مجموعه تلویزیونی "بانوی عمارت" (1397)

مجموعه تلویزیونی "بانوی عمارت" (1397)

«بانوی عمارت»عاشقانه ای را در مقطعی از تاریخ قاجار روایت می کند.تهران، کاشان و قزوین شهرهایی است که این مجموعه تلویزیونی در آن تصویر برداری خواهد شد.

کارگردان:
عزیز الله حمید نژاد
نویسنده:
احسان جوانمرد

تعداد ویدئوها: ۳۵ | زمان ایجاد: ۵ دی ۱۳۹۷
1مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت اول)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت اول)
2مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت دوم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت دوم)
3مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سوم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سوم)
4مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت چهارم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت چهارم)
5مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت پنجم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت پنجم)
6مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت ششم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت ششم)
7مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت هفتم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت هفتم)
8مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت هشتم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت هشتم)
9مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت نهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت نهم)
10مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت دهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت دهم)
11مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت یازدهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت یازدهم)
12مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت دوازدهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت دوازدهم)
13مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سیزدهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سیزدهم)
14مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت چهاردهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت چهاردهم)
15مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت پانزدهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت پانزدهم)
16مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت شانزدهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت شانزدهم)
17مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت هفدهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت هفدهم)
18مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت هجدهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت هجدهم)
19مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت نوزدهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت نوزدهم)
20مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیستم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیستم)
21مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و یکم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و یکم)
22مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و دوم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و دوم)
23مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و سوم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و سوم)
24مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و چهارم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و چهارم)
25مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و پنجم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و پنجم)
26مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و ششم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و ششم)
27مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و هفتم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و هفتم)
28مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و هشتم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و هشتم)
29مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و نهم)مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت بیست و نهم)
30مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی ام )مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی ام )
31مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی و یکم )مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی و یکم )
32مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی و دوم )مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی و دوم )
33مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی و سوم )مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی و سوم )
34مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی وسوم )مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی وسوم )
35مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی و چهارم "پایانی" )مجموعه "بانوی عمارت" - (قسمت سی و چهارم "پایانی" )