فرم های تکواندو

فرم های تکواندو

تعداد ویدئوها: ۵۴ | زمان ایجاد: ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
1فرم یک تکواندو (فوق العاد دیدنی)فرم یک تکواندو (فوق العاد دیدنی)استاد همه چی دون
2فرم دوم تکواندو(فوق العاد دیدنی)فرم دوم تکواندو(فوق العاد دیدنی)استاد همه چی دون
3فرم شماره سه تکواندو(فوق العاد دیدنی)فرم شماره سه تکواندو(فوق العاد دیدنی)استاد همه چی دون
4فرم شماره چهار تکواندو(فوق العاد دیدنی)فرم شماره چهار تکواندو(فوق العاد دیدنی)استاد همه چی دون
5فرم شماره پنج تکواندوفرم شماره پنج تکواندواستاد همه چی دون
6فرم شماره شش تکواندوفرم شماره شش تکواندواستاد همه چی دون
7ویدیویی درباره فرم 1 تکواندو - تگوک ایل جانگویدیویی درباره فرم 1 تکواندو - تگوک ایل جانگعلی تنها
9ویدیوی درباره فرم 1 تکواندوویدیوی درباره فرم 1 تکواندوندای ورزش
10ویدیوی درباره فرم 2 تکواندوویدیوی درباره فرم 2 تکواندوندای ورزش
12ویدیویی درباره فرم 4 تکواندوویدیویی درباره فرم 4 تکواندوندای ورزش
13ویدیویی درباره  فرم تگوک اوه جانگ {فرم پنجم} تکواندوویدیویی درباره فرم تگوک اوه جانگ {فرم پنجم} تکواندوندای ورزش
14ویدیدی درباره فرم 6 تکواندوویدیدی درباره فرم 6 تکواندوندای ورزش
15ویدیویی درباره   فرم 7 تکواندوویدیویی درباره فرم 7 تکواندوندای ورزش
16ویدیویی درباره فرم 8 تکواندوویدیویی درباره فرم 8 تکواندوندای ورزش
18ویدیوی درباره آموزش فرم ده تکواندو توسط استاد کانگویدیوی درباره آموزش فرم ده تکواندو توسط استاد کانگندای ورزش
19ویدیویی درباره فرم 13 تکواندوویدیویی درباره فرم 13 تکواندوندای ورزش
21ویدیویی درباره  فرم تگوک چیل جانگ {فرم هفتم} تکواندوویدیویی درباره فرم تگوک چیل جانگ {فرم هفتم} تکواندوندای ورزش
23فرم۳تکواندوفرم۳تکواندوندای ورزش
24فرم۴تکواندوفرم۴تکواندوندای ورزش
25فرم۵تکواندوفرم۵تکواندوندای ورزش
26فرم۲تکواندوفرم۲تکواندوندای ورزش
27ویدیویی درباره فرم 7 تکواندوویدیویی درباره فرم 7 تکواندوندای ورزش
30ویدیویی درباره فرم 5 تکواندوویدیویی درباره فرم 5 تکواندوندای ورزش
32ویدیویی درباره آموزش فرم 1 تکواندو تگوک ایل جانگویدیویی درباره آموزش فرم 1 تکواندو تگوک ایل جانگندای ورزش
33ویدیویی درباره آموزش فرم 2 تکواندو تگوک ای جانگویدیویی درباره آموزش فرم 2 تکواندو تگوک ای جانگندای ورزش
34ویدیویی درباره آموزش فرم 3 تکواندو تگوک سام جانگویدیویی درباره آموزش فرم 3 تکواندو تگوک سام جانگندای ورزش
35ویدیویی درباره آموزش فرم 5 تکواندو تگوک او جانگویدیویی درباره آموزش فرم 5 تکواندو تگوک او جانگندای ورزش
36ویدیویی درباره آموزش فرم 4 تکواندو تگوک سا جانگویدیویی درباره آموزش فرم 4 تکواندو تگوک سا جانگندای ورزش
37ویدیویی درباره آموزش فرم 6 تکواندو تگوک یوک جانگویدیویی درباره آموزش فرم 6 تکواندو تگوک یوک جانگندای ورزش
38ویدیویی درباره آموزش فرم 7 تکواندو تگوک چیل جانگویدیویی درباره آموزش فرم 7 تکواندو تگوک چیل جانگندای ورزش
40آموزش فرم 2 تکواندو توسط استاد کانگآموزش فرم 2 تکواندو توسط استاد کانگندای ورزش
41ویدیویی درباره آموزش فرم 4 تکواندو توسط استاد کانگویدیویی درباره آموزش فرم 4 تکواندو توسط استاد کانگندای ورزش
43ویدیویی درباره فرم 14 تکواندو-پومسه جی تهویدیویی درباره فرم 14 تکواندو-پومسه جی تهندای ورزش
44ویدیویی درباره فرم۷ تکواندوویدیویی درباره فرم۷ تکواندوندای ورزش
45ویدیویی درباره آموزش فرم 5 تکواندوویدیویی درباره آموزش فرم 5 تکواندوندای ورزش
46ویدیوی درباره فرم شماره 5 تکواندو - تگوک اوه جانگ - نمونه سومویدیوی درباره فرم شماره 5 تکواندو - تگوک اوه جانگ - نمونه سومندای ورزش
47ویدیوی درباره فرم شماره 5 تکواندو - تگوک اوه جانگ - نمونه چهارمویدیوی درباره فرم شماره 5 تکواندو - تگوک اوه جانگ - نمونه چهارمندای ورزش
48ویدیوی درباره فرم شماره 5 تکواندو - تگوک اوه جانگ - نمونه پنجمویدیوی درباره فرم شماره 5 تکواندو - تگوک اوه جانگ - نمونه پنجمندای ورزش
49ویدیوی درباره فرم 14 تکواندوویدیوی درباره فرم 14 تکواندوندای ورزش
52ویدیویی درباره فرم 1 تکواندوویدیویی درباره فرم 1 تکواندوندای ورزش
53ویدیویی درباره فرم یک تکواندوویدیویی درباره فرم یک تکواندوندای ورزش
54ویدیویی درباره فرم 2 تکواندوویدیویی درباره فرم 2 تکواندوندای ورزش