تایگر گرو

تایگر گرو

تعداد ویدئوها: ۱۱ | زمان ایجاد: ۴ دی ۱۳۹۷
1استفاده از #کودهای #زمردسبزکویر #میرجلیلی روی #گوجه در کردستاناستفاده از #کودهای #زمردسبزکویر #میرجلیلی روی #گوجه در کردستان
2استفاده از کود اولترا سایز روی ذرت مکزیکی و عملکرد بی نظیر آن، محصول شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی)استفاده از کود اولترا سایز روی ذرت مکزیکی و عملکرد بی نظیر آن، محصول شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی)
3افزایش تناژ و سایز چغندر قند با کودهای زمرد سبز کویر (میرجلیلی) تایگر گروافزایش تناژ و سایز چغندر قند با کودهای زمرد سبز کویر (میرجلیلی) تایگر گرو
4تاثیر فوق العاده کود ماتادور روی پیاز، محصول شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی)تاثیر فوق العاده کود ماتادور روی پیاز، محصول شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی)
5تاثیر فوق العاده اولترا سایز، اولترا ست و اولترا میکس روی گوجه فرنگی در آنتالیاتاثیر فوق العاده اولترا سایز، اولترا ست و اولترا میکس روی گوجه فرنگی در آنتالیا
6نابودی کنه اروپایی در ورامین با مصرف کودهای استاپ و استاپل شرکت زمرد سبز کویر(میرجلیلی)نابودی کنه اروپایی در ورامین با مصرف کودهای استاپ و استاپل شرکت زمرد سبز کویر(میرجلیلی)
7تاثیر فوق العاده کودهای اولترا اکشن کا و اولترا سایز روی سایز و تناژ هندوانه-محصولات شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی)تاثیر فوق العاده کودهای اولترا اکشن کا و اولترا سایز روی سایز و تناژ هندوانه-محصولات شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی)
8نابودی قارچ فوزاریوم پیاز با مخلوط کودهای اولترا پ کا، فاتال د و اولترا کلسیم شرکت زمرد سبز کویر(میرجلیلی)نابودی قارچ فوزاریوم پیاز با مخلوط کودهای اولترا پ کا، فاتال د و اولترا کلسیم شرکت زمرد سبز کویر(میرجلیلی)
9شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی)شرکت زمرد سبز کویر (میرجلیلی)
10کود ماتادور شرکت زمرد سبز کویر(میرجلیلی) و افزایش سایز و تناژ هندوانهکود ماتادور شرکت زمرد سبز کویر(میرجلیلی) و افزایش سایز و تناژ هندوانه
11نابودی کرم ساقه خوار برنج توسط کود دو منظوره استاپ، وارداتی توسط شرکت زمرد سبز کویر(میرجلیلی)نابودی کرم ساقه خوار برنج توسط کود دو منظوره استاپ، وارداتی توسط شرکت زمرد سبز کویر(میرجلیلی)