سخنرانی استاد رائفی پور - سال 1390

سخنرانی استاد رائفی پور - سال 1390

تعداد ویدئوها: ۳۰ | زمان ایجاد: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
1سخنرانی استاد رائفی پور - فتح بدون خونریزی ، جنگ نرم - تهران - 1390/08/08سخنرانی استاد رائفی پور - فتح بدون خونریزی ، جنگ نرم - تهران - 1390/08/08منتظر
2سخنرانی استاد رائفی پور - عرفان های نوظهور و فرق ضاله - تهران - 1390/08/18سخنرانی استاد رائفی پور - عرفان های نوظهور و فرق ضاله - تهران - 1390/08/18منتظر
3سخنرانی استاد رائفی پور - حکومت مهدوی - تهران - 1390/09/02سخنرانی استاد رائفی پور - حکومت مهدوی - تهران - 1390/09/02منتظر
4سخنرانی استاد رائفی پور - شجره ملعونه - تهران - 1390/09/10 - (روایت عهد 2)سخنرانی استاد رائفی پور - شجره ملعونه - تهران - 1390/09/10 - (روایت عهد 2)منتظر
5سخنرانی استاد رائفی پور - حماسه سرخ - تهران - 1390/09/24 - (روایت عهد 3)سخنرانی استاد رائفی پور - حماسه سرخ - تهران - 1390/09/24 - (روایت عهد 3)منتظر
6سخنرانی استاد رائفی پور - از قیام تا انتقام - دانشگاه کاشان - 1390/09/27سخنرانی استاد رائفی پور - از قیام تا انتقام - دانشگاه کاشان - 1390/09/27منتظر
7سخنرانی استاد رائفی پور - عاشورا تا ظهور - مشهد - (جلسه 5) - 1390.10.20سخنرانی استاد رائفی پور - عاشورا تا ظهور - مشهد - (جلسه 5) - 1390.10.20منتظر
8سخنرانی استاد رائفی پور - عاشورا تا ظهور - مشهد - (جلسه 1) - 1390.10.16سخنرانی استاد رائفی پور - عاشورا تا ظهور - مشهد - (جلسه 1) - 1390.10.16منتظر
9سخنرانی استاد رائفی پور - عاشورا تا ظهور - مشهد - (جلسه 2) - 1390.10.17سخنرانی استاد رائفی پور - عاشورا تا ظهور - مشهد - (جلسه 2) - 1390.10.17منتظر
10سخنرانی استاد رائفی پور - عاشورا تا ظهور - مشهد - (جلسه 3) - 1390.10.18سخنرانی استاد رائفی پور - عاشورا تا ظهور - مشهد - (جلسه 3) - 1390.10.18منتظر
11سخنرانی استاد رائفی پور - عاشورا تا ظهور - مشهد - (جلسه 4) - 1390.10.19سخنرانی استاد رائفی پور - عاشورا تا ظهور - مشهد - (جلسه 4) - 1390.10.19منتظر
12سخنرانی استاد رائفی پور - آینده پژوهی - اصفهان - 1390/12/06سخنرانی استاد رائفی پور - آینده پژوهی - اصفهان - 1390/12/06منتظر
13سخنرانی استاد رائفی پور - آخرالزمان در نگاه ادیان الهی - 27 شهریور 90 - تهرانسخنرانی استاد رائفی پور - آخرالزمان در نگاه ادیان الهی - 27 شهریور 90 - تهرانمنتظر
14سخنرانی استاد رائفی پور - راز ذریه 2 - گلستان - (جلسه 2) - 1390/2/10سخنرانی استاد رائفی پور - راز ذریه 2 - گلستان - (جلسه 2) - 1390/2/10منتظر
15سخنرانی استاد رائفی پور - قربانی کردن انسان 1 - گلستان - (جلسه 3) - 1390/2/10سخنرانی استاد رائفی پور - قربانی کردن انسان 1 - گلستان - (جلسه 3) - 1390/2/10منتظر
16سخنرانی استاد رائفی پور - عبرت های بنی اسرائیل - گلستان - (جلسه 5) - 1390/2/10سخنرانی استاد رائفی پور - عبرت های بنی اسرائیل - گلستان - (جلسه 5) - 1390/2/10منتظر
17سخنرانی استاد رائفی پور - جنگ نرم - 1390/01/21سخنرانی استاد رائفی پور - جنگ نرم - 1390/01/21منتظر
18سخنرانی استاد رائفی پور - عبرت های بنی اسرائیل - 1390/01/28سخنرانی استاد رائفی پور - عبرت های بنی اسرائیل - 1390/01/28منتظر
19سخنرانی استاد رائفی پور - همایش نظام سلطه - تهران - 1390/01/10سخنرانی استاد رائفی پور - همایش نظام سلطه - تهران - 1390/01/10منتظر
20سخنرانی استاد رائفی پور - راز ذریه 1 - گلستان - (جلسه 1) - 1390/2/10سخنرانی استاد رائفی پور - راز ذریه 1 - گلستان - (جلسه 1) - 1390/2/10منتظر
21سخنرانی استاد رائفی پور - قربانی کردن انسان 2 - گلستان - (جلسه 4) - 1390/2/10سخنرانی استاد رائفی پور - قربانی کردن انسان 2 - گلستان - (جلسه 4) - 1390/2/10منتظر
22سخنرانی استاد رائفی پور - بیداری اسلامی - گلستان - (جلسه 6) - 1390/2/10سخنرانی استاد رائفی پور - بیداری اسلامی - گلستان - (جلسه 6) - 1390/2/10منتظر
23سخنرانی استاد رائفی پور - عبرت های بنی اسرائیل - اصفهان - 1390/04/15سخنرانی استاد رائفی پور - عبرت های بنی اسرائیل - اصفهان - 1390/04/15منتظر
24سخنرانی استاد رائفی پور - مهدویت - تهرانپارس - 20 تیر 1390سخنرانی استاد رائفی پور - مهدویت - تهرانپارس - 20 تیر 1390منتظر
25سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه اول - راز ذریه - 1390/06/12سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه اول - راز ذریه - 1390/06/12منتظر
26سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه دوم - شیطان شناسی - 1390/06/13سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه دوم - شیطان شناسی - 1390/06/13منتظر
27سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه سوم - شیطان در قرآن - 1390/06/14سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه سوم - شیطان در قرآن - 1390/06/14منتظر
28سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه چهارم - وهابیت - 1390/06/14سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه چهارم - وهابیت - 1390/06/14منتظر
29سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه پنجم - بیداری اسلامی - 1390/06/15سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه پنجم - بیداری اسلامی - 1390/06/15منتظر
30سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه ششم - نقش صهیونیسم در دفاع مقدس - 1390/06/16سخنرانی استاد رائفی پور - نیشابور - جلسه ششم - نقش صهیونیسم در دفاع مقدس - 1390/06/16منتظر