فاطمیه

فاطمیه

همراه با حاج محمدرضا طاهری در ایام فاطمیه

تعداد ویدئوها: ۲۱ | زمان ایجاد: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
2محمد رضا طاهری - بیت رهبری - روضه حضرت زهرامحمد رضا طاهری - بیت رهبری - روضه حضرت زهرا
3محمد رضا طاهری -  روضه - این روزها نگاه تومحمد رضا طاهری - روضه - این روزها نگاه تو
4محمد رضا طاهری - روضه - زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیستمحمد رضا طاهری - روضه - زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست
5محمد رضا طاهری - روضه - در چشم مردم رتبه حیدر عوض شدمحمد رضا طاهری - روضه - در چشم مردم رتبه حیدر عوض شد
6محمد رضا طاهری - دل همسایم به رحم نمیادمحمد رضا طاهری - دل همسایم به رحم نمیاد
7محمد رضا طاهری - شور - ای بی حرممحمد رضا طاهری - شور - ای بی حرم
8محمد رضا طاهری - زمینه - کوچه باریک دنیا تاریکمحمد رضا طاهری - زمینه - کوچه باریک دنیا تاریک
9محمد رضا طاهری - فاطمیه 95 - مناجاتمحمد رضا طاهری - فاطمیه 95 - مناجات
10محمد رضا طاهری - شور - خبر رسیده انگار بابام ازمحمد رضا طاهری - شور - خبر رسیده انگار بابام از
11محمد رضا طاهری - امان ز جمعه امروزمحمد رضا طاهری - امان ز جمعه امروز
12محمد رضا طاهری - روضه - بابا ببین غم چشم تر مرامحمد رضا طاهری - روضه - بابا ببین غم چشم تر مرا
13محمد رضا طاهری - نوحه  - هستی حیدر در بر من باشمحمد رضا طاهری - نوحه - هستی حیدر در بر من باش
14محمد رضا طاهری - روضه - غصه دارم حالم عجیبهمحمد رضا طاهری - روضه - غصه دارم حالم عجیبه
15محمد رضا طاهری - زمینه - هنوز جای طناب روی دستتهمحمد رضا طاهری - زمینه - هنوز جای طناب روی دستته
16محمد رضا طاهری - روضه - آروم آروم اشکاشو پاک کردمحمد رضا طاهری - روضه - آروم آروم اشکاشو پاک کرد
17محمد رضا طاهری - مناجات - فراق تو بر دل شرر میگذاردمحمد رضا طاهری - مناجات - فراق تو بر دل شرر میگذارد
18محمد رضا طاهری - زمینه - زهرا شبونه شکسته غرورممحمد رضا طاهری - زمینه - زهرا شبونه شکسته غرورم
19محمد رضا طاهری - شور - وای مادر مادر مادرمحمد رضا طاهری - شور - وای مادر مادر مادر
20محمد رضا طاهری - روضه - ای دختر عزیز منمحمد رضا طاهری - روضه - ای دختر عزیز من