تندخوانی

تندخوانی

تعداد ویدئوها: ۱۲ | زمان ایجاد: ۸ مهر ۱۳۹۸
1پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 1پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 1موسسه قرآنی علیین
2پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 2پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 2موسسه قرآنی علیین
3پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 3پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 3موسسه قرآنی علیین
4پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 4پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 4موسسه قرآنی علیین
5پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 5پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 5موسسه قرآنی علیین
6پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 6پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 6موسسه قرآنی علیین
9پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 9پیشرفت فوق العاده شاگردان موسسه قرآنی علیین در تندخوانی قرآن کریم 9موسسه قرآنی علیین
10مستند آموزش تندخوانی جهشی قرآن کریم (تحدیر) موسسه قرآنی علیینمستند آموزش تندخوانی جهشی قرآن کریم (تحدیر) موسسه قرآنی علیینموسسه قرآنی علیین
11پیشرفت بی نظیر شاگردان موسسه علیین پس از شرکت در دوره جهشی آموزش تندخوانی قرآنپیشرفت بی نظیر شاگردان موسسه علیین پس از شرکت در دوره جهشی آموزش تندخوانی قرآنموسسه قرآنی علیین
12مستند آموزش تندخوانی جهشی قرآن کریم (تحدیر) موسسه قرآنی علیینمستند آموزش تندخوانی جهشی قرآن کریم (تحدیر) موسسه قرآنی علیینموسسه قرآنی علیین