تجربه ها

تجربه ها

تجربیات بدست آمده توسط بانوان کارآفرین و بیان داستان راه اندازی کسب و کارشان و حتی خاطراتشان از مسیر رسیدن به موفقیت

تعداد ویدئوها: ۱۷ | زمان ایجاد: ۲ آذر ۱۳۹۸