کلاس پنجم ابتدایی

کلاس پنجم ابتدایی

در این پلی لیست برای شما ویدیو های آموزشی پایه پنجم ابتدایی را جمع آوری کرده ایم

تعداد ویدئوها: ۹۷ | زمان ایجاد: ۲۲ دی ۱۳۹۷
1تدریس درس روزی که باران میبارید _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس روزی که باران میبارید _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگار
2تدریس درس شجاعت _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس شجاعت _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگار
3تدریس درس کاجستان _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس کاجستان _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگار
4تدریس درس وقتی بوعلی کودک بود _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس وقتی بوعلی کودک بود _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگار
5تدریس درس کار و تلاش _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگارتدریس درس کار و تلاش _ فارسی _ پایه پنجم _ سهیلا چهره نگار
6تدریس درس ستایش _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییتدریس درس ستایش _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضایی
7تدریس درس تماشاخانه _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس تماشاخانه _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژاد
8تدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریتدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداری
9تدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییتدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضایی
10تدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس فضل خدا _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژاد
11تدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریتدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداری
12تدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییتدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضایی
13تدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس بازرگان و پسران _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژاد
14تدریس درس چنار و کدوبن _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس چنار و کدوبن _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژاد
15تدریس درس چنار و کدوبن _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریتدریس درس چنار و کدوبن _ فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداری
16تدریس درس سرودملی - فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداریتدریس درس سرودملی - فارسی _ پایه پنجم _ پریسا بیدقداری
17تدریس درس سرودملی - فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس سرودملی - فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژاد
18تدریس درس دفاع از میهن _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضاییتدریس درس دفاع از میهن _ فارسی _ پایه پنجم _ الهام رضایی
19تدریس درس دفاع از میهن _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژادتدریس درس دفاع از میهن _ فارسی _ پایه پنجم _ مریم نوری نژاد
20تدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینیتدریس درس زنگ علوم _ علوم _ پایه ششم _ ریحانه امینی
21تدریس درس عدد نویسی و الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پور جعفریتدریس درس عدد نویسی و الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پور جعفری
22تدریس درس عدد نویسی و الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پور جعفری 2تدریس درس عدد نویسی و الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پور جعفری 2
23تدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاس
24تدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
25تدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس درس الگوها _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
26تدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاس
27تدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
28تدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس جمع و تفریق عددهای مرکب _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
29تدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پور الیاستدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پور الیاس
30تدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
31تدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس میلیارد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
32تدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاس
33تدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
34تدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس عددنویسی _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
35تدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
36تدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
37تدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس ضررب عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاس
38تدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ فرشاد پورالیاس
39تدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ کعصومه برجلوتدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ کعصومه برجلو
40تدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس تقسیم کسرها _ ریاضی - پایه پنجم _ هدی محمدیان
41تدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاس
42تدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
43تدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس ضرب کسر ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
44تدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاس
45تدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
46تدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
47تدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پوریالیاستدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پوریالیاس
48تدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
49تدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس کسرهای بزرگتر از واحد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
50تدریس کل فصل نسبت تناسب و درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پورجعفریتدریس کل فصل نسبت تناسب و درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ مجتبی پورجعفری
51تدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
52تدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
53تدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس درصد _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاس
54تدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
55تدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
56تدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاستدریس تناسب _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد پورالیاس
57تدریس نسبت های مساوی _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیانتدریس نسبت های مساوی _ ریاضی _ پایه پنجم _ هدی محمدیان
58تدریس نسبت های مساوی _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس نسبت های مساوی _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
59تدریس نسبت _ ریاضی _ پایه پنجم _  معصومه برجلوتدریس نسبت _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
60تدریس نسبت _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد الیاس پورتدریس نسبت _ ریاضی _ پایه پنجم _ فرشاد الیاس پور
61تدریس تقارن و چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس تقارن و چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
62تدریس تقارن و چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2تدریس تقارن و چند ضلعی ها _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2
63تدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
64تدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2تدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2
65تدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 3تدریس عددهای اعشاری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 3
66تدریس اندازه  گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلوتدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو
67تدریس اندازه  گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 2تدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 2
68تدریس اندازه  گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 3تدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 3
69تدریس اندازه  گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 4تدریس اندازه گیری _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصوه برجلو 4
70تدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلوتدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو
71تدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2تدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 2
72تدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 3تدریس آمارو احتمال _ ریاضی _ پایه پنجم _ معصومه برجلو 3
73تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحی فردتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحی فرد
74تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبری
75تدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپورتدریس زنگ علوم _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپور
76تدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویتدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسوی
77تدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبری
78تدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالح فردتدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالح فرد
79تدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپورتدریس ماده تغییر میکند _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپور
80تدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویتدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسوی
81تدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبری
82تدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحی فردتدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحی فرد
83تدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپورتدریس رنگین کمان _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمدپور
84تدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویتدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسوی
85تدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ ارزو اکبریتدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ ارزو اکبری
86تدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحیتدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحی
87تدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمد پورتدریس برگی از تاریخ زمین _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ لادن احمد پور
88تدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویتدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسوی
89تدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبری
90تدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحیتدریس درس حرکت بدن _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحی
91تدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبری
92تدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسویتدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ فاطمه موسوی
93تدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالحتدریس درس چه خبر _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ شهلا صالح
94تدریس درس کارها آسان میشود _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس کارها آسان میشود _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبری
95تدریس درس خاک با ارزش _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس خاک با ارزش _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبری
96تدریس درس بکارید و بخورید _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس بکارید و بخورید _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبری
97تدریس درس از ریشه تا برگ _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبریتدریس درس از ریشه تا برگ _ علوم تجربی _ پایه پنجم _ آرزو اکبری