ماشین های الکتریکی ٢ و ٣

ماشین های الکتریکی ٢ و ٣

هدف از این درس تکمیل آموزش های مربوط به ماشین های گردان DC و AC، ترانسفورمرها، ماشین های الکتریکی خاص و در نهایت کنترل ماشین های DC می باشد.

تعداد ویدئوها: ۱۸ | زمان ایجاد: ۷ آبان ۱۳۹۷
1آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 1: مقدمه و آشنایی با مفاهیم کلّیآموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 1: مقدمه و آشنایی با مفاهیم کلّیدانشکده برق
2آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 2: میدان دوار2 فاز و 3 فاز، ترانسفورمرهای سه فازآموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 2: میدان دوار2 فاز و 3 فاز، ترانسفورمرهای سه فازدانشکده برق
3آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 3: ترانسفورمرهای سه فاز(ادامه)آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 3: ترانسفورمرهای سه فاز(ادامه)دانشکده برق
4آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 4: ترانسفورمرهای سه فاز(ادامه)آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 4: ترانسفورمرهای سه فاز(ادامه)دانشکده برق
5آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 5: ترانسفورمرهای سه فاز(ادامه)آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 5: ترانسفورمرهای سه فاز(ادامه)دانشکده برق
6آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 6: اصول تبدیل انرژیآموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 6: اصول تبدیل انرژیدانشکده برق
7آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 7: اصول تبدیل انرژی(ادامه)آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 7: اصول تبدیل انرژی(ادامه)دانشکده برق
8آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 8: اصول تبدیل انرژیآموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 8: اصول تبدیل انرژیدانشکده برق
9آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 9: اصول تبدیل انرژیآموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 9: اصول تبدیل انرژیدانشکده برق
10آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 10: ماشینهای DCآموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 10: ماشینهای DCدانشکده برق
11آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 11: ماشینهای DC(ادامه)آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 11: ماشینهای DC(ادامه)دانشکده برق
12آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 12: ماشینهای DC(ادامه)آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 12: ماشینهای DC(ادامه)دانشکده برق
13آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 13: ماشینهای DC(ادامه)آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 13: ماشینهای DC(ادامه)دانشکده برق
14آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 14: موتورهای القایی تک فازآموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 14: موتورهای القایی تک فازدانشکده برق
15آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 15: موتورهای القایی تک فاز (ادامه)آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 15: موتورهای القایی تک فاز (ادامه)دانشکده برق
16آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 17: ماشینهای سنکرونآموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 17: ماشینهای سنکروندانشکده برق
17آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 18: ماشینهای سنکرون (ادامه)آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 18: ماشینهای سنکرون (ادامه)دانشکده برق
18آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 19: ماشینهای سنکرون (ادامه)آموزش درس ماشین های الکتریکی ٢ و ٣ - جلسه 19: ماشینهای سنکرون (ادامه)دانشکده برق