زندگی مشترک

زندگی مشترک

تعداد ویدئوها: ۳۳ | زمان ایجاد: ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
1سو تفاهم رایج در زندگی مشترک/مشاورهسو تفاهم رایج در زندگی مشترک/مشاورهکانال مشاوره
2مردان کلی نگر و زنان جزئی نگرمردان کلی نگر و زنان جزئی نگرکانال مشاوره
3اهمیت توجه به همسر درکنار احترام به پدر و مادراهمیت توجه به همسر درکنار احترام به پدر و مادرکانال مشاوره
4رابطه ی خوش اخلاقی و برکت در زندگیرابطه ی خوش اخلاقی و برکت در زندگیکانال مشاوره
5افراد چطور در زندگی مشترک ما اثرگذار هستندافراد چطور در زندگی مشترک ما اثرگذار هستندکانال مشاوره
6آثار مخرب شک در زندگی مشترک به روایت تصویرآثار مخرب شک در زندگی مشترک به روایت تصویرکانال مشاوره
7شباهت نماز و "عشق" در زندگی مشترکشباهت نماز و "عشق" در زندگی مشترککانال مشاوره
8زن و شوهر گاهی باید تنها باشندزن و شوهر گاهی باید تنها باشندکانال مشاوره
9ضرورت "ابراز " علاقه به همسرضرورت "ابراز " علاقه به همسرکانال مشاوره
10عواقب تحقیر کردن "همسر"عواقب تحقیر کردن "همسر"کانال مشاوره
11زن ، نیازمند توجه در زندگی مشترکزن ، نیازمند توجه در زندگی مشترککانال مشاوره
12یکی از عوامل ایجاد استرس در خانمهایکی از عوامل ایجاد استرس در خانمهاکانال مشاوره
13به دیگران به اندازه لیاقت آنها عشق بورزیدبه دیگران به اندازه لیاقت آنها عشق بورزیدکانال مشاوره
145قدم برای داشتن آرامش در زندگی5قدم برای داشتن آرامش در زندگیکانال مشاوره
15حقیقتی که قبل از آغاز زندگی مشترک باید بدانیدحقیقتی که قبل از آغاز زندگی مشترک باید بدانیدکانال مشاوره
16تنها چیزی که مرد باید از آن بترسدتنها چیزی که مرد باید از آن بترسدکانال مشاوره
17شوخی هایی که "مناسب" نیستندشوخی هایی که "مناسب" نیستندکانال مشاوره
18در شرایط سخت اقتصادی چه رفتاری با همسرمان داشته باشم؟در شرایط سخت اقتصادی چه رفتاری با همسرمان داشته باشم؟کانال مشاوره
19اثرات منفی فضای مجازی بر زندگی مشترکاثرات منفی فضای مجازی بر زندگی مشترککانال مشاوره
20اهمیت وفاداری در زندگی مشترکاهمیت وفاداری در زندگی مشترککانال مشاوره
21اهمیت زیبایی و آراستگی زن برای همسراهمیت زیبایی و آراستگی زن برای همسرکانال مشاوره
22اهمیت آراستگی مرد برای همسراهمیت آراستگی مرد برای همسرکانال مشاوره
23ضرورت محدود کردن ارتباط با دوستان مجرد بعد از ازدواجضرورت محدود کردن ارتباط با دوستان مجرد بعد از ازدواجکانال مشاوره
24رفتار های ظالمانه نسبت به زن و فرزندرفتار های ظالمانه نسبت به زن و فرزندکانال مشاوره
25تاثیر گفتن "دوستت دارم" بر زندگی مشترکتاثیر گفتن "دوستت دارم" بر زندگی مشترککانال مشاوره
26زمانی که آقایون هنگ میکننزمانی که آقایون هنگ میکننکانال مشاوره
27سخنرانی دکتر انوشه در رابطه با خیانت در زندگی مشترکسخنرانی دکتر انوشه در رابطه با خیانت در زندگی مشترککانال مشاوره
28سخنرانی دکتر انوشه درمورد طلاق و جداییسخنرانی دکتر انوشه درمورد طلاق و جداییکانال مشاوره
29چند نکته درمورد مکالمه با همسرچند نکته درمورد مکالمه با همسرکانال مشاوره
30بی شعورانه ترین کاری که زندگی را نابود میکندبی شعورانه ترین کاری که زندگی را نابود میکندکانال مشاوره
31احمق ترین آدم از نظر دکتر انوشهاحمق ترین آدم از نظر دکتر انوشهکانال مشاوره
325 علت مهم طلاق زود هنگام5 علت مهم طلاق زود هنگامکانال مشاوره
333شرط برای یک رابطه موفق3شرط برای یک رابطه موفقکانال مشاوره