گل ها

گل ها

گل های تیم فوتبال استقلال تهران

تعداد ویدئوها: ۶۴ | زمان ایجاد: ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
1فیلم گل اول ماشین سازی به استقلال (سوپرگل زارعی)فیلم گل اول ماشین سازی به استقلال (سوپرگل زارعی)استقلال تهران
2گل اول فولاد به استقلال (باقرپور)گل اول فولاد به استقلال (باقرپور)استقلال تهران
3گل اول استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)گل اول استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)استقلال تهران
4گل اول نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نورمحمدی)گل اول نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نورمحمدی)استقلال تهران
5گل اول استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)گل اول استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)استقلال تهران
6گل سوم استقلال به گل ریحان (فرشید اسماعیلی)گل سوم استقلال به گل ریحان (فرشید اسماعیلی)استقلال تهران
7گل دوم استقلال به گل ریحان (سجاد آقایی)گل دوم استقلال به گل ریحان (سجاد آقایی)استقلال تهران
8ضربه پنالتی تبریزی مقابل گل ریحان از زاویه جایگاه خبرنگارانضربه پنالتی تبریزی مقابل گل ریحان از زاویه جایگاه خبرنگاراناستقلال تهران
9گل اول استقلال به گل ریحان (گل به خودی)گل اول استقلال به گل ریحان (گل به خودی)استقلال تهران
10گل اول گل ریحان به استقلال (سوپر گل پاپی)گل اول گل ریحان به استقلال (سوپر گل پاپی)استقلال تهران
11گل دوم استقلال به گل گهر (مهدی قائدی)گل دوم استقلال به گل گهر (مهدی قائدی)استقلال تهران
12گل اول گل گهر به استقلال (بهنام برزای)گل اول گل گهر به استقلال (بهنام برزای)استقلال تهران
13گل اول استقلال به گل گهر (میلیچ)گل اول استقلال به گل گهر (میلیچ)استقلال تهران
14گل اول امید استقلال به امید پرسپولیس (داوری - پنالتی)گل اول امید استقلال به امید پرسپولیس (داوری - پنالتی)استقلال تهران
15سوپرگل وریا غفوری به فجر از زاویه جایگاه خبرنگارانسوپرگل وریا غفوری به فجر از زاویه جایگاه خبرنگاراناستقلال تهران
16گل سوم استقلال به فجر سپاسی (شجاعیان)گل سوم استقلال به فجر سپاسی (شجاعیان)استقلال تهران
17گل دوم استقلال به فجر سپاسی (آقایی)گل دوم استقلال به فجر سپاسی (آقایی)استقلال تهران
18گل اول استقلال به فجر سپاسی (سوپرگل وریا غفوری)گل اول استقلال به فجر سپاسی (سوپرگل وریا غفوری)استقلال تهران
19کمک گرفتن داور بازی استقلال و فجر از داور چهارمکمک گرفتن داور بازی استقلال و فجر از داور چهارماستقلال تهران
20گل سوم استقلال به سایپا توسط وریا غفوری از روی نقطه پنالتیگل سوم استقلال به سایپا توسط وریا غفوری از روی نقطه پنالتیاستقلال تهران
21گل چهارم استقلال به سایپا (سجاد آقایی)گل چهارم استقلال به سایپا (سجاد آقایی)استقلال تهران
22گل سوم استقلال به سایپا (وریا غفوری - پنالتی)گل سوم استقلال به سایپا (وریا غفوری - پنالتی)استقلال تهران
23گل دوم استقلال به سایپا (محمد دانشگر)گل دوم استقلال به سایپا (محمد دانشگر)استقلال تهران
24گل اول استقلال به سایپا (عارف غلامی)گل اول استقلال به سایپا (عارف غلامی)استقلال تهران
25گل دوم استقلال به پارس جنوبی (مهدی قائدی)گل دوم استقلال به پارس جنوبی (مهدی قائدی)استقلال تهران
26فیلم گل اول تراکتور به استقلال (آزادی)فیلم گل اول تراکتور به استقلال (آزادی)استقلال تهران
27فیلم گل اول استقلال به تراکتور (دیاباته)فیلم گل اول استقلال به تراکتور (دیاباته)استقلال تهران
28گل چهارم استقلال به تراکتور (سوپرگل علی کریمی)گل چهارم استقلال به تراکتور (سوپرگل علی کریمی)استقلال تهران
29گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)گل دوم تراکتور به استقلال (ساسان انصاری)استقلال تهران
30گل سوم استقلال به تراکتور (هت تریک دیاباته)گل سوم استقلال به تراکتور (هت تریک دیاباته)استقلال تهران
31گل دوم استقلال به تراکتور (دبل دیاباته)گل دوم استقلال به تراکتور (دبل دیاباته)استقلال تهران
32فیلم گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (دانشگر)فیلم گل اول استقلال به صنعت نفت آبادان (دانشگر)استقلال تهران
33فیلم گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان / دیاباتهفیلم گل دوم استقلال به صنعت نفت آبادان / دیاباتهاستقلال تهران
34فیلم گل سوم استقلال به صنعت نفت / قائدیفیلم گل سوم استقلال به صنعت نفت / قائدیاستقلال تهران
35فیلم سوپر گل چهارم استقلال به صنعت نفت / وریا غفوریفیلم سوپر گل چهارم استقلال به صنعت نفت / وریا غفوریاستقلال تهران
36گل پنجم استقلال به صنعت نفت / ایلیچگل پنجم استقلال به صنعت نفت / ایلیچاستقلال تهران
37گل اول استقلال به نساجی توسط علی کریمیگل اول استقلال به نساجی توسط علی کریمیاستقلال تهران
38فیلم گل آفساید استقلال مقابل نساجی از زاویه کنار زمینفیلم گل آفساید استقلال مقابل نساجی از زاویه کنار زمیناستقلال تهران
39فیلم گل دوم استقلال به نساجی توسط مهدی قائدیفیلم گل دوم استقلال به نساجی توسط مهدی قائدیاستقلال تهران
40فیلم سوپرگل نساجی به استقلال توسط عباس زادهفیلم سوپرگل نساجی به استقلال توسط عباس زادهاستقلال تهران
41فیلم گل اول سپاهان به استقلال توسط ولسیانیفیلم گل اول سپاهان به استقلال توسط ولسیانیاستقلال تهران
42فیلم گل سرضرب استقلال به سپاهان توسط مهدی قائدیفیلم گل سرضرب استقلال به سپاهان توسط مهدی قائدیاستقلال تهران
43فیلم گل دوم استقلال به سپاهان توسط دیاباتهفیلم گل دوم استقلال به سپاهان توسط دیاباتهاستقلال تهران
44فیلم گل دوم سپاهان به استقلال توسط امید نور افکنفیلم گل دوم سپاهان به استقلال توسط امید نور افکناستقلال تهران
45فیلم گل اول استقلال به پیکان توسط مهدی قائدیفیلم گل اول استقلال به پیکان توسط مهدی قائدیاستقلال تهران
46فیلم مهار پنالتی شهریار مغانلو توسط سید حسین حسینیفیلم مهار پنالتی شهریار مغانلو توسط سید حسین حسینیاستقلال تهران
47گل دوم استقلال توسط وریا غفوریگل دوم استقلال توسط وریا غفوریاستقلال تهران
48گل اول استقلال به شاهین رضاوندگل اول استقلال به شاهین رضاونداستقلال تهران
49فیلم گل چهارم استقلال به شاهین بوشهر توسط دیاباتهفیلم گل چهارم استقلال به شاهین بوشهر توسط دیاباتهاستقلال تهران
50گل اول شاهین بوشهر به استقلال (گل به خودی چشمی)گل اول شاهین بوشهر به استقلال (گل به خودی چشمی)استقلال تهران
51فیلم گل سوم استقلال به شاهین بوشهر توسط دانشگرفیلم گل سوم استقلال به شاهین بوشهر توسط دانشگراستقلال تهران
52فیلم گل دوم استقلال به شاهین بوشهر توسط مهدی قائدیفیلم گل دوم استقلال به شاهین بوشهر توسط مهدی قائدیاستقلال تهران
53گل اول استقلال به الکویت (دیاباته)گل اول استقلال به الکویت (دیاباته)استقلال تهران
54کاشته دیدنی وریا غفوری گل سوم استقلال به الکویتکاشته دیدنی وریا غفوری گل سوم استقلال به الکویتاستقلال تهران
55گل دوم استقلال به الکویت (دبل دیاباته)گل دوم استقلال به الکویت (دبل دیاباته)استقلال تهران
56گل اول و دوم استقلال به الریان توسط دیاباته و قائدی از نگاه دوربین باشگاه استقلالگل اول و دوم استقلال به الریان توسط دیاباته و قائدی از نگاه دوربین باشگاه استقلالاستقلال تهران
57فیلم گل اول استقلال به نفت مسجد سلیمان (ارسلان مطهری)فیلم گل اول استقلال به نفت مسجد سلیمان (ارسلان مطهری)استقلال تهران
58فیلم گل دوم استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)فیلم گل دوم استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)استقلال تهران
59گل اول الشرطه عراق به استقلال ( علی فائز - پنالتی)گل اول الشرطه عراق به استقلال ( علی فائز - پنالتی)استقلال تهران
60فیلم گل اول استقلال به الشرطه عراق (گل به خودی)فیلم گل اول استقلال به الشرطه عراق (گل به خودی)استقلال تهران
61پنالتی های از دست رفته استقلال در سال 1398پنالتی های از دست رفته استقلال در سال 1398استقلال تهران
62فیلم گل دوم استقلال به ذوب آهن (وریا غفوری)فیلم گل دوم استقلال به ذوب آهن (وریا غفوری)استقلال تهران
63گل اول استقلال به ذوب آهن (دانشگر)گل اول استقلال به ذوب آهن (دانشگر)استقلال تهران
64گل اول ذوب آهن به استقلال (دارکو بیدوف)گل اول ذوب آهن به استقلال (دارکو بیدوف)استقلال تهران