره نگار عراقی
31تدریس علوم _ پایه چهارم _ زنگ علوم _ شهلا صالح فردتدریس علوم _ پایه چهارم _ زنگ علوم _ شهلا صالح فرد
32تدریس علوم _ پایه چهارم _ زنگ علوم _ فاطمه موسوی مرتضویتدریس علوم _ پایه چهارم _ زنگ علوم _ فاطمه موسوی مرتضوی
33تدریس علوم _ درس زنگ علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبریتدریس علوم _ درس زنگ علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبری
34تدریس علوم _ پایه چهارم _ مخلوط ها در زندگی _ شهلا صالح فردتدریس علوم _ پایه چهارم _ مخلوط ها در زندگی _ شهلا صالح فرد
35تدریس علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبری _ مخلوط ها در زندگیتدریس علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبری _ مخلوط ها در زندگی
36تدریس علوم _ پایه چهارم _ مخلوط ها در زندگی _ فاطمه موسوی مرتضویتدریس علوم _ پایه چهارم _ مخلوط ها در زندگی _ فاطمه موسوی مرتضوی
37تدریس درس شیر و موش _ فارسی _ پایه چهارم _ امیر حسین پهلوانتدریس درس شیر و موش _ فارسی _ پایه چهارم _ امیر حسین پهلوان
38تدریس درس انرژی نیاز هر روز ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس انرژی نیاز هر روز ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
39تدریس درس انرژی نیاز هر روز ما _ علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبریتدریس درس انرژی نیاز هر روز ما _ علوم _ پایه چهارم _ آرزو اکبری
40تدریس در انرژی الکتریکی _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس در انرژی الکتریکی _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
41تدریس در تقسیم براعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پورالیاستدریس در تقسیم براعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پورالیاس
42تدریس درس تقسیم بر اعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _هدی محمدیانتدریس درس تقسیم بر اعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _هدی محمدیان
43تدریس درس تقسیم بر اعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ مرضیه قربان پورتدریس درس تقسیم بر اعداد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ مرضیه قربان پور
44تدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ فرشاد پور الیاستدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ فرشاد پور الیاس
45تدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ هدی محمدیانتدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ هدی محمدیان
46تدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ مرضیه قربان پورتدریس درس تقسیم بر اعداد تک رقمی _ ریاضی _ پایه چهرام _ مرضیه قربان پور
47تدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پور الیاستدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پور الیاس
48تدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
49تدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس تقسیم و بخش پذیری _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
50تدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پور الیاستدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد پور الیاس
51تدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
52تدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس محاسبه های تقریبی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
53تدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پور
54تدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
55تدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
56تدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس محاسبه حاضل ضرب _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
57تدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پور
58تدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
59تدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس ضرب دو عدد دو رقمی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
60تدریس درس انازه گیری طول _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیتدریس درس انازه گیری طول _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفی
61تدریس درس اندازه گیری زمان _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیتدریس درس اندازه گیری زمان _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفی
62تدریس درس اندازه گیری زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیتدریس درس اندازه گیری زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفی
63تدریس درس مبحث زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیتدریس درس مبحث زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفی
64تدریس درس مبحث زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفیتدریس درس مبحث زاویه _ ریاضی _ پایه چهارم _ افسانه یوسفی
65تدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
66تدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
67تدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پور
68تدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس معرفی میلیون _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلو
69تدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
70تدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
71تدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پور
72تدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس ماشین ورودی خروجی _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلو
73تدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
74تدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
75تدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پور
76تدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس عدد نویسی _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلو
77تدریس درس ضرب عدد در کسر _ پایه چهارم _ ضرب عدد در کسر _ فرشاد الیاس پورتدریس درس ضرب عدد در کسر _ پایه چهارم _ ضرب عدد در کسر _ فرشاد الیاس پور
78تدریس درس ضرب عدد در کسر _ پایه چهارم _ ضرب عدد در کسر _ مرضیه قربان پورتدریس درس ضرب عدد در کسر _ پایه چهارم _ ضرب عدد در کسر _ مرضیه قربان پور
79تدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
80تدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
81تدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پور
82تدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس تساوی کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلو
83تدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
84تدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
85تدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پور
86تدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس جمع و تفریق کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلو
87تدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
88تدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
89تدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پور
90تدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلوتدریس درس شناخت کسر ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ معصومه برچلو
91تدریس درس گرما و ماده _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس گرما و ماده _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
92تدریس درس سنگ ها _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس سنگ ها _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
93تدریس درس آهن را در زندگی _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس آهن را در زندگی _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
94تدریس درس آسمان در شب _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس آسمان در شب _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
95تدریس درس عدد اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورتدریس درس عدد اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پور
96تدریس درس جمع و تفریق اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورتدریس درس جمع و تفریق اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پور
97تدریس درس عدد اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورتدریس درس عدد اعشاری _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پور
98تدریس درس عدد مخلوط _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پورتدریس درس عدد مخلوط _ پایه چهارم _ ریاضی _ مرضیه قربان پور
99تدریس درس بدن ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس بدن ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
100تدریس درس بدن ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس بدن ما _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
101تدریس درس بی مهره ها  _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس بی مهره ها _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
102تدریس درس گوناگونی گیاهی  _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس گوناگونی گیاهی _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
103تدریس درس زیستگاه  _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فردتدریس درس زیستگاه _ علوم _ پایه چهارم _ شهلا صالح فرد
104تدریس درس الگویابی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پورتدریس درس الگویابی _ ریاضی _ پایه چهارم _ مرضیه قربان پور
105تدریس درس الگو ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیانتدریس درس الگو ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ هدی محمدیان
106تدریس درس الگو ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پورتدریس درس الگو ها _ ریاضی _ پایه چهارم _ فرشاد الیاس پور