آموزش زبان کودکان

آموزش زبان کودکان

تعداد ویدئوها: ۲۴ | زمان ایجاد: ۱۳ آذر ۱۳۹۸
1آموزش ویژه کودکان زیر 2 سالآموزش ویژه کودکان زیر 2 سال
2آموزش زبان برای کودکان - قسمت 5 (حیوانات)آموزش زبان برای کودکان - قسمت 5 (حیوانات)
3آموزش زبان برای کودکان - قسمت 6 (اسباب بازی های خارج از منزل )آموزش زبان برای کودکان - قسمت 6 (اسباب بازی های خارج از منزل )
4آموزش زبان برای کودکان - قسمت 7 (آهنگ میوه برای کودکان و نوجوانان )آموزش زبان برای کودکان - قسمت 7 (آهنگ میوه برای کودکان و نوجوانان )
5آموزش زبان برای کودکان - قسمت 8 (غذا )آموزش زبان برای کودکان - قسمت 8 (غذا )
7آموزش زبان برای کودکان - قسمت 10 (بازی )آموزش زبان برای کودکان - قسمت 10 (بازی )
8آموزش زبان برای کودکان - قسمت 12 (داستان برای کودکان )آموزش زبان برای کودکان - قسمت 12 (داستان برای کودکان )
9آموزش زبان کودکان - قسمت 13 - بازگشت به مدرسهآموزش زبان کودکان - قسمت 13 - بازگشت به مدرسه
10آموزش زبان برای کودکان - قسمت 14 (فوتبال در پارک)آموزش زبان برای کودکان - قسمت 14 (فوتبال در پارک)
11آموزش زبان برای کودکان - قسمت 15 (استیو در تلویزیون )آموزش زبان برای کودکان - قسمت 15 (استیو در تلویزیون )
12آموزش زبان برای کودکان - قسمت 16 (هیولا برای کودکان و نوجوانان )آموزش زبان برای کودکان - قسمت 16 (هیولا برای کودکان و نوجوانان )
13آموزش زبان برای کودکان - قسمت 17 (پیک نیک خنده دار)آموزش زبان برای کودکان - قسمت 17 (پیک نیک خنده دار)
14آموزش زبان برای کودکان - قسمت 18 ( 19 دقیقه )آموزش زبان برای کودکان - قسمت 18 ( 19 دقیقه )
15آموزش زبان برای کودکان - قسمت 19 (آهنگ کیک  )آموزش زبان برای کودکان - قسمت 19 (آهنگ کیک )
16آموزش زبان برای کودکان - قسمت 20 (کودک در خانواده)آموزش زبان برای کودکان - قسمت 20 (کودک در خانواده)
17آموزش زبان کودکان - قسمت 21 ( آهنگ درباره دلقک ها )آموزش زبان کودکان - قسمت 21 ( آهنگ درباره دلقک ها )
18آموزش زبان برای کودکان - قسمت 22 (اعضای بدن)آموزش زبان برای کودکان - قسمت 22 (اعضای بدن)
19آموزش زبان کودکان - قسمت 24 - شکلات استیوآموزش زبان کودکان - قسمت 24 - شکلات استیو
20آموزش زبان کودکان - قسمت 25 (حیوانات وحشی )آموزش زبان کودکان - قسمت 25 (حیوانات وحشی )
21آموزش زبان کودکان - قسمت 26 (آهنگ های رنگ)آموزش زبان کودکان - قسمت 26 (آهنگ های رنگ)
23آموزش زبان برای کودکان - قسمت 30 - میوهآموزش زبان برای کودکان - قسمت 30 - میوه
24آموزش حروف الفبا با آهنگ - ABCآموزش حروف الفبا با آهنگ - ABC