گل ها

گل ها

گل های تیم فوتبال استقلال تهران

تعداد ویدئوها: ۳۶ | زمان ایجاد: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
1فیلم گل اول ماشین سازی به استقلال (سوپرگل زارعی)فیلم گل اول ماشین سازی به استقلال (سوپرگل زارعی)
2گل اول فولاد به استقلال (باقرپور)گل اول فولاد به استقلال (باقرپور)
3گل اول استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)گل اول استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)
4گل اول نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نورمحمدی)گل اول نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نورمحمدی)
5گل اول استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)گل اول استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)
6گل سوم استقلال به گل ریحان (فرشید اسماعیلی)گل سوم استقلال به گل ریحان (فرشید اسماعیلی)
7گل دوم استقلال به گل ریحان (سجاد آقایی)گل دوم استقلال به گل ریحان (سجاد آقایی)
8ضربه پنالتی تبریزی مقابل گل ریحان از زاویه جایگاه خبرنگارانضربه پنالتی تبریزی مقابل گل ریحان از زاویه جایگاه خبرنگاران
9گل اول استقلال به گل ریحان (گل به خودی)گل اول استقلال به گل ریحان (گل به خودی)
10گل اول گل ریحان به استقلال (سوپر گل پاپی)گل اول گل ریحان به استقلال (سوپر گل پاپی)
11گل دوم استقلال به گل گهر (مهدی قائدی)گل دوم استقلال به گل گهر (مهدی قائدی)
12گل اول گل گهر به استقلال (بهنام برزای)گل اول گل گهر به استقلال (بهنام برزای)
13گل اول استقلال به گل گهر (میلیچ)گل اول استقلال به گل گهر (میلیچ)
14گل اول امید استقلال به امید پرسپولیس (داوری - پنالتی)گل اول امید استقلال به امید پرسپولیس (داوری - پنالتی)
15سوپرگل وریا غفوری به فجر از زاویه جایگاه خبرنگارانسوپرگل وریا غفوری به فجر از زاویه جایگاه خبرنگاران
16گل سوم استقلال به فجر سپاسی (شجاعیان)گل سوم استقلال به فجر سپاسی (شجاعیان)
17گل دوم استقلال به فجر سپاسی (آقایی)گل دوم استقلال به فجر سپاسی (آقایی)
18گل اول استقلال به فجر سپاسی (سوپرگل وریا غفوری)گل اول استقلال به فجر سپاسی (سوپرگل وریا غفوری)
19کمک گرفتن داور بازی استقلال و فجر از داور چهارمکمک گرفتن داور بازی استقلال و فجر از داور چهارم
20گل سوم استقلال به سایپا توسط وریا غفوری از روی نقطه پنالتیگل سوم استقلال به سایپا توسط وریا غفوری از روی نقطه پنالتی
21گل چهارم استقلال به سایپا (سجاد آقایی)گل چهارم استقلال به سایپا (سجاد آقایی)
22گل سوم استقلال به سایپا (وریا غفوری - پنالتی)گل سوم استقلال به سایپا (وریا غفوری - پنالتی)
23گل دوم استقلال به سایپا (محمد دانشگر)گل دوم استقلال به سایپا (محمد دانشگر)
24گل اول استقلال به سایپا (عارف غلامی)گل اول استقلال به سایپا (عارف غلامی)
25گل دوم استقلال به پارس جنوبی (مهدی قائدی)گل دوم استقلال به پارس جنوبی (مهدی قائدی)
26فیلم گل اول تراکتور به استقلال (آزادی)فیلم گل اول تراکتور به استقلال (آزادی)
27فیلم گل اول استقلال به تراکتور (دیاباته)فیلم گل اول استقلال به تراکتور (دیاباته)
28گل چهارم استقلال به تراکتور (سوپرگل علی کریمی)گل چهارم استقلال به تراکتور (سوپرگل علی کریمی)
29گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)
30گل سوم استقلال به تراکتور (هت تریک دیاباته)گل سوم استقلال به تراکتور (هت تریک دیاباته)
31گل دوم استقلال به تراکتور (دبل دیاباته)گل دوم استقلال به تراکتور (دبل دیاباته)
32فیلم گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (دانشگر)فیلم گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (دانشگر)
33فیلم گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان / دیاباتهفیلم گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان / دیاباته
34فیلم گل سوم استقلال به صنعت نفت / قائدیفیلم گل سوم استقلال به صنعت نفت / قائدی
35فیلم سوپر گل چهارم استقلال به صنعت نفت / وریا غفوریفیلم سوپر گل چهارم استقلال به صنعت نفت / وریا غفوری
36گل پنجم استقلال به صنعت نفت / ایلیچگل پنجم استقلال به صنعت نفت / ایلیچ