اصول ادوات حالت جامد

اصول ادوات حالت جامد

در این درس با اصول کار ادوات الکترونیکی از قبیل ترانزیستور و دیود آشنا میشویم

تعداد ویدئوها: ۳۱ | زمان ایجاد: ۹ آبان ۱۳۹۷
1آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 1: توضیحات اولیه درسآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 1: توضیحات اولیه درس
2آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 2: تاریخچه فیزیک کوانتوم و حالت جامدآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 2: تاریخچه فیزیک کوانتوم و حالت جامد
3آموزش درس اصول ادوات حالت جامد -  جلسه 3: اصول مکانیک کوانتوم و معادله‌ی شرودینگرآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 3: اصول مکانیک کوانتوم و معادله‌ی شرودینگر
4آموزش درس اصول ادوات حالت جامد -  جلسه 4: حل معادله‌ی شرودینگرآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 4: حل معادله‌ی شرودینگر
5آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 5: جامد بلوری، شبکه براوه، ضرایب میلرآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 5: جامد بلوری، شبکه براوه، ضرایب میلر
6آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 6: پیوندهای اتمی، نمایش نمودارهای انرژی، مفهوم الکترون-حفرهآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 6: پیوندهای اتمی، نمایش نمودارهای انرژی، مفهوم الکترون-حفره
7آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 7: نمودارهای E-K، مفهوم جرم موثر، مواد مستقیم و غیر مستقیمآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 7: نمودارهای E-K، مفهوم جرم موثر، مواد مستقیم و غیر مستقیم
8آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 8: افزودن ناخالصی به نیمه‌هادی، چگالی حالاتآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 8: افزودن ناخالصی به نیمه‌هادی، چگالی حالات
9آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 9: تابعیت از دما، یونیزه شدن ناخالصی‌هاآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 9: تابعیت از دما، یونیزه شدن ناخالصی‌ها
10آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 10: جریان‌های رانش و نفوذآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 10: جریان‌های رانش و نفوذ
11آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 11: رابطه‌ی انشتین، مفهوم تعادلآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 11: رابطه‌ی انشتین، مفهوم تعادل
12آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 12: نرخ ترکیب-تولید، معادله‌ی پیوستگیآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 12: نرخ ترکیب-تولید، معادله‌ی پیوستگی
13آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 13: پیزآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 13: پیز
14آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 14: دیود، توصیف کیفی دیودآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 14: دیود، توصیف کیفی دیود
15آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 15: روابط کمی I-V دیود ایده‌آلآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 15: روابط کمی I-V دیود ایده‌آل
16آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 16: دیود غیر ایده‌آل، ترکیب و تولید در ناحیه تخلیهآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 16: دیود غیر ایده‌آل، ترکیب و تولید در ناحیه تخلیه
17آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 17: مشخصه سیگنال کوچک دیودآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 17: مشخصه سیگنال کوچک دیود
18آموزش درس اصول ادوات حالت جامد -  جلسه 18: پیوند فلز-نیمه‌هادیآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 18: پیوند فلز-نیمه‌هادی
19آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 19: ترانزیستور اثر میدانی JFET و MESFET و MOSFETآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 19: ترانزیستور اثر میدانی JFET و MESFET و MOSFET
20آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 20: خازن MOS، ولتاژ Flat Bandآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 20: خازن MOS، ولتاژ Flat Band
21آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 21: ولتاژ آستانهآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 21: ولتاژ آستانه
22آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 22: منحنی C-V (فرکانس بالا و پایین)آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 22: منحنی C-V (فرکانس بالا و پایین)
23آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 23: بارهای اکسیدآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 23: بارهای اکسید
24آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 24: توصیف کیفی ترانزیستور MOSFETآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 24: توصیف کیفی ترانزیستور MOSFET
25آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 25: پارامتر اثر بدنه، مدولاسیون طول کانالآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 25: پارامتر اثر بدنه، مدولاسیون طول کانال
26آموزش درس اصول ادوات حالت جامد -  جلسه 26: کوچک سازی MOSFETآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 26: کوچک سازی MOSFET
27آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 27: کوچک سازی میدان ثابت و مشکلات آنآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 27: کوچک سازی میدان ثابت و مشکلات آن
28آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 28: مولفه‌های جریان در BJTآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 28: مولفه‌های جریان در BJT
29آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 29: تاثیر ترکیب در بیسآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 29: تاثیر ترکیب در بیس
30آموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 30: پاسخ‌های گذرای BJTآموزش درس اصول ادوات حالت جامد - جلسه 30: پاسخ‌های گذرای BJT
31آموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 7: تقویت کننده هاآموزش درس مدارهای آنالوگ - جلسه 7: تقویت کننده ها